Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روزگار سخت بی‌جاشدگان داخلی کشور در فصل سرما

در آستانه فرا رسیدن فصل سرما، برخی از بی‌جاشدگان داخلی، از نبود امکانات اولیه زندگی شکایت دارند.

آنان از حکومت سرپرست و نهاد‌های مدد‌رسان می‌خواهند، تا کمک‌ها را برای‌شان فراهم بسازند.

زرغونه که سرپرست خانواده هشت نفری‌اش است می‌گوید که در کنار دیگر هزینه‌های دیگر فصل سرما به نگرانی‌اش از بهر نبود مواد‌سوخت افزوده است.

زرغونه به طلوع‌نیوز، گفت: «همین قسم مجبوریت دارم بچه‌های هستند کار و بار نیست هوا سرد است، مواد غذایی نداریم سرپرست نداریم سرپناه نداریم هوا که سرد می‌شود کودکان کاغذ‌ها را جمع می‌کنند بخاری ندارم.»

برخی از بیجاشده‌گان دیگر که سرنوشت مشابه زرغونه را دارند، می‌گویند که نبود مواد خوراکی کافی، و مواد سوخت برای زمستان پیش رو از مشکلات اصلی فرا راه آنان است.

قند آغا، بی‌جاشده داخلی، گفت: «همین کاغذ‌ها و کار تنها را برای سوختاندن جمع می‌کنیم با آن غذا می‌پزیم، بخاری خود را نیز با آن روشن می‌کنیم هم کودکان با مشکلات رو به‌رو هستند هم ما با مشکلات رو به‌رو هستیم.»

عبدالله، بی‌جاشده داخلی دیگر، گفت: «روز گذشته هوا سردتر شد و ما نگران هستیم که با زمستان پیش‌رو چگونه مبارزه کنیم.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش می‌شود تا کمک‌های لازم از سوی وزارت مهاجران، و عودت‌کنند‌گان برای این بی‌جاشدگان انجام شود.

سخنگوی امارت اسلامی به طلوع نیوز، گفت: «مردم افغانستان اقتصادش در آن حد تقویت نیست که بر همه رسیدگی یک‌سان صورت بیگیرد. از آن خاطر طبیعی است مشکلات هم داریم در این راستا از کشور‌ها هم همکاری‌ها را می‌خواهیم از مؤسسات بین‌المللی هم می‌خواهیم که با این بیجا شدگان کمک‌ها صورت بیگیرد.»

زمستان پیش‌رو در حالی نزدیک می‌شود که امسال، بحران اقتصادی و افزایش بی‌کاری، بسیاری از شهروندان کشور را نادار ساخته است.

روزگار سخت بی‌جاشدگان داخلی کشور در فصل سرما

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش می‌شود تا کمک‌های لازم از سوی وزارت مهاجران، و عودت‌کنند‌گان برای این بی‌جاشدگان انجام شود.

تصویر بندانگشتی

در آستانه فرا رسیدن فصل سرما، برخی از بی‌جاشدگان داخلی، از نبود امکانات اولیه زندگی شکایت دارند.

آنان از حکومت سرپرست و نهاد‌های مدد‌رسان می‌خواهند، تا کمک‌ها را برای‌شان فراهم بسازند.

زرغونه که سرپرست خانواده هشت نفری‌اش است می‌گوید که در کنار دیگر هزینه‌های دیگر فصل سرما به نگرانی‌اش از بهر نبود مواد‌سوخت افزوده است.

زرغونه به طلوع‌نیوز، گفت: «همین قسم مجبوریت دارم بچه‌های هستند کار و بار نیست هوا سرد است، مواد غذایی نداریم سرپرست نداریم سرپناه نداریم هوا که سرد می‌شود کودکان کاغذ‌ها را جمع می‌کنند بخاری ندارم.»

برخی از بیجاشده‌گان دیگر که سرنوشت مشابه زرغونه را دارند، می‌گویند که نبود مواد خوراکی کافی، و مواد سوخت برای زمستان پیش رو از مشکلات اصلی فرا راه آنان است.

قند آغا، بی‌جاشده داخلی، گفت: «همین کاغذ‌ها و کار تنها را برای سوختاندن جمع می‌کنیم با آن غذا می‌پزیم، بخاری خود را نیز با آن روشن می‌کنیم هم کودکان با مشکلات رو به‌رو هستند هم ما با مشکلات رو به‌رو هستیم.»

عبدالله، بی‌جاشده داخلی دیگر، گفت: «روز گذشته هوا سردتر شد و ما نگران هستیم که با زمستان پیش‌رو چگونه مبارزه کنیم.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش می‌شود تا کمک‌های لازم از سوی وزارت مهاجران، و عودت‌کنند‌گان برای این بی‌جاشدگان انجام شود.

سخنگوی امارت اسلامی به طلوع نیوز، گفت: «مردم افغانستان اقتصادش در آن حد تقویت نیست که بر همه رسیدگی یک‌سان صورت بیگیرد. از آن خاطر طبیعی است مشکلات هم داریم در این راستا از کشور‌ها هم همکاری‌ها را می‌خواهیم از مؤسسات بین‌المللی هم می‌خواهیم که با این بیجا شدگان کمک‌ها صورت بیگیرد.»

زمستان پیش‌رو در حالی نزدیک می‌شود که امسال، بحران اقتصادی و افزایش بی‌کاری، بسیاری از شهروندان کشور را نادار ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره