Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سرپرست وزارت عدلیه از وضع تحریم از سوی اتحادیه اروپا

عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه در سمینار دینی - علمی که از سوی وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود، از وضع تحریم‌ها بر شماری از مقام‌های امارت اسلامی انتقاد کرده است.

عبدالحکیم شرعی تاکید ورزیده که در صورت تقویت نظام کنونی از سوی مردم، امارت اسلامی نیز بالای جامعه جهانی تحریم وضع خواهد کرد.

آقای شرعی درحالی از وضع تحریم‌ها انتقاد کرده است که اتحادیه اروپا دو روز پیش سه مقام امارت اسلامی به شمول عبدالحکیم شرعی را تحریم کرد.

عبدالحکیم شرعی گفته است: «اگر ما و شما متحد شویم و در کنار این نظام ایستاد شویم، پس به شما اطمینان و مژده می‌دهم که امروز آنان بالای مقام‌های امارت اسلامی تحریم وضع می‌کنند، زمانی می‌رسد که ما و شما بالای آن‌ها تحریم وضع کنیم.»

اتحادیه اروپا در خبرنامه‌ای گفته بود که این تحریم‌ها بر مقام‌های امارت اسلامی برای نقض حقوق بشر به ویژه محروم ساختن دختران از آموزش، وضع شده است.

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر مقام‌های امارت اسلامی افغانستان برای ملاقات به کشورهای خارجی برای نشست‌ها سفر نکنند، گپ واضح است که فاصله امارت اسلامی با جامعه جهانی برای تعامل سیاسی بیش‌تر خواهد شد.»

از سوی هم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این سمینار بر اصلاح کردن صورت و سیرت دانش‌جویان در نهادهای تحصیلی در چوکات شریعت تاکید کرده و این امر را مسوولیت استادان دانشگاه‌ها خوانده است.

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است: «آن سنت پیامبری است که در صورت انسان باید حاکم باشد. یا دستار داشته باشد یا کلاه بر سر داشته باشد و یا هم ریش داشته باشد و لباسی که حیا حفظ شود. این موارد را ما در بسیاری از دانشگاه‌ها نداریم، پس این مکلفیت استادان است که صورت و سیرت دانش‌جویان را بر بنیاد شریعت منظم کند.»

سمینار دینی - علمی که برای استادان ثقافت اسلامی، امامان و مبلغان دعوت و ارشاد دانشگاه‌ها از سوی وزارت تحصیلات عالی در دانشگاه کابل برگزار شده، قرار است سه روز ادامه داشته باشد.

انتقاد سرپرست وزارت عدلیه از وضع تحریم از سوی اتحادیه اروپا

عبدالحکیم شرعی تاکید ورزیده که در صورت تقویت نظام کنونی از سوی مردم، امارت اسلامی نیز بالای جامعه جهانی تحریم وضع خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه در سمینار دینی - علمی که از سوی وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود، از وضع تحریم‌ها بر شماری از مقام‌های امارت اسلامی انتقاد کرده است.

عبدالحکیم شرعی تاکید ورزیده که در صورت تقویت نظام کنونی از سوی مردم، امارت اسلامی نیز بالای جامعه جهانی تحریم وضع خواهد کرد.

آقای شرعی درحالی از وضع تحریم‌ها انتقاد کرده است که اتحادیه اروپا دو روز پیش سه مقام امارت اسلامی به شمول عبدالحکیم شرعی را تحریم کرد.

عبدالحکیم شرعی گفته است: «اگر ما و شما متحد شویم و در کنار این نظام ایستاد شویم، پس به شما اطمینان و مژده می‌دهم که امروز آنان بالای مقام‌های امارت اسلامی تحریم وضع می‌کنند، زمانی می‌رسد که ما و شما بالای آن‌ها تحریم وضع کنیم.»

اتحادیه اروپا در خبرنامه‌ای گفته بود که این تحریم‌ها بر مقام‌های امارت اسلامی برای نقض حقوق بشر به ویژه محروم ساختن دختران از آموزش، وضع شده است.

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر مقام‌های امارت اسلامی افغانستان برای ملاقات به کشورهای خارجی برای نشست‌ها سفر نکنند، گپ واضح است که فاصله امارت اسلامی با جامعه جهانی برای تعامل سیاسی بیش‌تر خواهد شد.»

از سوی هم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این سمینار بر اصلاح کردن صورت و سیرت دانش‌جویان در نهادهای تحصیلی در چوکات شریعت تاکید کرده و این امر را مسوولیت استادان دانشگاه‌ها خوانده است.

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است: «آن سنت پیامبری است که در صورت انسان باید حاکم باشد. یا دستار داشته باشد یا کلاه بر سر داشته باشد و یا هم ریش داشته باشد و لباسی که حیا حفظ شود. این موارد را ما در بسیاری از دانشگاه‌ها نداریم، پس این مکلفیت استادان است که صورت و سیرت دانش‌جویان را بر بنیاد شریعت منظم کند.»

سمینار دینی - علمی که برای استادان ثقافت اسلامی، امامان و مبلغان دعوت و ارشاد دانشگاه‌ها از سوی وزارت تحصیلات عالی در دانشگاه کابل برگزار شده، قرار است سه روز ادامه داشته باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره