Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از سرگیری پروازهای تجاری امریکا و اتحادیه اروپا بر فراز افغانستان

ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به شرکت‌های هوانوردی‌شان اجازه داده‌اند تا پرواز‌های‌شان از حریم هوایی افغانستان را از سر بگیرند.

بربنیاد گزارش‌ها، هواپیماهای امریکا و اتحادیه اروپا با حفظ ارتفاع "بیش از ده هزار متر" بر فراز افغانستان پروازهای‌شان را آغاز خواهند کرد.

در همین حال، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت سرپرست آغاز پرواز‌های جهانی در فضای کشور را می‌ستاید و می‌گوید که با این اقدام درآمد کشور افزایش خواهد یافت.

امام‌الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «هر پروازی که از فضای افغانستان عبور می‌کند در حدود هفتصد دالر امریکایی باید حق العبور بپردازد هرچه پروازها بیش‌تر می‌شود در فضای افغانستان هر چه کشورهای بیش‌تر خطوط هوایی شان از افغانستان عبور کند به نفع افغانستان است و گام خوب است.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر تلاش‌های دیپلوماتیک حکومت سرپرست برای افزایش پرواز‌های عبوری از فضای کشور تأکید می‌ورزد.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «از لحاظ سیاسی هم وزارت ترانسپورت و هوانوردی و هم امارت اسلامی تلاش بکنند تا دوباره کشورهای جهان را برای پروازهای عبوری قانع بسازد.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اقتصاد مدرن بدون پروازهای تجارتی و مسافربری و کاگویی هوایی امکان ندارد باید در این مورد ما اقدامات جدی را انجام می‌دهیم.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «فایده اولی برای افغانستان این است که افغانستان باز هم وصل می‌شود به تمام اروپا و تمام کشورهای دیگر که این خودش در حقیقت اعتبار ایجاد می‌کند. دومی اش این است که عاید بدست می‌آید.»

پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، بیش‌تر شرکت‌های هوانوردی بین‌المللی برای دور زدن از حریم هوایی افغانستان، فاصله طولانی را می‌پیمایند.

اکنون وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که فضای کشور بروی تمام پروازها امن است.

از سرگیری پروازهای تجاری امریکا و اتحادیه اروپا بر فراز افغانستان

بربنیاد گزارش‌ها، هواپیماهای امریکا و اتحادیه اروپا با حفظ ارتفاع "بیش از ده هزار متر" بر فراز افغانستان پروازهای‌شان را آغاز خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به شرکت‌های هوانوردی‌شان اجازه داده‌اند تا پرواز‌های‌شان از حریم هوایی افغانستان را از سر بگیرند.

بربنیاد گزارش‌ها، هواپیماهای امریکا و اتحادیه اروپا با حفظ ارتفاع "بیش از ده هزار متر" بر فراز افغانستان پروازهای‌شان را آغاز خواهند کرد.

در همین حال، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت سرپرست آغاز پرواز‌های جهانی در فضای کشور را می‌ستاید و می‌گوید که با این اقدام درآمد کشور افزایش خواهد یافت.

امام‌الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «هر پروازی که از فضای افغانستان عبور می‌کند در حدود هفتصد دالر امریکایی باید حق العبور بپردازد هرچه پروازها بیش‌تر می‌شود در فضای افغانستان هر چه کشورهای بیش‌تر خطوط هوایی شان از افغانستان عبور کند به نفع افغانستان است و گام خوب است.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر تلاش‌های دیپلوماتیک حکومت سرپرست برای افزایش پرواز‌های عبوری از فضای کشور تأکید می‌ورزد.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «از لحاظ سیاسی هم وزارت ترانسپورت و هوانوردی و هم امارت اسلامی تلاش بکنند تا دوباره کشورهای جهان را برای پروازهای عبوری قانع بسازد.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اقتصاد مدرن بدون پروازهای تجارتی و مسافربری و کاگویی هوایی امکان ندارد باید در این مورد ما اقدامات جدی را انجام می‌دهیم.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «فایده اولی برای افغانستان این است که افغانستان باز هم وصل می‌شود به تمام اروپا و تمام کشورهای دیگر که این خودش در حقیقت اعتبار ایجاد می‌کند. دومی اش این است که عاید بدست می‌آید.»

پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، بیش‌تر شرکت‌های هوانوردی بین‌المللی برای دور زدن از حریم هوایی افغانستان، فاصله طولانی را می‌پیمایند.

اکنون وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که فضای کشور بروی تمام پروازها امن است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره