Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیته سویدن برای افغانستان بسته ماندن مکتب‌ها را نکوهش کرد

کمیته سویدن برای افغانستان بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران در افغانستان را نکوهش کرده است.

در گزارش تازه کمیته سویدن برای افغانستان آمده است که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه توجیه دینی و سنتی ندارد.

در این گزارش آمده است: «بسته ماندن مکتب‌ها در افغانستان غیرقابل توجیه و تجاوز به حقوق اولیه دختران و زنان است. کمیته سویدن برای افغانستان از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهد که فورا مراکز آموزشی را در تمام سطوح، برای دختران، پسران، زنان و مردان بازگشایی کنند و سرمایه‌گذاری در آموزش را به‌عنوان جز حیاتی توسعه افغانستان در اولویت قرار دهند. ممنوعیت آموزشی دختران به هیچ دلیلی توجیه دینی و سنتی و یا عرفی ندارد.»

همزمان با این، یک مرکز آموزشی "آنلاین" برای بانوان در کابل ایجاد شده است. دختران که از رفتن به مکتب منع شده‌اند، در این مرکز مصروف آموزش استند.

صوفیه که از باز شدن دوباره‌ی مکتب‌ها ناامید شده است، گفت: «در واقع در این شرایطی که ما از رفتن به مکتب، دانشگاه و یا اشتراک در کورس‌ها منع شده‌ایم، کورس‌های آنلاین فرصت خوبی برای دختران و زنان افغانستان برای ادامه تحصیل است و به همین دلیل است که می‌خواهم در کورس‌های آنلاین به تحصیل‌ام ادامه دهم. این رویای من است که به تحصیل‌ام ادامه دهم. هدف من این است که هر اتفاقی که در افغانستان بیافتد، تحصیلات‌ام را تمام کنم.»

در همین حال، انیتا شیرزاد، بنیان‌گزار مرکز آموزشی آنلاین، می‌گوید که اکنون آموزش آنلاین تنها گزینه برای دختران دانش‌آموز در افغانستان است.

خانم شیرزاد به طلوع‌نیوز گفت: «نگرانی اصلی من درباره فعالیت ما، قطع برق و اتصال اینترنت است. اگر روزی برق یا اینترنت به طور کامل در افغانستان قطع شود، برای ما مشکل جدی ایجاد می‌کند و این یکی از نگرانی‌های اصلی من بوده که همیشه داشته‌ام.»

در این میان، برخی دختران دانش‌آموز می‌گویند که هنوز به بازگشایی مکتب‌ها امیدوار استند و برای چنین روز لحظه شماری می‌کنند.

بهاره، دانش‌آموز، گفت: «ما باید امیدوار باشیم زیرا پس از هر شب تاریک و غروب آفتاب یک روز روشن است. به همین دلیل است که باید امیدوار باشیم و امید خود را از دست ندهیم و باید در این شرایط قوی باشیم.»

بیش از هجده ماه می‌شود که دختران از رفتن به مکتب‌های متوسط و لیسه در افغانستان منع شده‌اند؛ مساله‌ی که همواره واکنش‌های درونی و بیرونی را به دنبال داشته است.

کمیته سویدن برای افغانستان بسته ماندن مکتب‌ها را نکوهش کرد

همزمان با این، یک مرکز آموزشی "آنلاین" برای بانوان در کابل ایجاد شده است. دختران که از رفتن به مکتب منع شده‌اند، در این مرکز مصروف آموزش استند.

تصویر بندانگشتی

کمیته سویدن برای افغانستان بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران در افغانستان را نکوهش کرده است.

در گزارش تازه کمیته سویدن برای افغانستان آمده است که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه توجیه دینی و سنتی ندارد.

در این گزارش آمده است: «بسته ماندن مکتب‌ها در افغانستان غیرقابل توجیه و تجاوز به حقوق اولیه دختران و زنان است. کمیته سویدن برای افغانستان از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهد که فورا مراکز آموزشی را در تمام سطوح، برای دختران، پسران، زنان و مردان بازگشایی کنند و سرمایه‌گذاری در آموزش را به‌عنوان جز حیاتی توسعه افغانستان در اولویت قرار دهند. ممنوعیت آموزشی دختران به هیچ دلیلی توجیه دینی و سنتی و یا عرفی ندارد.»

همزمان با این، یک مرکز آموزشی "آنلاین" برای بانوان در کابل ایجاد شده است. دختران که از رفتن به مکتب منع شده‌اند، در این مرکز مصروف آموزش استند.

صوفیه که از باز شدن دوباره‌ی مکتب‌ها ناامید شده است، گفت: «در واقع در این شرایطی که ما از رفتن به مکتب، دانشگاه و یا اشتراک در کورس‌ها منع شده‌ایم، کورس‌های آنلاین فرصت خوبی برای دختران و زنان افغانستان برای ادامه تحصیل است و به همین دلیل است که می‌خواهم در کورس‌های آنلاین به تحصیل‌ام ادامه دهم. این رویای من است که به تحصیل‌ام ادامه دهم. هدف من این است که هر اتفاقی که در افغانستان بیافتد، تحصیلات‌ام را تمام کنم.»

در همین حال، انیتا شیرزاد، بنیان‌گزار مرکز آموزشی آنلاین، می‌گوید که اکنون آموزش آنلاین تنها گزینه برای دختران دانش‌آموز در افغانستان است.

خانم شیرزاد به طلوع‌نیوز گفت: «نگرانی اصلی من درباره فعالیت ما، قطع برق و اتصال اینترنت است. اگر روزی برق یا اینترنت به طور کامل در افغانستان قطع شود، برای ما مشکل جدی ایجاد می‌کند و این یکی از نگرانی‌های اصلی من بوده که همیشه داشته‌ام.»

در این میان، برخی دختران دانش‌آموز می‌گویند که هنوز به بازگشایی مکتب‌ها امیدوار استند و برای چنین روز لحظه شماری می‌کنند.

بهاره، دانش‌آموز، گفت: «ما باید امیدوار باشیم زیرا پس از هر شب تاریک و غروب آفتاب یک روز روشن است. به همین دلیل است که باید امیدوار باشیم و امید خود را از دست ندهیم و باید در این شرایط قوی باشیم.»

بیش از هجده ماه می‌شود که دختران از رفتن به مکتب‌های متوسط و لیسه در افغانستان منع شده‌اند؛ مساله‌ی که همواره واکنش‌های درونی و بیرونی را به دنبال داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره