Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خليل الرحمن حقانی: بیت‌المقدس را به گونه‌ی علنی اشغال کرده‌اند

خليل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها در مراسمی در پکتیا گفته است که حمله رژیم اسراییل بر فلسطین یک عمل غیرانسانی است که خلاف همه‌ی نورم‌های بشری انجام می‌شود.

سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها این سخنان را در مراسم فراغت ۶۲ نفر از یک مدرسه دینی در پکتیا بیان کرده است.

خليل الرحمن حقانی گفته است: «اکنون چه تفاوت وجود دارد؟ آن‌ها بیت‌المقدس را به گونه‌ی علنی اشغال کرده‌اند. به شعایر اسلامی ما توهین کردند. آیا ما ظلم این کفار را نمی‌بینیم.»

عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در این مراسم تاکید ورزیده است که همه عالمان دین نباید در تلاش بدست آوردن موقف حکومتی باشند.

آقای منصور از عالمان دین خواسته است تا در مدارس و منبر مصدر خدمت به جامعه شوند.

سرپرست وزارت انرژی و آب افزوده است: «اگر تمام علمای کرام به حکومت بروند در میان ملت ما خلاء به میان می‌آید، وقتی که خلاء به میان آمد ما از ملت دور می‌شویم. بنابرین، ما نباید نه مسجد را برای کسی خالی بمانیم نه مدرسه‌ها را و نه حکومت را.»

مسوولان امارت اسلامی در حالی این سخنان را مطرح می‌کنند که پیش از این نیز شماری از شهروندان کشور بر گماشتن افراد مسلکی دربخش‌های مسلکی و تخنیکی تاکید کرده بودند.

خليل الرحمن حقانی: بیت‌المقدس را به گونه‌ی علنی اشغال کرده‌اند

عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در این مراسم تاکید ورزیده است که همه عالمان دین نباید در تلاش بدست آوردن موقف حکومتی باشند.

تصویر بندانگشتی

خليل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها در مراسمی در پکتیا گفته است که حمله رژیم اسراییل بر فلسطین یک عمل غیرانسانی است که خلاف همه‌ی نورم‌های بشری انجام می‌شود.

سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها این سخنان را در مراسم فراغت ۶۲ نفر از یک مدرسه دینی در پکتیا بیان کرده است.

خليل الرحمن حقانی گفته است: «اکنون چه تفاوت وجود دارد؟ آن‌ها بیت‌المقدس را به گونه‌ی علنی اشغال کرده‌اند. به شعایر اسلامی ما توهین کردند. آیا ما ظلم این کفار را نمی‌بینیم.»

عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در این مراسم تاکید ورزیده است که همه عالمان دین نباید در تلاش بدست آوردن موقف حکومتی باشند.

آقای منصور از عالمان دین خواسته است تا در مدارس و منبر مصدر خدمت به جامعه شوند.

سرپرست وزارت انرژی و آب افزوده است: «اگر تمام علمای کرام به حکومت بروند در میان ملت ما خلاء به میان می‌آید، وقتی که خلاء به میان آمد ما از ملت دور می‌شویم. بنابرین، ما نباید نه مسجد را برای کسی خالی بمانیم نه مدرسه‌ها را و نه حکومت را.»

مسوولان امارت اسلامی در حالی این سخنان را مطرح می‌کنند که پیش از این نیز شماری از شهروندان کشور بر گماشتن افراد مسلکی دربخش‌های مسلکی و تخنیکی تاکید کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره