Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حنفی: حقوق زنان در افغانستان تامین است

محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از جهان خواسته است تا تصویر واقعی افغانستان را بازتاب بدهد و قضاوت نادرست در برابر امارت اسلامی نداشه باشد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در خبرنامه‌ای نوشته است که آقای حنفی در دیدار با نماینده رسانه‌های ترکیه گفته که امارت اسلامی از جهان جز نشان دادن تصویر واقعی، خواست دیگری ندارد.

بر بنیاد این خبرنامه، تامین حقوق شهروندان کشور یکی دیگر از مسایل محوری در این دیدار بوده است.

محمدفقیر محمدی معین مسلکی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در باره این دیدار گفت: «وزیر صایب این درخواست را کردند که تصویر اصلی امارت به جهان نشان داده شود بعضی‌ها خود غرض هستند که پالیسی امارت اسلامی یک چیز است؛ اما آنان آن را دیگر قسم منعکس می‌کنند.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر بار دیگر از رعایت حقوق شهروندان اطمینان داده و افزوده که حقوق زنان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، در افغانستان تامین شده است.

تفسر سیاه‌پوش فعال حقوق زن گفت: «درهای مکتب و دانش‌گاه بسته است هر روز محدودیت‌های جدیدی وضع می‌شوند ما امروز هیچ کدام حق و حقوقی را نمی‌بینیم.»

پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی، رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران همواره از مسایل مورد بحث بوده در افغانستان؛ اما امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در کشور تامین است و کشورها نباید در مسایل داخلی افغانستان مداخله کنند.

حنفی: حقوق زنان در افغانستان تامین است

بر بنیاد این خبرنامه، تامین حقوق شهروندان کشور یکی دیگر از مسایل محوری در این دیدار بوده است.

تصویر بندانگشتی

محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از جهان خواسته است تا تصویر واقعی افغانستان را بازتاب بدهد و قضاوت نادرست در برابر امارت اسلامی نداشه باشد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در خبرنامه‌ای نوشته است که آقای حنفی در دیدار با نماینده رسانه‌های ترکیه گفته که امارت اسلامی از جهان جز نشان دادن تصویر واقعی، خواست دیگری ندارد.

بر بنیاد این خبرنامه، تامین حقوق شهروندان کشور یکی دیگر از مسایل محوری در این دیدار بوده است.

محمدفقیر محمدی معین مسلکی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در باره این دیدار گفت: «وزیر صایب این درخواست را کردند که تصویر اصلی امارت به جهان نشان داده شود بعضی‌ها خود غرض هستند که پالیسی امارت اسلامی یک چیز است؛ اما آنان آن را دیگر قسم منعکس می‌کنند.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر بار دیگر از رعایت حقوق شهروندان اطمینان داده و افزوده که حقوق زنان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، در افغانستان تامین شده است.

تفسر سیاه‌پوش فعال حقوق زن گفت: «درهای مکتب و دانش‌گاه بسته است هر روز محدودیت‌های جدیدی وضع می‌شوند ما امروز هیچ کدام حق و حقوقی را نمی‌بینیم.»

پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی، رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران همواره از مسایل مورد بحث بوده در افغانستان؛ اما امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در کشور تامین است و کشورها نباید در مسایل داخلی افغانستان مداخله کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره