Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت تحصیلات عالی: بازنگری ۵۰ درصد نصاب تکمیل شده‌است

هر چند نزدیک به دوسال می‌شود که کار بازنگری نصاب تحصیلی نهایی نشده است، اما اکنون وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کار بازنگری نصاب تحصیلی تا پنجاه درصد، به پیش رفته است.

عبدالروف فراهی، رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کار بازنگری ۵۰ درصد برجامانده نیز، به شدت جریان دارد.

آقای فراهی گفت: «در مجموع ۱۶۰ رشته وجود دارد، که تقریبآ از ۷۰ تا ۸۰ مورد آن کار شده و ۷۰ تا ۸۰ مورد باقی مانده است که در آینده نهایی خواهند شد.»

ریاست نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی آمار می‌دهد، که بیش از ۸۰ نصاب تحصیلی به شمول کار شناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های گوناگون  نیز بازنگری خواهند شد.

عبدالروف فراهی گفت: «با توجه به نوعیت نصاب گاهی در مضامین و گاهی در مفردات تغییر میایید. چنین تغییری وجود ندارد که نصاب تحصیلی سابق را کاملآ تغییر دهد.»

از سوی‌هم برخی از استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان می‌گویند که نصاب تحصیلی باید بر بنیاد معیارهای جهانی، بازنگری شود.

فضل هادی وزین، استاد دانشگاه گفت: «در این بازنگری و انکشاف در نصاب باید معیارها، ستندردها و نیازهای فعلی را در نظر بگیرد و پس از این نصاب تغییر داده‌شود.»

حسیب الله، دانشجو در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان، همان نصاب تحصیلی سابق پیش می‌رود و ما نمی‌دانیم که چه چیزهای جدیدی در جهان می‌آید.» 

این گفته‌های وزارت تحصیلات عالی در باره بازنگری نصاب تحصیلی در حالی است که هنوز سرنوشت دختران دانشجو همچنان ناروشن برجا مانده‌اند. 

وزارت تحصیلات عالی: بازنگری ۵۰ درصد نصاب تکمیل شده‌است

این گفته‌های وزارت تحصیلات عالی در باره بازنگری نصاب تحصیلی در حالی است که هنوز سرنوشت دختران دانشجو همچنان ناروشن برجا مانده اند. 

Thumbnail

هر چند نزدیک به دوسال می‌شود که کار بازنگری نصاب تحصیلی نهایی نشده است، اما اکنون وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کار بازنگری نصاب تحصیلی تا پنجاه درصد، به پیش رفته است.

عبدالروف فراهی، رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کار بازنگری ۵۰ درصد برجامانده نیز، به شدت جریان دارد.

آقای فراهی گفت: «در مجموع ۱۶۰ رشته وجود دارد، که تقریبآ از ۷۰ تا ۸۰ مورد آن کار شده و ۷۰ تا ۸۰ مورد باقی مانده است که در آینده نهایی خواهند شد.»

ریاست نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی آمار می‌دهد، که بیش از ۸۰ نصاب تحصیلی به شمول کار شناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های گوناگون  نیز بازنگری خواهند شد.

عبدالروف فراهی گفت: «با توجه به نوعیت نصاب گاهی در مضامین و گاهی در مفردات تغییر میایید. چنین تغییری وجود ندارد که نصاب تحصیلی سابق را کاملآ تغییر دهد.»

از سوی‌هم برخی از استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان می‌گویند که نصاب تحصیلی باید بر بنیاد معیارهای جهانی، بازنگری شود.

فضل هادی وزین، استاد دانشگاه گفت: «در این بازنگری و انکشاف در نصاب باید معیارها، ستندردها و نیازهای فعلی را در نظر بگیرد و پس از این نصاب تغییر داده‌شود.»

حسیب الله، دانشجو در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان، همان نصاب تحصیلی سابق پیش می‌رود و ما نمی‌دانیم که چه چیزهای جدیدی در جهان می‌آید.» 

این گفته‌های وزارت تحصیلات عالی در باره بازنگری نصاب تحصیلی در حالی است که هنوز سرنوشت دختران دانشجو همچنان ناروشن برجا مانده‌اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره