Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل : ۲۲ جاده در هفده ماه در کابل قیرریزی شده‌اند

شهرداری کابل می‌گوید که در هفده ماه پسین، ۲۲ جاده در پایتخت قیرریزی شده‌اند.

این نهاد آمار می‌دهد که جدا از این، ۱۲۰ مسیر که به علت‌های گوناگون در حکومت پیشین در شهر کابل بسته شده بودند، دوباره به روی رفت و آمد مردم باز شده‌اند.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «بعضی سرک‌ها از دو طرف پخته بود اما یک مسیر کوتاهی که وجود داشت متأسفانه به دلیل همکاری نکردن حکومت مرکزی در حکومت گذشته این سرک‌ها بند بود. نمونه واضح‌ش سرک اتصالی شیرپور الی وزیر اکبرخان است که شاروالی کابل مطلقاً آن سرک را ساخت که شما می‌بینید چقدر ازدحام از مرکز شهر کم شده است.»

در همین حال، شماری از باشند‌گان کابل کارنامه‌های شهرداری کابل را در عملی‌سازی پروژه‌های توسعه‌یی کابل می‌ستایند.

نصیر احمد، باشنده کابل، گفت: «خوشحالیم که این سرک‌های فرعی باز شده است. حالا می‌توانیم یک مسیر به زودی برسیم.»

رحیم الله، باشنده دیگر کابل، گفت: «اشخاصی‌ که زورمند بودند سرک‌ها را بند کرده بودند فعلاً خوش‌حال هستیم که همین کوچه‌ها تمام‌ش باز اند. به راحتی رفته می‌توانیم..»

بر بنیاد آمار‌های شهرداری کابل، در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، بیش از ۴ میلیارد و هشت‌صد میلیون افغانی از درآمد‌های این نهاد در بخش پروژه‌های توسعه‌یی اختصاص یافته بود که بخش زیادی از این پول به مصرف رسیده است.

شهرداری کابل : ۲۲ جاده در هفده ماه در کابل قیرریزی شده‌اند

در همین حال، شماری از باشند‌گان کابل کارنامه‌های شهرداری کابل را در عملی‌سازی پروژه‌های توسعه‌یی کابل می‌ستایند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل می‌گوید که در هفده ماه پسین، ۲۲ جاده در پایتخت قیرریزی شده‌اند.

این نهاد آمار می‌دهد که جدا از این، ۱۲۰ مسیر که به علت‌های گوناگون در حکومت پیشین در شهر کابل بسته شده بودند، دوباره به روی رفت و آمد مردم باز شده‌اند.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «بعضی سرک‌ها از دو طرف پخته بود اما یک مسیر کوتاهی که وجود داشت متأسفانه به دلیل همکاری نکردن حکومت مرکزی در حکومت گذشته این سرک‌ها بند بود. نمونه واضح‌ش سرک اتصالی شیرپور الی وزیر اکبرخان است که شاروالی کابل مطلقاً آن سرک را ساخت که شما می‌بینید چقدر ازدحام از مرکز شهر کم شده است.»

در همین حال، شماری از باشند‌گان کابل کارنامه‌های شهرداری کابل را در عملی‌سازی پروژه‌های توسعه‌یی کابل می‌ستایند.

نصیر احمد، باشنده کابل، گفت: «خوشحالیم که این سرک‌های فرعی باز شده است. حالا می‌توانیم یک مسیر به زودی برسیم.»

رحیم الله، باشنده دیگر کابل، گفت: «اشخاصی‌ که زورمند بودند سرک‌ها را بند کرده بودند فعلاً خوش‌حال هستیم که همین کوچه‌ها تمام‌ش باز اند. به راحتی رفته می‌توانیم..»

بر بنیاد آمار‌های شهرداری کابل، در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، بیش از ۴ میلیارد و هشت‌صد میلیون افغانی از درآمد‌های این نهاد در بخش پروژه‌های توسعه‌یی اختصاص یافته بود که بخش زیادی از این پول به مصرف رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره