Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: با ممنوعیت کوکنار، درآمد کشاورزان افغانستان کاهش یافته است

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گفته که پس از ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، در‌آمد کشاوزران در این کشور کاهش یافته است.

انوبا سود رییس این اداره تاکید کرده که چالش‌های متعدد در افغانستان  بر تامین مواد غذایی خانواده‌ها تاثیر گذاشته است.

رییس اداره‌ مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در افغانستان افزود: «استفاده کنندگان مواد مخدر، کشاورزان و جوامع آسیب‌پذیر در افغانستان تحت تاثیر لایه‌های گوناگون بحران قرار گرفته‌اند که نیازهای شدید آن‌ها را بیش‌تر شدید ساخته است پس از منع کشت تریاک توسط مقام‌های کنونی در سال ۲۰۲۲ در سراسر افغانستان، کشاورزان با کاهش زیاد درآمد روبه‌رو شده‌اند.»

پس از ممنوعیت کشت کوکنار، شماری از کشاورزان از کم شدن درآمد شان و عدم دست‌ر‌سی کامل بر کشت بدیل شکایت دارند.

آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در زمینه رشد کشاورزی و افزایش میزان فروشات کشت بدیل با آنان همکاری کنند.

فضل احمد کشاورز گفت: «تریاک که بند بر ما هیچ چیزی نرسیده نه تخم درست رسیده نه چیز مفید دیگر.»

آچلدی کشاورز دیگر گفت: «کمک صحیح برسد که ما غریب مردم هستیم مثلا گندم باشد کود کیمیاوی باشد بدهد که ما مردم بکاریم. »

محمد گل کشاورز گفت: «دولت گفته بود که مواد مخدر کشت نکنید در عوض‌ش ما برای‌تان تخم اطلاخ شده کود کیمیاوی روان میکنیم ولیکن نرسید.»

هم‌زمان با این، امارت اسلامی بار دیگر تاکید می‌کند که وزارت زراعت در تلاش توزیع بیش‌تر کشت بدیل و ایجاد راه کارها از بهر افزایش در آمد کشاورزان است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت:  «باید کشورهای که از این ناحیه متضرر بودند از مواد مخدر تشویش داشتند مصارف گزاف در جلوگیری از مواد مخدر داشتند آن‌ها باید با امارت اسلامی و مردم افغانستان در کل همکار باشند تا بدیل معشیت برای دهاقین ارایه شود تا ابدا کشت کوکنار در افغانستان جلوش گرفته شود تا همه خوش شوند.»

پیش از این، دفتر سازمان ملل در امور جرم و مواد مخدر نیز با پخش گزارشی گفته بود که کشت تریاک در افغانستان ۹۵ در صد کاهش یافته است.

مسوولان: با ممنوعیت کوکنار، درآمد کشاورزان افغانستان کاهش یافته است

آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در زمینه رشد کشاورزی و افزایش میزان فروشات کشت بدیل با آنان همکاری کنند.

تصویر بندانگشتی

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گفته که پس از ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، در‌آمد کشاوزران در این کشور کاهش یافته است.

انوبا سود رییس این اداره تاکید کرده که چالش‌های متعدد در افغانستان  بر تامین مواد غذایی خانواده‌ها تاثیر گذاشته است.

رییس اداره‌ مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در افغانستان افزود: «استفاده کنندگان مواد مخدر، کشاورزان و جوامع آسیب‌پذیر در افغانستان تحت تاثیر لایه‌های گوناگون بحران قرار گرفته‌اند که نیازهای شدید آن‌ها را بیش‌تر شدید ساخته است پس از منع کشت تریاک توسط مقام‌های کنونی در سال ۲۰۲۲ در سراسر افغانستان، کشاورزان با کاهش زیاد درآمد روبه‌رو شده‌اند.»

پس از ممنوعیت کشت کوکنار، شماری از کشاورزان از کم شدن درآمد شان و عدم دست‌ر‌سی کامل بر کشت بدیل شکایت دارند.

آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در زمینه رشد کشاورزی و افزایش میزان فروشات کشت بدیل با آنان همکاری کنند.

فضل احمد کشاورز گفت: «تریاک که بند بر ما هیچ چیزی نرسیده نه تخم درست رسیده نه چیز مفید دیگر.»

آچلدی کشاورز دیگر گفت: «کمک صحیح برسد که ما غریب مردم هستیم مثلا گندم باشد کود کیمیاوی باشد بدهد که ما مردم بکاریم. »

محمد گل کشاورز گفت: «دولت گفته بود که مواد مخدر کشت نکنید در عوض‌ش ما برای‌تان تخم اطلاخ شده کود کیمیاوی روان میکنیم ولیکن نرسید.»

هم‌زمان با این، امارت اسلامی بار دیگر تاکید می‌کند که وزارت زراعت در تلاش توزیع بیش‌تر کشت بدیل و ایجاد راه کارها از بهر افزایش در آمد کشاورزان است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت:  «باید کشورهای که از این ناحیه متضرر بودند از مواد مخدر تشویش داشتند مصارف گزاف در جلوگیری از مواد مخدر داشتند آن‌ها باید با امارت اسلامی و مردم افغانستان در کل همکار باشند تا بدیل معشیت برای دهاقین ارایه شود تا ابدا کشت کوکنار در افغانستان جلوش گرفته شود تا همه خوش شوند.»

پیش از این، دفتر سازمان ملل در امور جرم و مواد مخدر نیز با پخش گزارشی گفته بود که کشت تریاک در افغانستان ۹۵ در صد کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره