Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ناامنی غذایی؛ هشدار تازه‏‌ی یونیسف در افغانستان

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) پیش‌بینی کرده است که تا شش ماه دیگر، بیش از ۱۵میلیون تن در افغانستان، با ناامنی غذایی روبه‌رو خواهند شد.

یونیسف در گزارشی گفته است که بیش از ۲۹میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

بربنیاد گزارش صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، خشکسالی‌، سیلاب‌ها، زمستان سخت، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و آوارگی، بحران اقتصادی را در افغانستان افزایش داده است.

در گزارش یونیسف آمده است: «انتظار می‌رود که بحران اقتصادی ادامه یابد و ۶۴ درصد از خانواده‌ها توان تامین نیازهای اولیه شان را نداشته باشند، زیرا مردمان آسیب‌پذیر به لبه‌ی یک پرتگاه رسیده‌اند.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «هدف اساسی کمک‌های بشرخواهانه و مصوونیت غذایی عبارت است از بلند بردن سطح مصرف و احتیاجات اساسی که خانواده‌ها دارند.»

یونیسف در این گزارش افزوده است که ممنوعیت بانوان از آموزش و کار در نهادهای غیر حکومتی، اثرهای ویرانگری بر مردم افغانستان به ویژه کودکان خواهد داشت.

ثریا پیکان، فعال حقوق عرصه زن گفت: «بهترین استعدادها در زنان وجود دارد و آنان می‌توانند نقش فعال خود را در عرصه‌های اجتماعی در عرصه‌های کاری انجام دهند اما متاسفانه حکومت سرپرست تا اکنون این معضله را در کشور حل کرده نتوانست.»

روبینا میرزاده، فعال دیگر حقوق عرصه زن گفت: «اگر از زنان در امتیازها و یا بست‌های دولتی از طرف دولت سهمی داشته باشند این خود عدالت حکومت‌داری اسلامی را نشان می‌دهد این‌که زنان و مردان را در امتیازهای حکومت‌داری مساویانه درنظر گرفته و همچنان حق و حقوق آنان را برای شان ادا می‌نماید.»

در این میان، وزارت اقتصاد امارت اسلامی، نقش برنامه‌های امدادی جهان را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می‌داند و یک بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد تا کمک‌های بشری شان را به افغانستان متوقف نسازد.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «کمک‌های جامعه جهانی در قسمت تامین امنیت غذایی و احیای زیر ساخت‌های اقتصادی مهم می‌باشد. تمرکز روی برنامه‌های انکشافی در سکتورهای اشتغال‌زایی در اولویت‌های وزارت اقتصاد بوده حمایت جامعه جهانی از برنامه‌های اقتصادی و رفع تعزیرات اقتصادی از سوی سازمان ملل متحد می‌تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم ما گردد.»

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که برای کمک به ۱۹میلیون تن در افغانستان این نهاد به ۱.۴۵ میلیارد دالر بودجه نیاز دارد.

ناامنی غذایی؛ هشدار تازه‏‌ی یونیسف در افغانستان

یونیسف در گزارشی گفته است که بیش از ۲۹میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) پیش‌بینی کرده است که تا شش ماه دیگر، بیش از ۱۵میلیون تن در افغانستان، با ناامنی غذایی روبه‌رو خواهند شد.

یونیسف در گزارشی گفته است که بیش از ۲۹میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

بربنیاد گزارش صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، خشکسالی‌، سیلاب‌ها، زمستان سخت، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و آوارگی، بحران اقتصادی را در افغانستان افزایش داده است.

در گزارش یونیسف آمده است: «انتظار می‌رود که بحران اقتصادی ادامه یابد و ۶۴ درصد از خانواده‌ها توان تامین نیازهای اولیه شان را نداشته باشند، زیرا مردمان آسیب‌پذیر به لبه‌ی یک پرتگاه رسیده‌اند.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «هدف اساسی کمک‌های بشرخواهانه و مصوونیت غذایی عبارت است از بلند بردن سطح مصرف و احتیاجات اساسی که خانواده‌ها دارند.»

یونیسف در این گزارش افزوده است که ممنوعیت بانوان از آموزش و کار در نهادهای غیر حکومتی، اثرهای ویرانگری بر مردم افغانستان به ویژه کودکان خواهد داشت.

ثریا پیکان، فعال حقوق عرصه زن گفت: «بهترین استعدادها در زنان وجود دارد و آنان می‌توانند نقش فعال خود را در عرصه‌های اجتماعی در عرصه‌های کاری انجام دهند اما متاسفانه حکومت سرپرست تا اکنون این معضله را در کشور حل کرده نتوانست.»

روبینا میرزاده، فعال دیگر حقوق عرصه زن گفت: «اگر از زنان در امتیازها و یا بست‌های دولتی از طرف دولت سهمی داشته باشند این خود عدالت حکومت‌داری اسلامی را نشان می‌دهد این‌که زنان و مردان را در امتیازهای حکومت‌داری مساویانه درنظر گرفته و همچنان حق و حقوق آنان را برای شان ادا می‌نماید.»

در این میان، وزارت اقتصاد امارت اسلامی، نقش برنامه‌های امدادی جهان را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می‌داند و یک بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد تا کمک‌های بشری شان را به افغانستان متوقف نسازد.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «کمک‌های جامعه جهانی در قسمت تامین امنیت غذایی و احیای زیر ساخت‌های اقتصادی مهم می‌باشد. تمرکز روی برنامه‌های انکشافی در سکتورهای اشتغال‌زایی در اولویت‌های وزارت اقتصاد بوده حمایت جامعه جهانی از برنامه‌های اقتصادی و رفع تعزیرات اقتصادی از سوی سازمان ملل متحد می‌تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم ما گردد.»

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که برای کمک به ۱۹میلیون تن در افغانستان این نهاد به ۱.۴۵ میلیارد دالر بودجه نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره