Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد عباس ستانکزی از برگزاری نشست‌های مخالفان ا.ا در بیرون از کشور

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه از برگزاری نشست‌های مخالفان امارت اسلامی در کشورهای همسایه و منطقه انتقاد می‌کند.

آقای ستانکزی در برنامه فراغت نیروهای ویژه وزارت دفاع، می‌گوید که این نشست‌ها به هدف تضعیف امارت اسلامی برگزار می‌شود.

به گفته‌ی معین سیاسی وزارت خارجه، حکومت اسلامی در افغانستان به نفع دشمنان خارجی نیست، از همین‌رو تلاش می‌شود تا مشکلات در افغانستان بزرگنمایی شود.

او در این باره گفت: «نشست‌های غیرقانونی که در کشورهای همسایه برگزار می‌شود این برای تضعیف ملک، نظام و نیروهای ماست.»

آقای ستانکزی در بخشی از سخنانش می‌گوید که مسلمانان جهان چشم امید بر نیروهای امارت اسلامی بسته‌اند.

او از نیروهای امارت اسلامی می‌خواهد تا آمادگی برای جنگ‌های جبهه را نیز داشته باشند.

معین سیاسی وزارت خارجه افزود: «دیروز ما در جنگ‌های چریکی آغشته بودیم، جنگ‌های چریکی هم می‌کردیم جنگ‌های گوریلایی بوده، حال باید بخاطر جنگ‌های جبهه‌ای خود را آماده کنیم، امروز باید ما خود را در مقابل دشمن به جنگ‌های جبهه‌ای آماده کنیم.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «برای این باید امارت با به میان آوردن حکومت حرفوی در خود اصلاحات را به وجود آورد، برای حقوق بانوان، اقلیت‌ها و به حقوق بشری افغانان احترام کند و به نورم‌های پذیرفته‌شده جامعه بین‌المللی تن دهد تا دیگر برای مخالفان دلیل موجه نماند.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بخاطر حل برخی از چالش‌ها میان امارت اسلامی و مخالفان حکومت سرپرست، راه گفت‌وگو را در پیش گیرند.

سید هاشم جواد بلخابی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «در هیچ کشور نظر عوام و خواص ملت متفق نمی‌شود. راه‌حل، تعامل و پذیرفتن یک دیگر است؛ صبر و حوصله نسبت به سرنوشت کشور و سرنوشت ملت است.»

معین سیاسی وزارت خارجه با توجه به عفو عمومی از سوی رهبر امارت اسلامی، یک‌بار دیگر از چهره‌های سیاسی حکومت پیشین می‌خواهد تا به کشور برگردند.

انتقاد عباس ستانکزی از برگزاری نشست‌های مخالفان ا.ا در بیرون از کشور

آقای ستانکزی در برنامه فراغت نیروهای ویژه وزارت دفاع، می‌گوید که این نشست‌ها به هدف تضعیف امارت اسلامی برگزار می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه از برگزاری نشست‌های مخالفان امارت اسلامی در کشورهای همسایه و منطقه انتقاد می‌کند.

آقای ستانکزی در برنامه فراغت نیروهای ویژه وزارت دفاع، می‌گوید که این نشست‌ها به هدف تضعیف امارت اسلامی برگزار می‌شود.

به گفته‌ی معین سیاسی وزارت خارجه، حکومت اسلامی در افغانستان به نفع دشمنان خارجی نیست، از همین‌رو تلاش می‌شود تا مشکلات در افغانستان بزرگنمایی شود.

او در این باره گفت: «نشست‌های غیرقانونی که در کشورهای همسایه برگزار می‌شود این برای تضعیف ملک، نظام و نیروهای ماست.»

آقای ستانکزی در بخشی از سخنانش می‌گوید که مسلمانان جهان چشم امید بر نیروهای امارت اسلامی بسته‌اند.

او از نیروهای امارت اسلامی می‌خواهد تا آمادگی برای جنگ‌های جبهه را نیز داشته باشند.

معین سیاسی وزارت خارجه افزود: «دیروز ما در جنگ‌های چریکی آغشته بودیم، جنگ‌های چریکی هم می‌کردیم جنگ‌های گوریلایی بوده، حال باید بخاطر جنگ‌های جبهه‌ای خود را آماده کنیم، امروز باید ما خود را در مقابل دشمن به جنگ‌های جبهه‌ای آماده کنیم.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «برای این باید امارت با به میان آوردن حکومت حرفوی در خود اصلاحات را به وجود آورد، برای حقوق بانوان، اقلیت‌ها و به حقوق بشری افغانان احترام کند و به نورم‌های پذیرفته‌شده جامعه بین‌المللی تن دهد تا دیگر برای مخالفان دلیل موجه نماند.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بخاطر حل برخی از چالش‌ها میان امارت اسلامی و مخالفان حکومت سرپرست، راه گفت‌وگو را در پیش گیرند.

سید هاشم جواد بلخابی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «در هیچ کشور نظر عوام و خواص ملت متفق نمی‌شود. راه‌حل، تعامل و پذیرفتن یک دیگر است؛ صبر و حوصله نسبت به سرنوشت کشور و سرنوشت ملت است.»

معین سیاسی وزارت خارجه با توجه به عفو عمومی از سوی رهبر امارت اسلامی، یک‌بار دیگر از چهره‌های سیاسی حکومت پیشین می‌خواهد تا به کشور برگردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره