Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار نماینده سیاسی یوناما با رییس دفتر رییس‌الوزرا روی ایجاد فضای اعتماد

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که سکات سمیت نماینده سیاسی یوناما در دیدار با رییس دفتر رییس‌الوزرا گفته که امارت اسلامی بار دوش جامعه جهانی نیست.

این مقام سازمان ملل متحد در این دیدار که بیش‌تر روی چالش‌های موجود در کشور تمرکز داشت، بر فراهم ساختن فضای اعتماد میان امارت اسلامی و جهان نیز تاکید ورزیده است.

بلال کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «آقای اسمیت همچنان گفت که صحبت و تفاهم به هدف گسترش فضای اعتماد میان امارت اسلامی و جامعه بین‌المللی به شمول امریکا ادامه یابد تا برای روابط سالم و مثبت زمینه فراهم شود.»

به گفته‌ی معاون سخنگوی امارت اسلامی، رییس دفتر رییس‌الوزرا در این دیدار گفته که امارت اسلامی آماده است تا با جهان تعامل کند.

همزمان با این، برخی از آگاه‌هان سیاسی می‌گویند که داشتن روابط مثبت میان افغانستان و جامعه جهانی به سود دو طرف است.

حسن حق‌یار، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان به همکاری جهان و جهان به همکاری افغانستان نیاز دارد. دو طرف باید انعطاف‌پذیر باشند و شرایط منطقی یکدیگر را بپذیرند تا به نتیجه برسند.»

توریالی همت یکی دیگر از آگاه‌هان سیاسی گفت: «هر روابط جدا و ناسازگار به زیان است. هرگونه مشکلات که باشد، با دست باز می‌شود، با دهن باز نمی‌شود و وظیفه یوناما این است که اختلافات را میان سازمان‌ها و کشورها حل بسازد.»

این در حالی‌ست که دو سال از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور می‌گذرد؛ اما تا کنون هیچ کشوری، حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است.

دیدار نماینده سیاسی یوناما با رییس دفتر رییس‌الوزرا روی ایجاد فضای اعتماد

همزمان با این، برخی از آگاه‌هان سیاسی می‌گویند که داشتن روابط مثبت میان افغانستان و جامعه جهانی به سود دو طرف است.

تصویر بندانگشتی

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که سکات سمیت نماینده سیاسی یوناما در دیدار با رییس دفتر رییس‌الوزرا گفته که امارت اسلامی بار دوش جامعه جهانی نیست.

این مقام سازمان ملل متحد در این دیدار که بیش‌تر روی چالش‌های موجود در کشور تمرکز داشت، بر فراهم ساختن فضای اعتماد میان امارت اسلامی و جهان نیز تاکید ورزیده است.

بلال کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «آقای اسمیت همچنان گفت که صحبت و تفاهم به هدف گسترش فضای اعتماد میان امارت اسلامی و جامعه بین‌المللی به شمول امریکا ادامه یابد تا برای روابط سالم و مثبت زمینه فراهم شود.»

به گفته‌ی معاون سخنگوی امارت اسلامی، رییس دفتر رییس‌الوزرا در این دیدار گفته که امارت اسلامی آماده است تا با جهان تعامل کند.

همزمان با این، برخی از آگاه‌هان سیاسی می‌گویند که داشتن روابط مثبت میان افغانستان و جامعه جهانی به سود دو طرف است.

حسن حق‌یار، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان به همکاری جهان و جهان به همکاری افغانستان نیاز دارد. دو طرف باید انعطاف‌پذیر باشند و شرایط منطقی یکدیگر را بپذیرند تا به نتیجه برسند.»

توریالی همت یکی دیگر از آگاه‌هان سیاسی گفت: «هر روابط جدا و ناسازگار به زیان است. هرگونه مشکلات که باشد، با دست باز می‌شود، با دهن باز نمی‌شود و وظیفه یوناما این است که اختلافات را میان سازمان‌ها و کشورها حل بسازد.»

این در حالی‌ست که دو سال از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور می‌گذرد؛ اما تا کنون هیچ کشوری، حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره