Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اخذ همزمان دو آزمون از سوی اداره ملی امتحانات در پایتخت

اداره ملی امتحانات از اخذ آزمون داوطلبان برای بست‌های خالی شرکت نفت و گاز وزارت مالیه و دانشکده‌های شبانه مرکزی تحصیلات عالی کشور خبر می‌دهد.

عبدالباقی حقانی، رییس این اداره می‌گوید که روند اخذ آزمون برای جذب کارمندان به شرکت نفت و گاز به سطح چهار زون با اشتراک بیش از سه هزار داوطلب انجام می‌شود.

رییس اداره ملی امتحانات، گفت: «امروز الحمدالله دو برنامه است برنامه شبانه است که در آن برای جوانان زمینه آموزش فراهم می‌شود و همچنان از سوی شرکت نفت و گاز که برنامه جذب جوانان راه‌اندازی شده جوانان که استعداد بالا دارند.»

رییس دانشگاه کابل می‌گوید که هم‌اکنون بیست و دو دانشکده روزانه و یازده دانشکده شبانه در این دانش‌گاه فعال هستند.

اسامه عزیزی، رییس دانشگاه کابل، گفت: «در پوهنتون کابل در عموم برای شما معلوم است که بیست و دو دانشکده دارد و در روز این دانشکده‌ها همه‌اش فعال است و در برنامه‌های شبانه تنها یازده دانشکده داریم.»

رییس شرکت نفت و گاز نیز می‌افزاید که در آینده‌های نزدیک بست‌های خالی دیگر را نیز از طریق پروسه آزاد به اعلام خواهند گذاشت.

محمد نصیر رحیمی، رییس شرکت نفت و گاز وزارت مالیه، گفت: «ما باز هم برای‌تان اطمینان می‌دهیم که در آینده تلاش می‌کنیم تا از افراد مسلکی و با استعداد در پیش برد امورات کاری خود از آنان استفاده می‌کنیم.»

شماری از شرکت‌کنندگان این آزمون خواهان شفایت در این روند هستند.

فدا محمد، اشتراک‌کننده، گفت: «خواست ما از کمیته امتحانات همین است که پروسه را باید شفاف اعلان بکنند تا حق به حقدار‌شان برسد.»

خالد هوتک، اشتراک‌کننده دیگر، گفت: «ما‌امید داریم که پروسه شفاف باشد و یک بار دیگر به رهبر صدا می‌کنیم که حق باید به حقدار برسد.»

بربنیاد گفته‌های اداره ملی امتحانات نظر به گذشته‌ها روند اخذ آزمون دانش‌جویان و داوطلبان شفاف شده و این اداره به هیچ فرد اجازه دخالت در این پروسه را نخواهد داد.

اخذ همزمان دو آزمون از سوی اداره ملی امتحانات در پایتخت

رییس شرکت نفت و گاز نیز می‌افزاید که در آینده‌های نزدیک بست‌های خالی دیگر را نیز از طریق پروسه آزاد به اعلام خواهند گذاشت.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی امتحانات از اخذ آزمون داوطلبان برای بست‌های خالی شرکت نفت و گاز وزارت مالیه و دانشکده‌های شبانه مرکزی تحصیلات عالی کشور خبر می‌دهد.

عبدالباقی حقانی، رییس این اداره می‌گوید که روند اخذ آزمون برای جذب کارمندان به شرکت نفت و گاز به سطح چهار زون با اشتراک بیش از سه هزار داوطلب انجام می‌شود.

رییس اداره ملی امتحانات، گفت: «امروز الحمدالله دو برنامه است برنامه شبانه است که در آن برای جوانان زمینه آموزش فراهم می‌شود و همچنان از سوی شرکت نفت و گاز که برنامه جذب جوانان راه‌اندازی شده جوانان که استعداد بالا دارند.»

رییس دانشگاه کابل می‌گوید که هم‌اکنون بیست و دو دانشکده روزانه و یازده دانشکده شبانه در این دانش‌گاه فعال هستند.

اسامه عزیزی، رییس دانشگاه کابل، گفت: «در پوهنتون کابل در عموم برای شما معلوم است که بیست و دو دانشکده دارد و در روز این دانشکده‌ها همه‌اش فعال است و در برنامه‌های شبانه تنها یازده دانشکده داریم.»

رییس شرکت نفت و گاز نیز می‌افزاید که در آینده‌های نزدیک بست‌های خالی دیگر را نیز از طریق پروسه آزاد به اعلام خواهند گذاشت.

محمد نصیر رحیمی، رییس شرکت نفت و گاز وزارت مالیه، گفت: «ما باز هم برای‌تان اطمینان می‌دهیم که در آینده تلاش می‌کنیم تا از افراد مسلکی و با استعداد در پیش برد امورات کاری خود از آنان استفاده می‌کنیم.»

شماری از شرکت‌کنندگان این آزمون خواهان شفایت در این روند هستند.

فدا محمد، اشتراک‌کننده، گفت: «خواست ما از کمیته امتحانات همین است که پروسه را باید شفاف اعلان بکنند تا حق به حقدار‌شان برسد.»

خالد هوتک، اشتراک‌کننده دیگر، گفت: «ما‌امید داریم که پروسه شفاف باشد و یک بار دیگر به رهبر صدا می‌کنیم که حق باید به حقدار برسد.»

بربنیاد گفته‌های اداره ملی امتحانات نظر به گذشته‌ها روند اخذ آزمون دانش‌جویان و داوطلبان شفاف شده و این اداره به هیچ فرد اجازه دخالت در این پروسه را نخواهد داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره