Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت بیش از ۶۳۸ هزار بیوه، یتیم و معلول در وزارت شهدا و معلولان

وزارت شهدا و معلولان می‌گوید که تاکنون بیش از ششصدو سی وهشت هزار بیوه، یتیم و معلول در این وزارت ثبت شده که از این میان بیش از یک صدو هفده هزار آن زنان بیوه و معلول هستند.

عبدالحکیم حقانی، معاون این وزارت می‌افزاید که پس از بررسی‌ها بیش از نزده هزار افراد ثبت شده به عنوان یتیم، بیوه و معلول مستحق شناخته نشده‌اند.

به گفته‌ی او، از سوی وزارت شهدا و معلولان بیش از سیزده میلیارد و پنج‌صدونود و سه میلیون افغانی سال پار به افراد مستحق توزیع شده است.

معاون وزارت شهدا و معلولان، افزود: «تاکنون ۶۳۸ هزار و ۹۵۴ معلول، بیوه و یتیم به ثبت رسیده اند که از این میان ۱۴۹ هزار و ۶۷۲ نفر مرد و ۳۰ هزار و ۷۷۷ نفر معلول زن، ۳۷۱ هزار و ۴۲۰ نفر یتیم و۸۷۰ هزار و ۸۷ نفر بیوه هستند که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر شهدای بیوه و یتیم امارت اسلامی استند. ۱۲۰ هزار نفر بیوه و یتیم اداره پیشین و ۱۸۶ هزار بیوه و یتیم شهدای ملکی هستند.»

آقای حقانی بیان می‌کند که تاکنون در ۱۸ ولایت کشور سیستم الکترونیکی فعال شده و بیش از ۷۷هزار معلول، یتیم و بیوه بایومتریک شده‌اند.

عبدالحکیم حقانی، تصریح کرد: «وزارت شهدا و معلولان یک سروی برای ثبت بیوه، یتیم و معلولان آغاز کرده است که تاکنون حدود ۱۲ هزار بیوه و یتیم و ۷۵۰۰ معلول غیر مستحق شناسایی و از سیستم حذف شده اند و این روند ادامه دارد.»

کلیم‌الله افغان، رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان می‌افزاید که سال پار از میان ۱۳ میلیارد افغانی بودجه، نه و نیم میلیارد افغانی به مصرف رسیده است.

به گفته‌ی کلیم‌الله افغان، امسال از جمله ۱۲ میلیارد افغانی بودجه، بیش از پنج میلیارد افغانی مصرف شده است.

رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان، گفت: «در سال گذشته بودجه تخمینی وزارت شهدا و معلولان ۱۳ و نیم میلیارد افغانی از سوی وزارت مالیه اعلام شده بود که ۹ و نیم میلیارد افغانی مصرف شده و ۴ میلیارد دیگر توسط وزارت مالیه تنقیص شده و از این بودجه ۷۵ درصد آن به متسحقین امتیازات شان داده شده است و ورثه‌های باقی مانده شهیدان در بودجه امسال اولویت دارند.»

وزارت شهدا و معلولان می‌گوید که بیش از ۱۵۰ معلول، بیوه و یتیم جهت تداوی به مرکزهای صحی و نزدیک به دو صد معلول دیگر به هدف استخدام به اداره‌های دولتی معرفی شده‌اند.

این وزارت آمار می‌دهد که در یک سال گذشته به یک صد و پنجا هزار معلول، یتیم و بیوه کمک‌های نقدی و خوراکی نیز توزیع شده است.

ثبت بیش از ۶۳۸ هزار بیوه، یتیم و معلول در وزارت شهدا و معلولان

به گفته‌ی کلیم‌الله افغان، امسال از جمله ۱۲ میلیارد افغانی بودجه، بیش از پنج میلیارد افغانی مصرف شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت شهدا و معلولان می‌گوید که تاکنون بیش از ششصدو سی وهشت هزار بیوه، یتیم و معلول در این وزارت ثبت شده که از این میان بیش از یک صدو هفده هزار آن زنان بیوه و معلول هستند.

عبدالحکیم حقانی، معاون این وزارت می‌افزاید که پس از بررسی‌ها بیش از نزده هزار افراد ثبت شده به عنوان یتیم، بیوه و معلول مستحق شناخته نشده‌اند.

به گفته‌ی او، از سوی وزارت شهدا و معلولان بیش از سیزده میلیارد و پنج‌صدونود و سه میلیون افغانی سال پار به افراد مستحق توزیع شده است.

معاون وزارت شهدا و معلولان، افزود: «تاکنون ۶۳۸ هزار و ۹۵۴ معلول، بیوه و یتیم به ثبت رسیده اند که از این میان ۱۴۹ هزار و ۶۷۲ نفر مرد و ۳۰ هزار و ۷۷۷ نفر معلول زن، ۳۷۱ هزار و ۴۲۰ نفر یتیم و۸۷۰ هزار و ۸۷ نفر بیوه هستند که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر شهدای بیوه و یتیم امارت اسلامی استند. ۱۲۰ هزار نفر بیوه و یتیم اداره پیشین و ۱۸۶ هزار بیوه و یتیم شهدای ملکی هستند.»

آقای حقانی بیان می‌کند که تاکنون در ۱۸ ولایت کشور سیستم الکترونیکی فعال شده و بیش از ۷۷هزار معلول، یتیم و بیوه بایومتریک شده‌اند.

عبدالحکیم حقانی، تصریح کرد: «وزارت شهدا و معلولان یک سروی برای ثبت بیوه، یتیم و معلولان آغاز کرده است که تاکنون حدود ۱۲ هزار بیوه و یتیم و ۷۵۰۰ معلول غیر مستحق شناسایی و از سیستم حذف شده اند و این روند ادامه دارد.»

کلیم‌الله افغان، رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان می‌افزاید که سال پار از میان ۱۳ میلیارد افغانی بودجه، نه و نیم میلیارد افغانی به مصرف رسیده است.

به گفته‌ی کلیم‌الله افغان، امسال از جمله ۱۲ میلیارد افغانی بودجه، بیش از پنج میلیارد افغانی مصرف شده است.

رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان، گفت: «در سال گذشته بودجه تخمینی وزارت شهدا و معلولان ۱۳ و نیم میلیارد افغانی از سوی وزارت مالیه اعلام شده بود که ۹ و نیم میلیارد افغانی مصرف شده و ۴ میلیارد دیگر توسط وزارت مالیه تنقیص شده و از این بودجه ۷۵ درصد آن به متسحقین امتیازات شان داده شده است و ورثه‌های باقی مانده شهیدان در بودجه امسال اولویت دارند.»

وزارت شهدا و معلولان می‌گوید که بیش از ۱۵۰ معلول، بیوه و یتیم جهت تداوی به مرکزهای صحی و نزدیک به دو صد معلول دیگر به هدف استخدام به اداره‌های دولتی معرفی شده‌اند.

این وزارت آمار می‌دهد که در یک سال گذشته به یک صد و پنجا هزار معلول، یتیم و بیوه کمک‌های نقدی و خوراکی نیز توزیع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره