Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری آزمون اکمال تخصص بی‌حضور بانوان

اداره ملی امتحانات، آزمون اکمال تخصص جراحی و داخله عمومی را در حالی برگزار کرد که هیچ بانوی در این آزمون حضور نداشت.

عبدالباقی حقانی رییس این اداره می‌گوید که صد تن از میان اشتراک کنندگان این آزمون که بلندترین نمرات را کسب کنند در دانشگاه‌های ابوعلی سینا کابل و ننگرهار جذب خواهند شد.

آقای حقانی در این باره گفت: «برای صد تن اجازه است، شصت و نه تن برای کابل و سی و یک تن دیگر برای ننگرهار که در پوهنتون‌ها طبی جذب شوند.»

از سویی هم، اشتراک کنندگان این آزمون از مسوولان می‌خواهند تا از شفافیت بیش‌تر در این پروسه کار بگیرند.

رحیم گل درویش، اشتراک کننده آزمون به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت این است که در آینده داکترانی را تقدیم جامعه بسازند که به واقعت داکتر باشند و به سطح جهان باشند و زمینه ای که در تمام دنیا میسر می‌باشد باید همان زمینه برای داکتران ماهم فراهم شود.»

نثار نسیمی، اشتراک کننده دیگر آزمون، گفت: «خواست من این است که حق باید به حق‌دار سپرده شود، هر کسی که بیش‌تر درس خوانده و آمادگی بیش‌تر گرفته است زحمت او نباید ضایع شود.»

گفتنی‌ست که پس از انتقادها درباره مشخص نشدن زمان برگزاری آزمون اکمال تخصص، این آزمون امروز (جمعه) با اشتراک نزدیک به دوهزار داوطلب پسر و بی‌حضور بانوان در دانشگاه پول تخنیک کابل برگزار شد.

با این حال، هیات نظارت از شفافیت روند این آزمون اطمینان می‌دهد.

لطف‌الله واحدی، عضو نظارت آزمون، گفت: «داکتر صاحبانی که از پوهنتون‌ها به سویه لیسانس فارغ شده‌اند امروز آمده‌اند و آمادگی گرفته‌اند تا در رشته‌های تخصصی یا خاص امتحان بدهند و از این افراد که فارغ شده‌اند افراد شایسته بالاتر و بهتراش را انتخاب بکنیم.»

اکبر حبیب، عضو دیگر نظارت آزمون، گفت: «پروسه کاملان شفاف است صندوق‌ها اول توسط هیات از طرف کمتیه امتحانات میره و از طرف دوطلب‌ها چک میشه در حضور همه.»

این در حالی‌ست که همه اشتراک کنندگان در آزمون اکمال تخصص پزشکی مردان هستند و هیچ بانوی در این آزمون اشتراک ندارد. اما رییس اداره ملی امتحانات می‌گوید که در آینده‌های امتحان آنان نیز اخذ خواهد شد.

برگزاری آزمون اکمال تخصص بی‌حضور بانوان

عبدالباقی حقانی رییس این اداره می‌گوید که صد تن از میان اشتراک کنندگان این آزمون که بلندترین نمرات را کسب کنند در دانشگاه‌های ابوعلی سینا کابل و ننگرهار جذب خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی امتحانات، آزمون اکمال تخصص جراحی و داخله عمومی را در حالی برگزار کرد که هیچ بانوی در این آزمون حضور نداشت.

عبدالباقی حقانی رییس این اداره می‌گوید که صد تن از میان اشتراک کنندگان این آزمون که بلندترین نمرات را کسب کنند در دانشگاه‌های ابوعلی سینا کابل و ننگرهار جذب خواهند شد.

آقای حقانی در این باره گفت: «برای صد تن اجازه است، شصت و نه تن برای کابل و سی و یک تن دیگر برای ننگرهار که در پوهنتون‌ها طبی جذب شوند.»

از سویی هم، اشتراک کنندگان این آزمون از مسوولان می‌خواهند تا از شفافیت بیش‌تر در این پروسه کار بگیرند.

رحیم گل درویش، اشتراک کننده آزمون به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت این است که در آینده داکترانی را تقدیم جامعه بسازند که به واقعت داکتر باشند و به سطح جهان باشند و زمینه ای که در تمام دنیا میسر می‌باشد باید همان زمینه برای داکتران ماهم فراهم شود.»

نثار نسیمی، اشتراک کننده دیگر آزمون، گفت: «خواست من این است که حق باید به حق‌دار سپرده شود، هر کسی که بیش‌تر درس خوانده و آمادگی بیش‌تر گرفته است زحمت او نباید ضایع شود.»

گفتنی‌ست که پس از انتقادها درباره مشخص نشدن زمان برگزاری آزمون اکمال تخصص، این آزمون امروز (جمعه) با اشتراک نزدیک به دوهزار داوطلب پسر و بی‌حضور بانوان در دانشگاه پول تخنیک کابل برگزار شد.

با این حال، هیات نظارت از شفافیت روند این آزمون اطمینان می‌دهد.

لطف‌الله واحدی، عضو نظارت آزمون، گفت: «داکتر صاحبانی که از پوهنتون‌ها به سویه لیسانس فارغ شده‌اند امروز آمده‌اند و آمادگی گرفته‌اند تا در رشته‌های تخصصی یا خاص امتحان بدهند و از این افراد که فارغ شده‌اند افراد شایسته بالاتر و بهتراش را انتخاب بکنیم.»

اکبر حبیب، عضو دیگر نظارت آزمون، گفت: «پروسه کاملان شفاف است صندوق‌ها اول توسط هیات از طرف کمتیه امتحانات میره و از طرف دوطلب‌ها چک میشه در حضور همه.»

این در حالی‌ست که همه اشتراک کنندگان در آزمون اکمال تخصص پزشکی مردان هستند و هیچ بانوی در این آزمون اشتراک ندارد. اما رییس اداره ملی امتحانات می‌گوید که در آینده‌های امتحان آنان نیز اخذ خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره