Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌های مکرر دانش‌آموزان دختر برای بازگشایی مکتب‌ها

شماری از دختران صنف ششم، از امارت اسلامی می‌خواهند که برای آنان اجازه ادامه آموزش داده شود.

دانش‌آموزان می‌گویند که اگر به آنان اجازه رفتن به مکتب داده نشود، شش سال آموزش آنان ضایع خواهد شد.

نیلوفر، دانش‌آموز، گفت: «ما از طالبان تقاضا داریم که ما را به صنف‌های بالا هم بگذارند.»

البنین، دانش‌آموز دیگر، گفت: «از امارت اسلامی خواهشمندیم که از صنف ششم الی دوازده‌هم طبقه اناث را بگذارند.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان دختر دیگر در دوره متوسط و لیسه از بسته بودن مکتب‌های شان نگران هستند و تاکید می‌کنند که با سرنوشت نا روشن روبه‌رو شده‌اند.

طراوت صنف دهم مکتب است او می‌گوید که بانوان و پسران حق مساوی برای فراگیری آموزش دارند.

طراوت، دانش‌آموز، گفت: «حقوق زن و مرد یکی است. ما هم حق داریم که تحصیل کنیم و درس بخوانیم. ما آینده نامعلوم داریم، آینده زنان بیخی نامعلوم است چون‌که تحصیل نمی‌کنند.»

از سویی‌هم، شماری از خانواده‌ها خواهان بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران شان استند.

عبدالجمیل، باشنده کابل، گفت: «دختراک‌هایم ناامید استند، چهار دختر دارم که شامل مکتب استند، دخترانم چشم به راه همین بودن که در سال ۱۴۰۲ مکتب از طرف رهبری طالبان دوباره باز می‌شود، اما بسیار ناامید شده اند.»

بیش از هجده ماه می‌شود که دختران از رفتن به مکتب‌های متوسط و لیسه‌ها منع شده‌اند و با وجود واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی، تا هنوز مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران باز نشده است.

خواست‌های مکرر دانش‌آموزان دختر برای بازگشایی مکتب‌ها

دانش‌آموزان می‌گویند که اگر به آنان اجازه رفتن به مکتب داده نشود، شش سال آموزش آنان ضایع خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از دختران صنف ششم، از امارت اسلامی می‌خواهند که برای آنان اجازه ادامه آموزش داده شود.

دانش‌آموزان می‌گویند که اگر به آنان اجازه رفتن به مکتب داده نشود، شش سال آموزش آنان ضایع خواهد شد.

نیلوفر، دانش‌آموز، گفت: «ما از طالبان تقاضا داریم که ما را به صنف‌های بالا هم بگذارند.»

البنین، دانش‌آموز دیگر، گفت: «از امارت اسلامی خواهشمندیم که از صنف ششم الی دوازده‌هم طبقه اناث را بگذارند.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان دختر دیگر در دوره متوسط و لیسه از بسته بودن مکتب‌های شان نگران هستند و تاکید می‌کنند که با سرنوشت نا روشن روبه‌رو شده‌اند.

طراوت صنف دهم مکتب است او می‌گوید که بانوان و پسران حق مساوی برای فراگیری آموزش دارند.

طراوت، دانش‌آموز، گفت: «حقوق زن و مرد یکی است. ما هم حق داریم که تحصیل کنیم و درس بخوانیم. ما آینده نامعلوم داریم، آینده زنان بیخی نامعلوم است چون‌که تحصیل نمی‌کنند.»

از سویی‌هم، شماری از خانواده‌ها خواهان بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران شان استند.

عبدالجمیل، باشنده کابل، گفت: «دختراک‌هایم ناامید استند، چهار دختر دارم که شامل مکتب استند، دخترانم چشم به راه همین بودن که در سال ۱۴۰۲ مکتب از طرف رهبری طالبان دوباره باز می‌شود، اما بسیار ناامید شده اند.»

بیش از هجده ماه می‌شود که دختران از رفتن به مکتب‌های متوسط و لیسه‌ها منع شده‌اند و با وجود واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی، تا هنوز مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران باز نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره