Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون ویژه بررسی زمین‌های دولتی در شیرپور را آغاز می‌کند

کمیسیون جلوگیری ازغصب زمین و استرداد زمین‌ها می‌گوید که روند بررسی زمین‌های دولتی در منطقه‌ی شیرپور کابل در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید که بیش از پنجاه جریب زمین دولتی در حکومت پیشین به گونه ناعادلانه در این منطقه توزیع شده‌اند.

گفته شده است که این زمین‌ها به مقام‌های پیشین توزیع شده‌اند.

عبدالحمید جهادیار گفت: «هیات تخنیکی ما در آینده نزدیک منطقه شیرپور که در آنجا زمینها به گونه غیرعادلانه توزیع شده‌اند، این زمین‌ها را بررسی می‌کند و پس از بررسی نتایج شان را به مردم افغانستان شریک خواهد کرد.»

از سویی‌هم، وکیل گذر و شماری از باشندگان منطقه شیرپور شهر کابل از آغاز روند بررسی زمین‌های غصب شده پشتیبانی می‌کنند.

باشندگان از امارت اسلامی می‌خواهند که زمین‌های دولتی را از زورمندان بگیرد.

سید محمد، وکیل گذر منطقه شیرپور کابل، گفت: «ما از آغاز این روند استقبال می‌کنیم بخاطری‌که این زمین‌های بیت المال است و حق تمام مردم است و پس باید از زورمندان برگردانده شود.»

شمس الله، باشنده منطقه شیرپور کابل، می‌گوید: «این زمین بیت المال است و حق تمام مردم افغانستان است نمی‌شود که یک چهار نفر زورمند این زمین‌ها را بگیرند.»

توزیع زمین‌های شیرپور از آغاز با انتقادهایی روبه‌رو بود.

کمیسیون ویژه بررسی زمین‌های دولتی در شیرپور را آغاز می‌کند

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید که بیش از پنجاه جریب زمین دولتی در حکومت پیشین به گونه ناعادلانه در این منطقه توزیع شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون جلوگیری ازغصب زمین و استرداد زمین‌ها می‌گوید که روند بررسی زمین‌های دولتی در منطقه‌ی شیرپور کابل در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید که بیش از پنجاه جریب زمین دولتی در حکومت پیشین به گونه ناعادلانه در این منطقه توزیع شده‌اند.

گفته شده است که این زمین‌ها به مقام‌های پیشین توزیع شده‌اند.

عبدالحمید جهادیار گفت: «هیات تخنیکی ما در آینده نزدیک منطقه شیرپور که در آنجا زمینها به گونه غیرعادلانه توزیع شده‌اند، این زمین‌ها را بررسی می‌کند و پس از بررسی نتایج شان را به مردم افغانستان شریک خواهد کرد.»

از سویی‌هم، وکیل گذر و شماری از باشندگان منطقه شیرپور شهر کابل از آغاز روند بررسی زمین‌های غصب شده پشتیبانی می‌کنند.

باشندگان از امارت اسلامی می‌خواهند که زمین‌های دولتی را از زورمندان بگیرد.

سید محمد، وکیل گذر منطقه شیرپور کابل، گفت: «ما از آغاز این روند استقبال می‌کنیم بخاطری‌که این زمین‌های بیت المال است و حق تمام مردم است و پس باید از زورمندان برگردانده شود.»

شمس الله، باشنده منطقه شیرپور کابل، می‌گوید: «این زمین بیت المال است و حق تمام مردم افغانستان است نمی‌شود که یک چهار نفر زورمند این زمین‌ها را بگیرند.»

توزیع زمین‌های شیرپور از آغاز با انتقادهایی روبه‌رو بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره