Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان: جامعه جهانی در برگشت مهاجرین ما را کمک کند

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در مراسم توزیع کمک به نیازمندان، می‌گوید که جامعه جهانی مسوولیت دارد تا زمینه برگشت شهروندان کشور را به افغانستان فراهم کند.

خلیل الرحمن حقانی، حضور بیست ساله نیروهای خارجی در کشور و جنگ‌های پسین را دلیل مهاجرت شهروندان افغانستان می‌داند.

این مقام کابینه حکومت سرپرست از جامعه جهانی می‌خواهد که سهولت‌های لازم را برای مهاجران کشور فراهم کند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان، در این باره گفت: «آن کشورها پیش گام شوند و این مسوولیت آن‌ها است که با مهاجرین ما کمک کنند.»

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آمار می‌دهد که در حال حاضر، هشت میلیون شهروند افغانستان در بیرون از کشور بسر می‌برند.

آقای حقانی افزود: «شش الی هشت میلیون مهاجر ما در کشورهای بیرون بسر می‌برند همه آن‌ها چشم به امید هستند که به کشور خود برگردند و در آبادی وطن سهیم شوند ولی متاسفانه که خارجی‌ها اجازه نمی‌دهند.»

از سویی هم، یک نهاد خیریه برای چهارصد خانواده نیازمند و بی‌جاشده در کابل مواد خوراکی کمک کرد.

فریدالدین نوری، مسوول نهاد کمک کننده، گفت: «هدف و تمرکز ما بر کمک‌های بشردوستانه به خانواده‌های بی‌جاشده و کسانی است که در داخل کشور بی‌جاشده‌اند.»

برخی از خانوده‌های که از این کمک‌ها بهره‌مند شدند خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه به شهروندان کشور هستند.

بی بی گل، نیازمند، گفت: «سرپرستی خانه من را پسر کوچکم بر عهده دارد که تکیف هم دارد در جریان روز به اندازه پول پیدا می‌کند که آن را نان خشک به خانه می‌آورد.»

سعدیه، نیازمند، گفت: «این کمک‌ها باید در هر ماه ادامه پیدا کند بار بار توزیع شود و به خانواده‌های نیازمند توجه صورت بگیرد.»

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان: جامعه جهانی در برگشت مهاجرین ما را کمک کند

خلیل الرحمن حقانی، حضور بیست ساله نیروهای خارجی در کشور و جنگ‌های پسین را دلیل مهاجرت شهروندان افغانستان می‌داند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در مراسم توزیع کمک به نیازمندان، می‌گوید که جامعه جهانی مسوولیت دارد تا زمینه برگشت شهروندان کشور را به افغانستان فراهم کند.

خلیل الرحمن حقانی، حضور بیست ساله نیروهای خارجی در کشور و جنگ‌های پسین را دلیل مهاجرت شهروندان افغانستان می‌داند.

این مقام کابینه حکومت سرپرست از جامعه جهانی می‌خواهد که سهولت‌های لازم را برای مهاجران کشور فراهم کند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان، در این باره گفت: «آن کشورها پیش گام شوند و این مسوولیت آن‌ها است که با مهاجرین ما کمک کنند.»

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آمار می‌دهد که در حال حاضر، هشت میلیون شهروند افغانستان در بیرون از کشور بسر می‌برند.

آقای حقانی افزود: «شش الی هشت میلیون مهاجر ما در کشورهای بیرون بسر می‌برند همه آن‌ها چشم به امید هستند که به کشور خود برگردند و در آبادی وطن سهیم شوند ولی متاسفانه که خارجی‌ها اجازه نمی‌دهند.»

از سویی هم، یک نهاد خیریه برای چهارصد خانواده نیازمند و بی‌جاشده در کابل مواد خوراکی کمک کرد.

فریدالدین نوری، مسوول نهاد کمک کننده، گفت: «هدف و تمرکز ما بر کمک‌های بشردوستانه به خانواده‌های بی‌جاشده و کسانی است که در داخل کشور بی‌جاشده‌اند.»

برخی از خانوده‌های که از این کمک‌ها بهره‌مند شدند خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه به شهروندان کشور هستند.

بی بی گل، نیازمند، گفت: «سرپرستی خانه من را پسر کوچکم بر عهده دارد که تکیف هم دارد در جریان روز به اندازه پول پیدا می‌کند که آن را نان خشک به خانه می‌آورد.»

سعدیه، نیازمند، گفت: «این کمک‌ها باید در هر ماه ادامه پیدا کند بار بار توزیع شود و به خانواده‌های نیازمند توجه صورت بگیرد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره