Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع مواد خوراکی به خانواده‌های نیازمند در آستانه ماه رمضان

یک نهاد خیریه در آستانه ماه رمضان، برای یک‌هزار خانواده نیازمند در کابل مواد خوراکی توزیع کرده است.

مسوولان این نهاد می‌گویند که در ناحیه‌های گوناگون شهر کابل، برای خانواده‌های نیازمند دیگر نیز کمک خواهند کرد.

محمد عمر زواک، مسوول مطبوعات نهاد خیره، گفت: «در کل ۱۰۰۰خانواده شامل این کمک‌ها می‌شوند که امروز شما توزیع آن را می‌بینید و در دو روز دیگر ۵۰۰ خانواده را در نظر داریم. رمضان که برسد، برنامه ما این است که ۵هزار خانواده را کمک کنیم.»

از سویی هم، شماری از خانواده‌های فقیر از نهادهای مددرسان می‌خواهند که برای افراد نادار کمک کنند.

شاه محمود که سرپرست خانواده هفده نفری‌اش را به دوش دارد می‌گوید که از بام تا شام برای پیدا کردن نان تلاش می‌کند و فرصت آموزش را از دست داده است.

شاه محمود به طلوع‌نیوز، گفت: «شمار اعضای خانواده من ۱۷ نفر است. دوبرادر دارم. پدرم ریش سفید است. سرپرست خانواده ندارم تنها من نان آور ام.»

از سویی‌هم، شماری از نیازمندان این کمک‌ها را بسنده نمی‌دانند و خواهان کمک‌های بیش‌تر هستند.

آرزو، نیازمند، گفت: «از نهادهای دیگر کمک کننده می‌خواهم که با ما کمک کنند. حالت اقتصادی ما بسیار خراب است.»

پیش از این، برنامه جهانی خوراک در تاز‌ه‌‌ترین گزارشش از بحران بشری در افغانستان هشدار داده است.

توزیع مواد خوراکی به خانواده‌های نیازمند در آستانه ماه رمضان

از سویی هم، شماری از خانواده‌های فقیر از نهادهای مددرسان می‌خواهند که برای افراد نادار کمک کنند.

تصویر بندانگشتی

یک نهاد خیریه در آستانه ماه رمضان، برای یک‌هزار خانواده نیازمند در کابل مواد خوراکی توزیع کرده است.

مسوولان این نهاد می‌گویند که در ناحیه‌های گوناگون شهر کابل، برای خانواده‌های نیازمند دیگر نیز کمک خواهند کرد.

محمد عمر زواک، مسوول مطبوعات نهاد خیره، گفت: «در کل ۱۰۰۰خانواده شامل این کمک‌ها می‌شوند که امروز شما توزیع آن را می‌بینید و در دو روز دیگر ۵۰۰ خانواده را در نظر داریم. رمضان که برسد، برنامه ما این است که ۵هزار خانواده را کمک کنیم.»

از سویی هم، شماری از خانواده‌های فقیر از نهادهای مددرسان می‌خواهند که برای افراد نادار کمک کنند.

شاه محمود که سرپرست خانواده هفده نفری‌اش را به دوش دارد می‌گوید که از بام تا شام برای پیدا کردن نان تلاش می‌کند و فرصت آموزش را از دست داده است.

شاه محمود به طلوع‌نیوز، گفت: «شمار اعضای خانواده من ۱۷ نفر است. دوبرادر دارم. پدرم ریش سفید است. سرپرست خانواده ندارم تنها من نان آور ام.»

از سویی‌هم، شماری از نیازمندان این کمک‌ها را بسنده نمی‌دانند و خواهان کمک‌های بیش‌تر هستند.

آرزو، نیازمند، گفت: «از نهادهای دیگر کمک کننده می‌خواهم که با ما کمک کنند. حالت اقتصادی ما بسیار خراب است.»

پیش از این، برنامه جهانی خوراک در تاز‌ه‌‌ترین گزارشش از بحران بشری در افغانستان هشدار داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره