Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معینیت مبارزه با موادمخدر: اجرای پروژه‌های بدیل معیشتی موادمخدر یک نیاز است

معینیت مبارزه با موادمخدر می‌گوید که اجرای پروژه‌های بدیل معیشتی موادمخدر در کشور یک نیاز است و جهانیان باید این گونه پروژه‌ها را عملی بسازند.

مسوولان این معینیت می‌افزایند که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، بیش از پانزده هزار مظنون بازداشت و حدود ۹۰۰ کارخانه در سراسر کشور تخریب شده‌اند.

حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با موادمخدر، گفت: «جهانیان باید برای بدیل معیشت موادمخدر با دهقانان کمک کنند. بند‌های آبی برای‌شان جور کند، تخم‌های اصلاح شده برای‌شان توزیع شود، سولر برای‌شان داده شود، دهقانان که زمین ندارد یا زمین کم دارند باید برای تشویق آنان زمین توزیع شود.»

به گفته آقای احمدی، پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، بیش از ده هزار عملیات مبارزه با موادمخدر انجام شده است.

رییس دفتر معینیت مبارزه با موادمخدر، افزود: «در بخش مبارزه با موادمخدر در سطح کشور بیش از ده هزار عملیات انجام شده، که در نتیجه آن بیش از پانزده هزار مظنون بازداشت شده‌اند و پرونده‌های‌شان به نهاد‌های عدلی و قضایی فرستاده شده است.»

برخی از کشاورزان نیز خواستار معیشت موادمخدر و تخم‌های اصلاح شده هستند.

محمد علی، کشاورز، گفت: «باید برای ما نهال میوه و سایر نهال‌ها داده شود تا در زمین‌های خود آن را کشت کنیم و دهقانان حاصلات خوب‌تر بدست بیاورند.»

محمد اسرایل، کشاورز دیگر، گفت: «برای ما باید باغ بادام، پیسته و سایر باغ‌ها ایجاد شود و تخم‌های اصلاح شده برای ما نیز توزیع شود تا در زمین‌های خود کشت کنیم.»

ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با موادمخدر، گفت: «تولید قانونی نباتات، بازار و بازاریابی یک اصل اساسی خوب و مهم برای کشاورزان در شرایط کنونی است. علاوه بر این، بدیل معیشت مواد مخدر نیز وجود دارد که با کمک‌های جامعه جهانی، کشاورزان را از کشت مواد مخدر باز می‌دارد.»

این درحالی‌ است که معین سیاسی وزارت خارجه در دیدار با معین سازمان غذا و زراعت ملل متحد در مورد از سرگیری پروژه‌های مربوط به تغییر اقلیم، حفاظت از محیط زیست و بدیل معیشت مواد مخدر در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

معینیت مبارزه با موادمخدر: اجرای پروژه‌های بدیل معیشتی موادمخدر یک نیاز است

به گفته آقای احمدی، پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، بیش از ده هزار عملیات مبارزه با موادمخدر انجام شده است.

تصویر بندانگشتی

معینیت مبارزه با موادمخدر می‌گوید که اجرای پروژه‌های بدیل معیشتی موادمخدر در کشور یک نیاز است و جهانیان باید این گونه پروژه‌ها را عملی بسازند.

مسوولان این معینیت می‌افزایند که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، بیش از پانزده هزار مظنون بازداشت و حدود ۹۰۰ کارخانه در سراسر کشور تخریب شده‌اند.

حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با موادمخدر، گفت: «جهانیان باید برای بدیل معیشت موادمخدر با دهقانان کمک کنند. بند‌های آبی برای‌شان جور کند، تخم‌های اصلاح شده برای‌شان توزیع شود، سولر برای‌شان داده شود، دهقانان که زمین ندارد یا زمین کم دارند باید برای تشویق آنان زمین توزیع شود.»

به گفته آقای احمدی، پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، بیش از ده هزار عملیات مبارزه با موادمخدر انجام شده است.

رییس دفتر معینیت مبارزه با موادمخدر، افزود: «در بخش مبارزه با موادمخدر در سطح کشور بیش از ده هزار عملیات انجام شده، که در نتیجه آن بیش از پانزده هزار مظنون بازداشت شده‌اند و پرونده‌های‌شان به نهاد‌های عدلی و قضایی فرستاده شده است.»

برخی از کشاورزان نیز خواستار معیشت موادمخدر و تخم‌های اصلاح شده هستند.

محمد علی، کشاورز، گفت: «باید برای ما نهال میوه و سایر نهال‌ها داده شود تا در زمین‌های خود آن را کشت کنیم و دهقانان حاصلات خوب‌تر بدست بیاورند.»

محمد اسرایل، کشاورز دیگر، گفت: «برای ما باید باغ بادام، پیسته و سایر باغ‌ها ایجاد شود و تخم‌های اصلاح شده برای ما نیز توزیع شود تا در زمین‌های خود کشت کنیم.»

ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با موادمخدر، گفت: «تولید قانونی نباتات، بازار و بازاریابی یک اصل اساسی خوب و مهم برای کشاورزان در شرایط کنونی است. علاوه بر این، بدیل معیشت مواد مخدر نیز وجود دارد که با کمک‌های جامعه جهانی، کشاورزان را از کشت مواد مخدر باز می‌دارد.»

این درحالی‌ است که معین سیاسی وزارت خارجه در دیدار با معین سازمان غذا و زراعت ملل متحد در مورد از سرگیری پروژه‌های مربوط به تغییر اقلیم، حفاظت از محیط زیست و بدیل معیشت مواد مخدر در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره