Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع کمک به کارمندان تنظیف شهرداری و خانواده‌های نادار در کابل

برای بیش از چهار هزار افراد نیازمند و کارمند ریاست تنظیف شهرداری کابل از سوی دو نهاد مدد‌رسان مواد خوراکی توزیع شده است.

مسوول این نهاد می‌گوید که این کمک‌ها به ارزش دوصد هزار دالر امریکایی است.

محمد کامران، عضو بنیاد خیریه، گفت: «به تعداد ۳هزار و ۳۰۰ خانواده تنظیف که شبانه روز در خدمت هم‌وطنان ما است تحت پوشش قرار دادیم که سه قلم مواد خوراکی که شامل آرد، روغن و برنج است.»

شماری از خانواده‌های نادار از نهادهای مددرسان می‌خواهند که کمک‌های‌شان را به گونه شفاف توزیع کنند.

محب الله، کارمند بخش تنظیف شهرداری کابل، گفت: «تجار به ما کمک کند خوب‌تر است از آن‌ها خوش می‌شویم تشکری می‌کنیم از آن‌ها.»

فرید، کارمند بخش تنظیف شهرداری کابل، گفت: «همین خواهش ما است که دست مردم نادار را بگیرند.»

همزمان با این، یک نهاد دیگر برای ۱۰۰۰خانواده نیازمند در کابل نیز مواد خوراکی کمک کرده است.

کاظم، عضو بنیاد خیریه، گفت: «یک‌هزار بسته مواد خوراکی را به ایتام خانواده شهدا معلولین و معیوبین در نظر گرفتیه شده است.»

عزیزه، نیازمند، گفت: «پیام من برای تجارهای ما همین است که دست افراد نادار را بگیرند.»

فیروز، نیازمند دیگر، گفت: «چی در داخل چی در خارج همکاری خود را باید با مردم داشته باشند.»

بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد بیش از بیست و هشت میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.

توزیع کمک به کارمندان تنظیف شهرداری و خانواده‌های نادار در کابل

همزمان با این، یک نهاد دیگر برای ۱۰۰۰ خانواده نیازمند در کابل نیز مواد خوراکی کمک کرده است.

تصویر بندانگشتی

برای بیش از چهار هزار افراد نیازمند و کارمند ریاست تنظیف شهرداری کابل از سوی دو نهاد مدد‌رسان مواد خوراکی توزیع شده است.

مسوول این نهاد می‌گوید که این کمک‌ها به ارزش دوصد هزار دالر امریکایی است.

محمد کامران، عضو بنیاد خیریه، گفت: «به تعداد ۳هزار و ۳۰۰ خانواده تنظیف که شبانه روز در خدمت هم‌وطنان ما است تحت پوشش قرار دادیم که سه قلم مواد خوراکی که شامل آرد، روغن و برنج است.»

شماری از خانواده‌های نادار از نهادهای مددرسان می‌خواهند که کمک‌های‌شان را به گونه شفاف توزیع کنند.

محب الله، کارمند بخش تنظیف شهرداری کابل، گفت: «تجار به ما کمک کند خوب‌تر است از آن‌ها خوش می‌شویم تشکری می‌کنیم از آن‌ها.»

فرید، کارمند بخش تنظیف شهرداری کابل، گفت: «همین خواهش ما است که دست مردم نادار را بگیرند.»

همزمان با این، یک نهاد دیگر برای ۱۰۰۰خانواده نیازمند در کابل نیز مواد خوراکی کمک کرده است.

کاظم، عضو بنیاد خیریه، گفت: «یک‌هزار بسته مواد خوراکی را به ایتام خانواده شهدا معلولین و معیوبین در نظر گرفتیه شده است.»

عزیزه، نیازمند، گفت: «پیام من برای تجارهای ما همین است که دست افراد نادار را بگیرند.»

فیروز، نیازمند دیگر، گفت: «چی در داخل چی در خارج همکاری خود را باید با مردم داشته باشند.»

بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد بیش از بیست و هشت میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره