Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برخی از دانش‌جویان: در عدم حضور دانش‌جویان دختر به دانشگاه نمی‌رویم

شماری از دانش‌جویان پسر می‌گویند تا زمانی که به بانوان اجازه حضور در دانشگاه‌ها داده نشود، به دانشگاه نخواهند رفت.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که ممنوعیت بر دانش‌جویان دختر را بردارد.

مزمل، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «ان‌شاءالله به همین تحریم‌های خود ادامه می‌دهیم و اگر صنوف طبقه اناث شروع نشود ما هم صنف‌های درسی خود را تحریم می‌کنیم و تحصیل را ادامه نمی‌دهیم.»

نوید الله، یک دانشجوی دیگر، می‌گوید: «دانشگاه‌ها به روی خواهران ما بسته شده ما هم نخواستیم به دانشگاه برویم.»

محب، یک دانشجوی دیگر، چنین می‌گوید: «از من هم دو خواهرم دانشگاه می‌خواند اما به دلیل بسته شدن دانشگاه بعد از این من هم لازم نمی‌بینم دانشگاه را ادامه بدهم.»

همزمان با این، شماری از استادان دانشگاه در کابل نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که در این باره تجدید نظر کنند.

توافق الله، استاد دانشگاه، در این باره گفت: «از امارت اسلامی خواهان هستم که دوباره درس و تعلیم را برای خانم‌ها و خواهران گرامی ما باز کند.»

مسیح الله، یکی دیگر از استادان دانشگاه، می‌گوید: «به چنین نتیجه رسیدیم که در کمک با خواهران هموطن خویش اعتراض خود را ابراز کنیم.»

در همین حال، شماری از پایتخت‌نشینان نیز خواهان بازگشایی بی‌درنگ دروازه دانشگاه‌ها به روی بانوان اند.

اسما، باشنده کابل، می‌گوید: «واقعا که بسته شدن دانشگاه‌ها، مکاتب و مدارس دینی تاسف‌بار است.»

سیر، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «دانشگاه‌ها که بسته شود و دختران درس نخوانند سیاسرها که تحصیل نکنند در افغانستان هیچ چیزی جور نمی‌شود.»

از پنج روز به این سو دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزشی به روی دختر بسته شده‌اند و این تصمیم امارت اسلامی، واکنش‌های زیاد درونی و بیرونی را به همراه داشته است.

برخی از دانش‌جویان: در عدم حضور دانش‌جویان دختر به دانشگاه نمی‌رویم

همزمان با این، شماری از استادان دانشگاه در کابل نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که در این باره تجدید نظر کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌جویان پسر می‌گویند تا زمانی که به بانوان اجازه حضور در دانشگاه‌ها داده نشود، به دانشگاه نخواهند رفت.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که ممنوعیت بر دانش‌جویان دختر را بردارد.

مزمل، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «ان‌شاءالله به همین تحریم‌های خود ادامه می‌دهیم و اگر صنوف طبقه اناث شروع نشود ما هم صنف‌های درسی خود را تحریم می‌کنیم و تحصیل را ادامه نمی‌دهیم.»

نوید الله، یک دانشجوی دیگر، می‌گوید: «دانشگاه‌ها به روی خواهران ما بسته شده ما هم نخواستیم به دانشگاه برویم.»

محب، یک دانشجوی دیگر، چنین می‌گوید: «از من هم دو خواهرم دانشگاه می‌خواند اما به دلیل بسته شدن دانشگاه بعد از این من هم لازم نمی‌بینم دانشگاه را ادامه بدهم.»

همزمان با این، شماری از استادان دانشگاه در کابل نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که در این باره تجدید نظر کنند.

توافق الله، استاد دانشگاه، در این باره گفت: «از امارت اسلامی خواهان هستم که دوباره درس و تعلیم را برای خانم‌ها و خواهران گرامی ما باز کند.»

مسیح الله، یکی دیگر از استادان دانشگاه، می‌گوید: «به چنین نتیجه رسیدیم که در کمک با خواهران هموطن خویش اعتراض خود را ابراز کنیم.»

در همین حال، شماری از پایتخت‌نشینان نیز خواهان بازگشایی بی‌درنگ دروازه دانشگاه‌ها به روی بانوان اند.

اسما، باشنده کابل، می‌گوید: «واقعا که بسته شدن دانشگاه‌ها، مکاتب و مدارس دینی تاسف‌بار است.»

سیر، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «دانشگاه‌ها که بسته شود و دختران درس نخوانند سیاسرها که تحصیل نکنند در افغانستان هیچ چیزی جور نمی‌شود.»

از پنج روز به این سو دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزشی به روی دختر بسته شده‌اند و این تصمیم امارت اسلامی، واکنش‌های زیاد درونی و بیرونی را به همراه داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره