Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف: بیش از ۱۰ میلیون دانش‌آموز داریم

مقام‌های وزارت معارف امروز (دوشنبه) در برنامه‌ی حساب‌دهی آمار داده‌اند که بیش از ده میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور وجود دارد و بیش از چهار میلیون آنان را دختران تشکیل می‌دهد.

کریم الله آخندزاده، معین وزارت معارف گفته است که در یک سال پسین بیش از یک‌میلیون و دوصدهزار دانش‌آموز تازه ثبت این وزارت شده است.

کریم الله آخندزاده، معین وزارت معارف گفت: «شمار مجموعی دانش‌آموزان به ۱۰ میلیون و ۱۸۹هزار و ۶۳۴ تن می‌رسد که ۴ میلیون و ۲۴۵۷۴ تن آنان را دختران تشکیل می‌دهد.»

آقای آخندزاده ‌افزوده است که ۱۲۱ مکتب سال پار در کشور تازه ایجاد شده که رقم مجموعی مکتب‌ها در افغانستان را به بیش از ۱۸هزار باب می‌رساند.

به گفته‌ی کریم الله آخندزاده، وزارت معارف در هماهنگی با سایر نهاد‌های کمک‌کننده زمینه آموزش را برای بیش از یک‌صدهزار تن در کشور فراهم کرده است.

کریم الله آخندزاده افزود: «در سطح کشور ۱۲۱ مکتب تازه تاسیس شده که با ایجاد مکتب‌های تاسیس شده، تمام مکتب‌های دولتی و خصوصی به ۱۸ هزار و ۱۰ مکتب رسیده است.»

عبدالحالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف هم از شفایت توزیع شهادت‌نامه‌ها در ۳۴ ولایت کشور خبر داد.

آقای صادق گفت: «ما با افغان پوست تفاهم‌نامه امضا کردیم تا به هر شاگرد و به هر فارغ صنف دوازده‌هم در ولایت‌، ولسوالی و قریه خودش شهادت‌نامه را دریافت کند.»

مقام‌های این وزارت همچنان آمار داده‌اند که در حال حاضر تشکیلات آنان به بیش از ۲۸۹هزار می‌رسد و یک‌صدهزار بست جدید نیز از سوی کابینه امارت اسلامی برای این وزارت منظور شده است.

مقام‌های این وزارت اما هیچ سخنی تازه درباره‌ی بازگشایی مکتب‌های دختران در کشور نگفتند.

وزارت معارف: بیش از ۱۰ میلیون دانش‌آموز داریم

عبدالحالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف هم از شفایت توزیع شهادت‌نامه‌ها در ۳۴ ولایت کشور خبر داد.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های وزارت معارف امروز (دوشنبه) در برنامه‌ی حساب‌دهی آمار داده‌اند که بیش از ده میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور وجود دارد و بیش از چهار میلیون آنان را دختران تشکیل می‌دهد.

کریم الله آخندزاده، معین وزارت معارف گفته است که در یک سال پسین بیش از یک‌میلیون و دوصدهزار دانش‌آموز تازه ثبت این وزارت شده است.

کریم الله آخندزاده، معین وزارت معارف گفت: «شمار مجموعی دانش‌آموزان به ۱۰ میلیون و ۱۸۹هزار و ۶۳۴ تن می‌رسد که ۴ میلیون و ۲۴۵۷۴ تن آنان را دختران تشکیل می‌دهد.»

آقای آخندزاده ‌افزوده است که ۱۲۱ مکتب سال پار در کشور تازه ایجاد شده که رقم مجموعی مکتب‌ها در افغانستان را به بیش از ۱۸هزار باب می‌رساند.

به گفته‌ی کریم الله آخندزاده، وزارت معارف در هماهنگی با سایر نهاد‌های کمک‌کننده زمینه آموزش را برای بیش از یک‌صدهزار تن در کشور فراهم کرده است.

کریم الله آخندزاده افزود: «در سطح کشور ۱۲۱ مکتب تازه تاسیس شده که با ایجاد مکتب‌های تاسیس شده، تمام مکتب‌های دولتی و خصوصی به ۱۸ هزار و ۱۰ مکتب رسیده است.»

عبدالحالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف هم از شفایت توزیع شهادت‌نامه‌ها در ۳۴ ولایت کشور خبر داد.

آقای صادق گفت: «ما با افغان پوست تفاهم‌نامه امضا کردیم تا به هر شاگرد و به هر فارغ صنف دوازده‌هم در ولایت‌، ولسوالی و قریه خودش شهادت‌نامه را دریافت کند.»

مقام‌های این وزارت همچنان آمار داده‌اند که در حال حاضر تشکیلات آنان به بیش از ۲۸۹هزار می‌رسد و یک‌صدهزار بست جدید نیز از سوی کابینه امارت اسلامی برای این وزارت منظور شده است.

مقام‌های این وزارت اما هیچ سخنی تازه درباره‌ی بازگشایی مکتب‌های دختران در کشور نگفتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره