Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید کابل بر بیرون شدن نام‌های مقام‌های ا.ا از فهرست سیاه

حکومت سرپرست افغانستان خواهان بیرون شدن نام‌ مقام‌های امارت اسلامی از فهرست سیاه امریکا و سازمان ملل متحد شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در حدود ۲۰ تا ۲۵ تن از مقام‌های برحال و پیشین امارت اسلامی در فهرست سیاه قرار دارند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «گفته می‌توانم که در حدود بیست تا بیست و پنج تن بودند که در لیست سیاه و همچنان تعزیرات وضع شده بود بعضی‌ها وفات شدند بعضی‌ها که حیات هستند یک تعداد کم شان در نظام هستند تعداد شان هم شاید کاری نکنند.»

سخنگوی امارت اسلامی بیرون نشدن نام مقام‌های امارت اسلامی از فهرست سیاه را خلاف توافقنامه دوحه می داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که به جای فشار با حکومت سرپرست تعامل کند.

آقای مجاه در این باره می‌گوید: «ما بارها گفته‌ایم که تحمیل و همچنان فشار و زورگویی نتیجه ندارد، بیست سال گذشته یا بیست سال جنگ‌ها ثابت ساخت که مردم افغانستان تسلیم فشارها نشده اند و نمی‌شوند، بهتر است تعامل، بهتر است مذاکرات و تفاهم جا گزین فشارها باشد.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که پذیرفته نشدن خواست‌های جامعه جهانی از سوی امارت اسلامی، سبب شده اند تا نام مقام‌های حکومت سرپرست از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و امریکا بیرون نشوند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «احقاق حقوق زنان برای تحصیل و کار و مشارکت در جامعه شامل ساختن کسانیکه از جنبش طالبان نیستن در سطح رهبری افغانستان بعد از یک گفت‌وگوی ملی.»

سلیم کاکر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «من فکر می‌کنم که این جزء بسته‌های فشارهای سیاسی جهان بر علیه امارت اسلامی است تا اینکه امارت اسلامی نظم فعلی و قوانین فعلی جهان را بپذیرد.»

در پایان ماه میزان سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی، رییس جمهور روسیه تاکید کرد که به زودی نام مقام‌های امارت اسلامی را از فهرست سیاه بیرون خواهد کرد اما تا هنوز این سخن وی عملی نشده است.

تاکید کابل بر بیرون شدن نام‌های مقام‌های ا.ا از فهرست سیاه

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در حدود ۲۰ تا ۲۵ تن از مقام‌های برحال و پیشین امارت اسلامی در فهرست سیاه قرار دارند.

تصویر بندانگشتی

حکومت سرپرست افغانستان خواهان بیرون شدن نام‌ مقام‌های امارت اسلامی از فهرست سیاه امریکا و سازمان ملل متحد شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در حدود ۲۰ تا ۲۵ تن از مقام‌های برحال و پیشین امارت اسلامی در فهرست سیاه قرار دارند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «گفته می‌توانم که در حدود بیست تا بیست و پنج تن بودند که در لیست سیاه و همچنان تعزیرات وضع شده بود بعضی‌ها وفات شدند بعضی‌ها که حیات هستند یک تعداد کم شان در نظام هستند تعداد شان هم شاید کاری نکنند.»

سخنگوی امارت اسلامی بیرون نشدن نام مقام‌های امارت اسلامی از فهرست سیاه را خلاف توافقنامه دوحه می داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که به جای فشار با حکومت سرپرست تعامل کند.

آقای مجاه در این باره می‌گوید: «ما بارها گفته‌ایم که تحمیل و همچنان فشار و زورگویی نتیجه ندارد، بیست سال گذشته یا بیست سال جنگ‌ها ثابت ساخت که مردم افغانستان تسلیم فشارها نشده اند و نمی‌شوند، بهتر است تعامل، بهتر است مذاکرات و تفاهم جا گزین فشارها باشد.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که پذیرفته نشدن خواست‌های جامعه جهانی از سوی امارت اسلامی، سبب شده اند تا نام مقام‌های حکومت سرپرست از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و امریکا بیرون نشوند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «احقاق حقوق زنان برای تحصیل و کار و مشارکت در جامعه شامل ساختن کسانیکه از جنبش طالبان نیستن در سطح رهبری افغانستان بعد از یک گفت‌وگوی ملی.»

سلیم کاکر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «من فکر می‌کنم که این جزء بسته‌های فشارهای سیاسی جهان بر علیه امارت اسلامی است تا اینکه امارت اسلامی نظم فعلی و قوانین فعلی جهان را بپذیرد.»

در پایان ماه میزان سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی، رییس جمهور روسیه تاکید کرد که به زودی نام مقام‌های امارت اسلامی را از فهرست سیاه بیرون خواهد کرد اما تا هنوز این سخن وی عملی نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره