Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اشتراک نماینده امارت اسلامی در نشست اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن

نشست اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن با حضور نماینده امارت اسلامی در ترکیه برگزار شد.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که در این نشست، کشور‌های عضو اطمینان دادند تا در گسترش راه‌های آهن، افغانستان را همکاری کنند.

سخنگوی اداره راه‌آهن در این باره، گفت: «در این مجلس کشور‌های عضو اطمینان داده‌اند که افغانستان را در گسترش راه‌های آهن، اتصال منطقوی و آموزش کارمندان همکاری خواهند کرد.» 

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که گسترش راه‌های آهن هزینه انتقال کالا‌های بازرگانی در کشور را کاهش می‌دهد.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «اگر این کار صورت می‌گیرد ما می‌توانیم که سالانه ۲ الی ۲.۵ میلیارد دالر خدمات بیگیرم از این ترانزیت کشور‌های آسیایی میانه و آسیایی جنوبی.»

همزمان با این، برخی از بازرگانان گسترش راه‌آهن را بر رشد صادرات کشور سودمند می‌دانند.

محبوب الله محمدی، بازرگان، گفت: «قسمی که راه‌آهن از جز اساسی‌ترین بخش صادرات کشور ما افزایش صادرات و در نهایت رسانیدن محصولات ما به بازار‌های بین‌المللی است ایجاد سهولت در اسناد‌های آن ایجاد سهولت در روابط بین‌المللی نیز اثر‌گذار این پروژه بین‌المللی خواهد بود.» 

در حال حاضر، افغانستان از طریق راه‌های آهن به ایران، ترکمنستان و ازبیکستان وصل است و انتظار می‌رود با عملی شدن پروژه راه‌آهن افغانستان-ترانس، با پاکستان نیز وصل شود.

اشتراک نماینده امارت اسلامی در نشست اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که گسترش راه‌های آهن هزینه انتقال کالا‌های بازرگانی در کشور را کاهش می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

نشست اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن با حضور نماینده امارت اسلامی در ترکیه برگزار شد.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که در این نشست، کشور‌های عضو اطمینان دادند تا در گسترش راه‌های آهن، افغانستان را همکاری کنند.

سخنگوی اداره راه‌آهن در این باره، گفت: «در این مجلس کشور‌های عضو اطمینان داده‌اند که افغانستان را در گسترش راه‌های آهن، اتصال منطقوی و آموزش کارمندان همکاری خواهند کرد.» 

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که گسترش راه‌های آهن هزینه انتقال کالا‌های بازرگانی در کشور را کاهش می‌دهد.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «اگر این کار صورت می‌گیرد ما می‌توانیم که سالانه ۲ الی ۲.۵ میلیارد دالر خدمات بیگیرم از این ترانزیت کشور‌های آسیایی میانه و آسیایی جنوبی.»

همزمان با این، برخی از بازرگانان گسترش راه‌آهن را بر رشد صادرات کشور سودمند می‌دانند.

محبوب الله محمدی، بازرگان، گفت: «قسمی که راه‌آهن از جز اساسی‌ترین بخش صادرات کشور ما افزایش صادرات و در نهایت رسانیدن محصولات ما به بازار‌های بین‌المللی است ایجاد سهولت در اسناد‌های آن ایجاد سهولت در روابط بین‌المللی نیز اثر‌گذار این پروژه بین‌المللی خواهد بود.» 

در حال حاضر، افغانستان از طریق راه‌های آهن به ایران، ترکمنستان و ازبیکستان وصل است و انتظار می‌رود با عملی شدن پروژه راه‌آهن افغانستان-ترانس، با پاکستان نیز وصل شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره