Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشت نهاد دولتی به وزارت‌خانه‌ها مدغم شد

بر بنیاد یک فرمان رهبر امارت اسلامی، هشت نهاد دولتی که پیش از این زیر اداره وزارت‌خانه‌ها نبودند، اکنون به وزارت‌خانه‌ها مدغم شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که این تصمیم پس از فرمان رهبر امارت اسلامی برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و موثریت بیشتر در کارها گرفته شده است.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «این ادارات تغییر کرده بر ادارات دیگر یعنی ادغام شده در ادارات دومی و این پروسه به‌خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی همچنان جلوگیری از مصارف بی‌‎جا و همچنان مدیریت خوب ادارات عملی شده.»

اداره عالی تفتیش به بست معاونیت به ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام ادغام شده است.

شورای عالی طبی افغانستان به بست ریاست عمومی به وزارت صحت عامه ادغام شده است.

اداره ملی دوا و غذا به بست معینیت به وزارت صحت عامه مدغم شده است.

اداره راه‌آهن به وزارت فواید عامه و بست معینیت به آن داده شده است.

آزمایش‌گاه‌های مرکزی و ولایتی تیل و گاز و تشکیلات آن از اداره ملی نورم و استندرد به معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه مدغم شده است.

آزمایش‌گاه‌های مرکزی و ولایتی مواد خوراکی و تشکیلات آن از اداره ملی نورم و استندرد به معینیت دوا و غذا وزارت صحت عامه ادغام شده است.

اداره‌های آموزش‌های حرفه‌یی به وزارت کار و امور اجتماعی و کمیته ملی المپیک به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ادغام شده و به ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش تغییر نام یافته است.

در فرمان رهبر امارت اسلامی آمده است که کارمندان اداره‌های مدغم شده در وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های امارت اسلامی بر بنیاد نیاز در عین بست استخدام شوند.

اما ادغام این اداره‌ها چه تاثیراتی در بعُد کاری و اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟

مقدم امین آگاه مسایل اقتصادی در پاسخ گفت: «در صورتی‌که یک عده مردم بی‌کار شوند و برای آن‌ها جای ترتیب ندهند، طبیعی است که این می‌تواند به یک چالش تبدیل شود ولی خوب‌تر این است که قبل از ادغام شدن باید تکلیف کارمندان قبلی مشخص شود.»

پیش از این نزده اداره در تشکیل امارت اسلامی وجود داشت و اکنون پس از ادغام برخی این اداره‌ها، تنها یازده اداره در تشکیل امارت اسلامی باقی مانده و در کنار ۲۷ وزارت‌خانه به‌گونه‌ی مستقلانه فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

هشت نهاد دولتی به وزارت‌خانه‌ها مدغم شد

ذبیح‌الله مجاهد گفته که این تصمیم پس از فرمان رهبر ا.ا برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و موثریت بیشتر در کارها گرفته شده است.

تصویر بندانگشتی

بر بنیاد یک فرمان رهبر امارت اسلامی، هشت نهاد دولتی که پیش از این زیر اداره وزارت‌خانه‌ها نبودند، اکنون به وزارت‌خانه‌ها مدغم شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که این تصمیم پس از فرمان رهبر امارت اسلامی برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و موثریت بیشتر در کارها گرفته شده است.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «این ادارات تغییر کرده بر ادارات دیگر یعنی ادغام شده در ادارات دومی و این پروسه به‌خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی همچنان جلوگیری از مصارف بی‌‎جا و همچنان مدیریت خوب ادارات عملی شده.»

اداره عالی تفتیش به بست معاونیت به ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام ادغام شده است.

شورای عالی طبی افغانستان به بست ریاست عمومی به وزارت صحت عامه ادغام شده است.

اداره ملی دوا و غذا به بست معینیت به وزارت صحت عامه مدغم شده است.

اداره راه‌آهن به وزارت فواید عامه و بست معینیت به آن داده شده است.

آزمایش‌گاه‌های مرکزی و ولایتی تیل و گاز و تشکیلات آن از اداره ملی نورم و استندرد به معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه مدغم شده است.

آزمایش‌گاه‌های مرکزی و ولایتی مواد خوراکی و تشکیلات آن از اداره ملی نورم و استندرد به معینیت دوا و غذا وزارت صحت عامه ادغام شده است.

اداره‌های آموزش‌های حرفه‌یی به وزارت کار و امور اجتماعی و کمیته ملی المپیک به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ادغام شده و به ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش تغییر نام یافته است.

در فرمان رهبر امارت اسلامی آمده است که کارمندان اداره‌های مدغم شده در وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های امارت اسلامی بر بنیاد نیاز در عین بست استخدام شوند.

اما ادغام این اداره‌ها چه تاثیراتی در بعُد کاری و اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟

مقدم امین آگاه مسایل اقتصادی در پاسخ گفت: «در صورتی‌که یک عده مردم بی‌کار شوند و برای آن‌ها جای ترتیب ندهند، طبیعی است که این می‌تواند به یک چالش تبدیل شود ولی خوب‌تر این است که قبل از ادغام شدن باید تکلیف کارمندان قبلی مشخص شود.»

پیش از این نزده اداره در تشکیل امارت اسلامی وجود داشت و اکنون پس از ادغام برخی این اداره‌ها، تنها یازده اداره در تشکیل امارت اسلامی باقی مانده و در کنار ۲۷ وزارت‌خانه به‌گونه‌ی مستقلانه فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره