Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: نمی‌گذاریم کسی کوکنار کشت و مواد مخدر قاچاق کند

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید به هیچ کسی اجازه کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور داده نمی‌شود.

حسیب‌الله احمدی رییس دفتر این معینیت می‌افزاید که امارت اسلامی در زمینه پیکار با مواد مخدر متعهد است و تاکنون بیش از هفت هزار مظنون را بازداشت کرده‌اند و در حدود ۹هزار هکتار زمین نیز از کشت کوکنار پاکسازی شده است.

آقای احمدی در این باره گفت: «امارت اسلامی متعهد است که به هیچ کس که در زمینه کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارد اجازه این کار را بدهد و اگر کسی این کار را انجام دهد به مراجع عدلی و قضایی معرفی می‌شود.»

همزمان با این، برخی از کشاورزان می‌افزایند که حکومت سرپرست باید برای دهقانان معیشت بدیل بدهد تا دست از کشت کوکنار بردارند.

حمیدالله، دهقان به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که بجای کشت خشخاش، تخم‌های اصلاح شده و آموزش کشاورزی به ما بدهد.»

داد محمد، دهقان دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «به جای کشت کوکنار، به معیشت جایگزین نیاز داریم، زیرا اکنون کشاورزان معیشت جایگزین ندارند و علاوه بر این، کشاورزان باید آموزش ببینند.»

دبیر شورای امنیت روسیه می‌گوید که سطح کشت مواد مخدر در افغانستان در سال‌های پسین افزایش یافته است.

نیکلای پاتروشف در یک نشست خبری می‌افزاید که قاچاق مواد مخدر از افغانستان هنوز یک تهدیدی برای امنیت کشورها است.

بلال احمد فاطمی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «نگرانی دبیر شورای امنیت روسیه از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یک فشار سیاسی است و امارت اسلامی پس از روی کارآمدن در این زمینه به طور جدی مبازره کرده است.»

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، تاکنون بیش از شش هزار عملیات از بهر جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر انجام شده که در نتیجه آن چهار هزار تُن مواد مخدر جمع‌آوری شده است.

وزارت داخله: نمی‌گذاریم کسی کوکنار کشت و مواد مخدر قاچاق کند

همزمان با این، برخی از کشاورزان می‌افزایند که حکومت سرپرست باید برای دهقانان معیشت بدیل بدهد تا دست از کشت کوکنار بردارند.

تصویر بندانگشتی

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید به هیچ کسی اجازه کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور داده نمی‌شود.

حسیب‌الله احمدی رییس دفتر این معینیت می‌افزاید که امارت اسلامی در زمینه پیکار با مواد مخدر متعهد است و تاکنون بیش از هفت هزار مظنون را بازداشت کرده‌اند و در حدود ۹هزار هکتار زمین نیز از کشت کوکنار پاکسازی شده است.

آقای احمدی در این باره گفت: «امارت اسلامی متعهد است که به هیچ کس که در زمینه کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارد اجازه این کار را بدهد و اگر کسی این کار را انجام دهد به مراجع عدلی و قضایی معرفی می‌شود.»

همزمان با این، برخی از کشاورزان می‌افزایند که حکومت سرپرست باید برای دهقانان معیشت بدیل بدهد تا دست از کشت کوکنار بردارند.

حمیدالله، دهقان به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که بجای کشت خشخاش، تخم‌های اصلاح شده و آموزش کشاورزی به ما بدهد.»

داد محمد، دهقان دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «به جای کشت کوکنار، به معیشت جایگزین نیاز داریم، زیرا اکنون کشاورزان معیشت جایگزین ندارند و علاوه بر این، کشاورزان باید آموزش ببینند.»

دبیر شورای امنیت روسیه می‌گوید که سطح کشت مواد مخدر در افغانستان در سال‌های پسین افزایش یافته است.

نیکلای پاتروشف در یک نشست خبری می‌افزاید که قاچاق مواد مخدر از افغانستان هنوز یک تهدیدی برای امنیت کشورها است.

بلال احمد فاطمی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «نگرانی دبیر شورای امنیت روسیه از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یک فشار سیاسی است و امارت اسلامی پس از روی کارآمدن در این زمینه به طور جدی مبازره کرده است.»

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، تاکنون بیش از شش هزار عملیات از بهر جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر انجام شده که در نتیجه آن چهار هزار تُن مواد مخدر جمع‌آوری شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره