Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگشت چهره‌ها و مقام‌ها؛ بیش از صد تن در ۳ ماه به کشور برگشتند

آمارهای کمیسیون تماس با شخصیت‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۱۰۰ چهره سیاسی و کارمندان دولت پیشین در سه ماه گذشته به کشور برگشته‌اند.

احمدالله وثیق، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید که برگشت کنندگان شامل وزیران، والیان و شخصیت‌های گوناگون می‌شوند و این روند (برگشت چهره‌ها) به سرعت ادامه دارد.

بربنیاد آمارهای این کمیسیون، تا کنون ۴۷۱ چهره سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین در هماهنگی با کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به کشور برگشته‌اند.

آقای وثیق گفت: «در سطح معاونان، وزیران، والیان، فرماندهان امنیه، اعضای مجلس نمایندگان و مشرانو جرگه، معاونین و اعضای پارلمان، در بخش استخبارات افسران نظامی، جنرالان و فرماندهان، هم‌چنین در بخش پولیس؛ یعنی افراد در هر سطح برگشته‌اند.»

همزمان با این، شیرمحمد عباس ستانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه از شهروندان کشور می‌خواهد که در افغانستان بمانند و در پیشرفت کشور سهم بگیرند.

آقای ستانکزی گفته است: «این وظیفه هر فرد ما است تا با این مورد مبارزه و مجادله کنیم زمینه خارج شاید مساعد باشد بسیاری از برادران می‌توانند هر کسی می‌تواند سرحدات افغانستان آزاد است هیچ کس روی کسی را نگرفته است هر کسی می‌تواند به بیرون برود؛ اما بیرون رفتن راه‌حل نیست و زندگی که در کشور است، در خارج نیست.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت باید از تجربه نخبگان کشور استفاده کند تا آنان مجبور به ترک افغانستان نشوند.

مصطفی مرتضوی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «کسانی که بیرون از افغانستان رفته‌اند، خصوصاً شخصیت‌های تاثیرگذار که بیرون از افغانستان استند اگر بتواند فضای اعتمادسازی ایجاد شود، می‌تواند نقش بسیار موثری داشته باشد باید فضای اعتمادسازی ایجاد شود.»

عزيز معارج، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «باید از تخصص، تجربه و دانش آنان استفاده شود باید شرایطی را فراهم سازند تا آنان در افغانستان بمانند.»

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی در ماه ثور سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی ایجاد شد. این کمیسیون وظیفه دارد تا زمینه برگشت چهره‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و افراد ملکی که در هنگام سقوط نظام جمهوری به بیرون از کشور رفته‌اند، را فراهم کند.

برگشت چهره‌ها و مقام‌ها؛ بیش از صد تن در ۳ ماه به کشور برگشتند

شیرمحمد عباس ستانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه از شهروندان کشور می‌خواهد که در افغانستان بمانند و در پیشرفت کشور سهم بگیرند.

تصویر بندانگشتی

آمارهای کمیسیون تماس با شخصیت‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۱۰۰ چهره سیاسی و کارمندان دولت پیشین در سه ماه گذشته به کشور برگشته‌اند.

احمدالله وثیق، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید که برگشت کنندگان شامل وزیران، والیان و شخصیت‌های گوناگون می‌شوند و این روند (برگشت چهره‌ها) به سرعت ادامه دارد.

بربنیاد آمارهای این کمیسیون، تا کنون ۴۷۱ چهره سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین در هماهنگی با کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به کشور برگشته‌اند.

آقای وثیق گفت: «در سطح معاونان، وزیران، والیان، فرماندهان امنیه، اعضای مجلس نمایندگان و مشرانو جرگه، معاونین و اعضای پارلمان، در بخش استخبارات افسران نظامی، جنرالان و فرماندهان، هم‌چنین در بخش پولیس؛ یعنی افراد در هر سطح برگشته‌اند.»

همزمان با این، شیرمحمد عباس ستانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه از شهروندان کشور می‌خواهد که در افغانستان بمانند و در پیشرفت کشور سهم بگیرند.

آقای ستانکزی گفته است: «این وظیفه هر فرد ما است تا با این مورد مبارزه و مجادله کنیم زمینه خارج شاید مساعد باشد بسیاری از برادران می‌توانند هر کسی می‌تواند سرحدات افغانستان آزاد است هیچ کس روی کسی را نگرفته است هر کسی می‌تواند به بیرون برود؛ اما بیرون رفتن راه‌حل نیست و زندگی که در کشور است، در خارج نیست.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت باید از تجربه نخبگان کشور استفاده کند تا آنان مجبور به ترک افغانستان نشوند.

مصطفی مرتضوی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «کسانی که بیرون از افغانستان رفته‌اند، خصوصاً شخصیت‌های تاثیرگذار که بیرون از افغانستان استند اگر بتواند فضای اعتمادسازی ایجاد شود، می‌تواند نقش بسیار موثری داشته باشد باید فضای اعتمادسازی ایجاد شود.»

عزيز معارج، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «باید از تخصص، تجربه و دانش آنان استفاده شود باید شرایطی را فراهم سازند تا آنان در افغانستان بمانند.»

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی در ماه ثور سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی ایجاد شد. این کمیسیون وظیفه دارد تا زمینه برگشت چهره‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و افراد ملکی که در هنگام سقوط نظام جمهوری به بیرون از کشور رفته‌اند، را فراهم کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره