Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها برای فراهم شدن زمینه آموزش و کار بانوان در افغانستان

سازمان همکاری کشورهای اسلامی خواهان بسیج عالمان جهان اسلام برای فراهم شدن زمینه آموزش دختران و زنان در افغانستان شده است.

حسین ابراهیم طاها، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، از مجمع جهانی فقه اسلامی خواسته است تا با راه‌اندازی یک کارزار جهانی صدای علمای مسلمان در باره آموزش را همگانی بسازد.

دبیرکل این سازمان همچنان گفته است که ممنوعیت رفتن دختران به دانشگاه‌ها و مکتب‌ها، توجیه شرعی ندارد.

او در این باره گفته است: «تصمیم امارت اسلامی در بارهٔ ممنوعیت بانوان از آموزش به شمول دانشگاه‌ها به این بهانه که این در تضاد با شریعت است و نیز مسایل اقلیت‌ها و افزایش خصومت در برابر مسلمانان در کشورهای غربی از چالش‌هایی استند که از سوی مجمع جهانی فقه اسلامی به آن رسیدگی شود.»

عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «مردم افغانستان درخواست این را دارند که امارت اسلامی حقیقت‌های عینی را درک کنند و فایده مردم را در نظر داشته باشند و با آغاز سال تعلیمی هم به این دانش‌آموزان و دانش‌آموزان دیگر ثانوی دروازه‌های لیسه را باز کنند.»

فرهاد ابرار، استاد دانشگاه، می‌گوید: «عدم بازگشایی مکاتب دخترانه فکر می‌کنم در سطح داخلی می‌تواند فاصله‌های میان مردم افغانستان و امارت را بیشتر کنند. در سطح بین‌المللی اعتماد به طالبان را کاهش می‌دهد و طالبان را در تقابل جدی در مسایل حقوق بشری و حقوق خانم‌ها با جهان قرار خواهد داد.»

در همین حال، برخی از دانشجویان و دانش‌آموزان خواستار بازگشایی تمامی نهادهای آموزشی و تحصیلی استند.

امارت اسلامی می‌گوید که به دنبال راه حل برای آموزش و کار بانوان است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: « برای مسایل تعلیم و همچنان مسایل کار خانم‌ها راه‌های حل پیدا خواهد شد. ما در جستجو هستیم.»

پیش از این نیز شیخ احمد الطیب، رییس دانشگاه الازهر و رییس شورای حکمای علمای جهان اسلام در خبرنامه‌یی ‌‌گفته است که ممنوعیت زنان و دختران از آموزش جواز ندارد. رییس دانشگاه الازهر از حکومت سرپرست افغانستان خواسته بود تا در این باره تجدیدنظر کند.
 

خواست‌ها برای فراهم شدن زمینه آموزش و کار بانوان در افغانستان

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت به دنبال راه حل برای آموزش و کار بانوان است.

تصویر بندانگشتی

سازمان همکاری کشورهای اسلامی خواهان بسیج عالمان جهان اسلام برای فراهم شدن زمینه آموزش دختران و زنان در افغانستان شده است.

حسین ابراهیم طاها، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، از مجمع جهانی فقه اسلامی خواسته است تا با راه‌اندازی یک کارزار جهانی صدای علمای مسلمان در باره آموزش را همگانی بسازد.

دبیرکل این سازمان همچنان گفته است که ممنوعیت رفتن دختران به دانشگاه‌ها و مکتب‌ها، توجیه شرعی ندارد.

او در این باره گفته است: «تصمیم امارت اسلامی در بارهٔ ممنوعیت بانوان از آموزش به شمول دانشگاه‌ها به این بهانه که این در تضاد با شریعت است و نیز مسایل اقلیت‌ها و افزایش خصومت در برابر مسلمانان در کشورهای غربی از چالش‌هایی استند که از سوی مجمع جهانی فقه اسلامی به آن رسیدگی شود.»

عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «مردم افغانستان درخواست این را دارند که امارت اسلامی حقیقت‌های عینی را درک کنند و فایده مردم را در نظر داشته باشند و با آغاز سال تعلیمی هم به این دانش‌آموزان و دانش‌آموزان دیگر ثانوی دروازه‌های لیسه را باز کنند.»

فرهاد ابرار، استاد دانشگاه، می‌گوید: «عدم بازگشایی مکاتب دخترانه فکر می‌کنم در سطح داخلی می‌تواند فاصله‌های میان مردم افغانستان و امارت را بیشتر کنند. در سطح بین‌المللی اعتماد به طالبان را کاهش می‌دهد و طالبان را در تقابل جدی در مسایل حقوق بشری و حقوق خانم‌ها با جهان قرار خواهد داد.»

در همین حال، برخی از دانشجویان و دانش‌آموزان خواستار بازگشایی تمامی نهادهای آموزشی و تحصیلی استند.

امارت اسلامی می‌گوید که به دنبال راه حل برای آموزش و کار بانوان است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: « برای مسایل تعلیم و همچنان مسایل کار خانم‌ها راه‌های حل پیدا خواهد شد. ما در جستجو هستیم.»

پیش از این نیز شیخ احمد الطیب، رییس دانشگاه الازهر و رییس شورای حکمای علمای جهان اسلام در خبرنامه‌یی ‌‌گفته است که ممنوعیت زنان و دختران از آموزش جواز ندارد. رییس دانشگاه الازهر از حکومت سرپرست افغانستان خواسته بود تا در این باره تجدیدنظر کند.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره