Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش آلودگی هوا در پایتخت و نبود افزار برای سنجش این آلودگی

اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که در یک ماه پسین هوای پایتخت بیشتر از پیش آلوده شده است.

این نهاد می‌افزاید که برای کاهش آلودگی هوا در کابل، تلاش می‌کند؛ اما آنان وسایل کافی برای سنجش میزان آلودگی ندارند.

محمد بصیر امین، سرپرست ریاست تنظیم و کنترول آلودگی هوا و ذباله‌ها، گفت: «بخاطر میزان آلودگی هوا وضعیت آلودگی هوا ما فقط یک استیشن داریم که استیشن ما در خود محوطه اداره ملی حفاظت از محیط زیست در ناحیه ششم نصب است که ما همه‌روزه در بیست و چهار ساعت ارقام کیفیت هوا را می‌گیریم اما این ارقام نماینده‌گی از وضعیت تمام شهر کابل را نمی‌کند.»

به گفته مسوولان کار گیری از مواد‌سوختی همچون چوب، زغال‌سنگ پلاستیک و موادسوختی دیگر از علت‌های آلوده شدن هوای پایتخت، پنداشته می‌شوند.

در این میان، باشندگان کابل می‌گویند که از بهر بیشتر شدن آلودگی هوا، شمار بیماران در پایتخت افزایش یافته است.

شعیب، باشنده کابل، گفت: «تعداد زیاد همشهری‌های ما مریض می‌شوند، سینه و بغل می‌شوند و به امراض مختلف گرفتار می‌شوند ما از حکومت فعلی خواهش تقاضایی ما این است که در این عرصه توجه خاصی کند.»

محمد، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «هوا بسیار آلوده می‌باشد بسیار هوایی آلوده در کابل باعث مریضی شخصا باعث مریضی خود هم شده است.»

آلود‌گی هوا در پایتخت از مسایلی است که در آستانه رسیدن فصل سرما همه ساله بیشتر می‌شود و نگرانی را برای باشندگان به میان میاورد. 

جواد، باشنده کابل، گفت: «توان خرید چوب را ندارند از رابر و پلاستیک و بعضی اشیایی که دود زیاد دارد بخاطر گرم کردن خود و خانه‌های خود استفاده می‌کنند.»

در سویی دیگر، شهر داری کابل می‌گوید که آنان برای نصب فلتر‌ها از بهر جلوگیری از آلودگی هوا در پایتخت، بررسی‌های شان را آغاز کرده‌اند.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «ما ۲۸۰۰ بلند منزل را بررسی کردیم که از این ۲۸۰۰ بلند منزل که بررسی شده در حدود ۱۸۰۰ تا از این‌ها مرکز گرمی نداشتن اما ۱۰۰۰ دیگرش مرکز گرمی داشت که در میان یکهزار بیش از ۵۰۰ تا آن فلتر داشته.»

سید قیوم هاشمی، کارشناس مسایل محیط زیست، گفت: «زمانی که زغال‌سنگ بیشتر و وافر در دسترس قشر ضعیف از لحاظ اقتصادی قرار بیگیرد مصرف بیشتر از او باعث بیشتر آلوده‌گی هوا می‌شود.»

این در حالی است که بر بنیاد بررسی‌های جهانی، کابل هنوز هم در رده آلوده ترین پایتخت‌های جهان است.

افزایش آلودگی هوا در پایتخت و نبود افزار برای سنجش این آلودگی

این نهاد می‌افزاید که برای کاهش آلودگی هوا در کابل، تلاش می‌کند؛ اما آنان وسایل کافی برای سنجش میزان آلودگی ندارند.

تصویر بندانگشتی

اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که در یک ماه پسین هوای پایتخت بیشتر از پیش آلوده شده است.

این نهاد می‌افزاید که برای کاهش آلودگی هوا در کابل، تلاش می‌کند؛ اما آنان وسایل کافی برای سنجش میزان آلودگی ندارند.

محمد بصیر امین، سرپرست ریاست تنظیم و کنترول آلودگی هوا و ذباله‌ها، گفت: «بخاطر میزان آلودگی هوا وضعیت آلودگی هوا ما فقط یک استیشن داریم که استیشن ما در خود محوطه اداره ملی حفاظت از محیط زیست در ناحیه ششم نصب است که ما همه‌روزه در بیست و چهار ساعت ارقام کیفیت هوا را می‌گیریم اما این ارقام نماینده‌گی از وضعیت تمام شهر کابل را نمی‌کند.»

به گفته مسوولان کار گیری از مواد‌سوختی همچون چوب، زغال‌سنگ پلاستیک و موادسوختی دیگر از علت‌های آلوده شدن هوای پایتخت، پنداشته می‌شوند.

در این میان، باشندگان کابل می‌گویند که از بهر بیشتر شدن آلودگی هوا، شمار بیماران در پایتخت افزایش یافته است.

شعیب، باشنده کابل، گفت: «تعداد زیاد همشهری‌های ما مریض می‌شوند، سینه و بغل می‌شوند و به امراض مختلف گرفتار می‌شوند ما از حکومت فعلی خواهش تقاضایی ما این است که در این عرصه توجه خاصی کند.»

محمد، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «هوا بسیار آلوده می‌باشد بسیار هوایی آلوده در کابل باعث مریضی شخصا باعث مریضی خود هم شده است.»

آلود‌گی هوا در پایتخت از مسایلی است که در آستانه رسیدن فصل سرما همه ساله بیشتر می‌شود و نگرانی را برای باشندگان به میان میاورد. 

جواد، باشنده کابل، گفت: «توان خرید چوب را ندارند از رابر و پلاستیک و بعضی اشیایی که دود زیاد دارد بخاطر گرم کردن خود و خانه‌های خود استفاده می‌کنند.»

در سویی دیگر، شهر داری کابل می‌گوید که آنان برای نصب فلتر‌ها از بهر جلوگیری از آلودگی هوا در پایتخت، بررسی‌های شان را آغاز کرده‌اند.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «ما ۲۸۰۰ بلند منزل را بررسی کردیم که از این ۲۸۰۰ بلند منزل که بررسی شده در حدود ۱۸۰۰ تا از این‌ها مرکز گرمی نداشتن اما ۱۰۰۰ دیگرش مرکز گرمی داشت که در میان یکهزار بیش از ۵۰۰ تا آن فلتر داشته.»

سید قیوم هاشمی، کارشناس مسایل محیط زیست، گفت: «زمانی که زغال‌سنگ بیشتر و وافر در دسترس قشر ضعیف از لحاظ اقتصادی قرار بیگیرد مصرف بیشتر از او باعث بیشتر آلوده‌گی هوا می‌شود.»

این در حالی است که بر بنیاد بررسی‌های جهانی، کابل هنوز هم در رده آلوده ترین پایتخت‌های جهان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره