Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازگشت بیش از یک ونیم میلیون مهاجر در یک سال پسین

خلیل‌الرحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها می‌گوید که در یک سال پسین بیش از یک ونیم میلیون مهاجر به کشور برگشته‌اند.

خلیل‌الرحمان حقانی که در مراسم افتتاح یک شفاخانه سخن می‌گفت، می‌افزاید که برخی از کشورها از جمله ایران و پاکستان با مهاجران افغان برخورد نامناسب می‌کند و از آنان خواست، تا از آزار و اذیت مهاجران افغان دست بردارند.

سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها بیان کرد: «همین اکنون از ۶۰۰ هزار گذشته که از پاکستان آمده‌اند از ایران تنها از ماه حمل سال گذشته تا پایان ماه حمل امسال یک میلیون مهاجر برگشته.»

به گفته‌ی او، در کمپ‌های موقت برای مهاجران سهولت‌های زیادی را فراهم ساخته و آنان را به گونه مصون به ولایت‌های شان انتقال می‌دهند.

خلیل‌الرحمن حقانی تصریح کرد: «در اینجا سفیرها و کاردارهای دو کشور که است ما از آن‌ها بارها خواسته‌ایم و آن‌ها به ما تعهد کرده‌اند و با نماینده‌های که آمده‌اند نیز شریک کرده‌ایم.»

شماری از مهاجران تازه برگشته از حکومت سرپرست خواستار سرپناه دایمی و فرصت‌های کاری هستند.

نورخان اخراج شده از پاکستان گفت: «بسیاری از مهاجرانی که بازگشته‌اند زمین ندارند باید برای آن‌ها زمین توزیع شود.»

جاوید اخراج شده دیگر از پاکستان گفت: «باید زمینه‌ی کار و تعلیم برای مهاجران برگشت کننده برابر شود.»

این شفاخانه در کمپ مهاجران در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به هزینه ۳۷۵هزار دالر امریکایی ساخته می‌شود و کار آن در شش ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

بازگشت بیش از یک ونیم میلیون مهاجر در یک سال پسین

شماری از مهاجران تازه برگشته از حکومت سرپرست خواستار سرپناه دایمی و فرصت‌های کاری هستند.

تصویر بندانگشتی

خلیل‌الرحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها می‌گوید که در یک سال پسین بیش از یک ونیم میلیون مهاجر به کشور برگشته‌اند.

خلیل‌الرحمان حقانی که در مراسم افتتاح یک شفاخانه سخن می‌گفت، می‌افزاید که برخی از کشورها از جمله ایران و پاکستان با مهاجران افغان برخورد نامناسب می‌کند و از آنان خواست، تا از آزار و اذیت مهاجران افغان دست بردارند.

سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها بیان کرد: «همین اکنون از ۶۰۰ هزار گذشته که از پاکستان آمده‌اند از ایران تنها از ماه حمل سال گذشته تا پایان ماه حمل امسال یک میلیون مهاجر برگشته.»

به گفته‌ی او، در کمپ‌های موقت برای مهاجران سهولت‌های زیادی را فراهم ساخته و آنان را به گونه مصون به ولایت‌های شان انتقال می‌دهند.

خلیل‌الرحمن حقانی تصریح کرد: «در اینجا سفیرها و کاردارهای دو کشور که است ما از آن‌ها بارها خواسته‌ایم و آن‌ها به ما تعهد کرده‌اند و با نماینده‌های که آمده‌اند نیز شریک کرده‌ایم.»

شماری از مهاجران تازه برگشته از حکومت سرپرست خواستار سرپناه دایمی و فرصت‌های کاری هستند.

نورخان اخراج شده از پاکستان گفت: «بسیاری از مهاجرانی که بازگشته‌اند زمین ندارند باید برای آن‌ها زمین توزیع شود.»

جاوید اخراج شده دیگر از پاکستان گفت: «باید زمینه‌ی کار و تعلیم برای مهاجران برگشت کننده برابر شود.»

این شفاخانه در کمپ مهاجران در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به هزینه ۳۷۵هزار دالر امریکایی ساخته می‌شود و کار آن در شش ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره