Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازنشسته‌ها: بودجه توشیح شد؛ اما حقوق ما پرداخت نشد

پس از توشیح بودجه سال مالی ۱۴۰۳ شماری از بازنشسته‌‌ها بار دیگر خواهان پرداخت حقوق شان از سوی حکومت سرپرست شدند.

 آنان می‌گویند که نزدیک به سه سال می‌شود حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند و با گذشت هر روز چالش‌های اقتصادی شان رو به افزایش است.

  سیدالله که ۳۶ سال عمرش را صرف خدمت به کشور کرده می‌گوید که تاکنون غیر از حرف و تعهد برای پرداخت حقوق اش هیچ اقدام عملی را نه دیده است.

  سیدالله به طلوع‌نیوز گفت: «ببیند در اسناد من نوشته شده که پول گردآوری شده‌ی آنان باید مطابق قانون بازگردانده شود این امر رهبر امارت اسلامی است خوب ببینید.»

 محمد عیسی بازنشسته گفت: «ببینید بیش از یکصد و ۷۰ هزار متقاعد است اگر آن را جمع کنید لس میلیون نفوس می‌شود فعلن همین تعداد نفوس در بدبختی بسر می‌برند.»
سید مظفر متقاعد دیگر گفت: «آیا ما رعیت افغانستان نیستیم ما را رعیت قبول ندارند که حق ما را بدهد.»  

 هرچند که امارت اسلامی از پرداخت حقوق بازنشسته‌گان به گونه واضح  چیزی نمی‌گوید اما می‌افزاید که در بودیجه سال مالی ۱۴۰۳ تلاش شده تا نیازمندی تمامی اقشار که در بودجه حق دارند مد نظر گرفته شود.

  ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «به گونه‌ی شفاف باید به بودجه رسیدگی بکنند و بودجه را برسانند تا حدی که لازم است و نیازمند همه‌ی اقشاری که نیاز دارند در نظر گرفته شده است.»
  
 به تاریخ دوم ماه روان خورشیدی بودیجه سال مالی ۱۴۰۳ از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شد؛ اما در این بودجه از پرداخت حقوق بازنشسته‌‌ها چیزی گفته نشده است.

بازنشسته‌ها: بودجه توشیح شد؛ اما حقوق ما پرداخت نشد

  سیدالله که ۳۶ سال عمرش را صرف خدمت به کشور کرده می‌گوید که تاکنون غیر از حرف و تعهد برای پرداخت حقوق اش هیچ اقدام عملی را نه دیده است.

تصویر بندانگشتی

پس از توشیح بودجه سال مالی ۱۴۰۳ شماری از بازنشسته‌‌ها بار دیگر خواهان پرداخت حقوق شان از سوی حکومت سرپرست شدند.

 آنان می‌گویند که نزدیک به سه سال می‌شود حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند و با گذشت هر روز چالش‌های اقتصادی شان رو به افزایش است.

  سیدالله که ۳۶ سال عمرش را صرف خدمت به کشور کرده می‌گوید که تاکنون غیر از حرف و تعهد برای پرداخت حقوق اش هیچ اقدام عملی را نه دیده است.

  سیدالله به طلوع‌نیوز گفت: «ببیند در اسناد من نوشته شده که پول گردآوری شده‌ی آنان باید مطابق قانون بازگردانده شود این امر رهبر امارت اسلامی است خوب ببینید.»

 محمد عیسی بازنشسته گفت: «ببینید بیش از یکصد و ۷۰ هزار متقاعد است اگر آن را جمع کنید لس میلیون نفوس می‌شود فعلن همین تعداد نفوس در بدبختی بسر می‌برند.»
سید مظفر متقاعد دیگر گفت: «آیا ما رعیت افغانستان نیستیم ما را رعیت قبول ندارند که حق ما را بدهد.»  

 هرچند که امارت اسلامی از پرداخت حقوق بازنشسته‌گان به گونه واضح  چیزی نمی‌گوید اما می‌افزاید که در بودیجه سال مالی ۱۴۰۳ تلاش شده تا نیازمندی تمامی اقشار که در بودجه حق دارند مد نظر گرفته شود.

  ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «به گونه‌ی شفاف باید به بودجه رسیدگی بکنند و بودجه را برسانند تا حدی که لازم است و نیازمند همه‌ی اقشاری که نیاز دارند در نظر گرفته شده است.»
  
 به تاریخ دوم ماه روان خورشیدی بودیجه سال مالی ۱۴۰۳ از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شد؛ اما در این بودجه از پرداخت حقوق بازنشسته‌‌ها چیزی گفته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره