Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی: فساد در کشور خاتمه یافته است

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا، می‌گوید که فساد در کشور خاتمه یافته و هیچ فردی نمی‌تواند زورگویی کند.

آقای حنفی در برنامه تکمیل کار بازسازی چهارراهی پشتونستان و جاده نادر پشتون افزود که امارت اسلامی برای بازسازی همه شهرها و پیش‌رفت کشور تلاش می‌ورزد.

معاون اداری ریاست‌الوزرا در این باره گفت: «امارت اسلامی بخاطر ساختن شهرهای خود متعهد است و ما ان شاءالله تلاش می‌کنیم که تمام جاده‌ها و شهرهای کشور را بازسازی کنیم و خواهان یک افغانستان آباد هستیم.»

عبدالسلام حنفی هم‌چنان تاکید می‌ورزد که زمینه خوب برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و از سرمایه‌گذاران می‌خواهد تا در کشور سرمایه‌گذاری کنند.

آقای حنفی افزود: «ما همیشه سکتور خصوصی را حمایت می‌کنیم و در پهلوی امارت اسلامی، سکتور خصوصی، تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند یکجا برای پیش‌رفت افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.»

ولی گل جواد رییس کلتوری شهرداری کابل در این برنامه نقش سکتور خصوصی را در بازسازی و پیش‌رفت کشور مهم می‌داند.

آقای جواد می‌افزاید که شهرداری کابل برای بازسازی و زیبایی شهر کابل متعهد است.

رییس کلتوری شهرداری کابل در این باره گفت: «چهارراهی پشتونستان که در کابل موقعیت دارد، در این چهارراهی صد فیصد یک تفاوت به وجود آمده و یک سرمایه‌ گزاف در آن به مصرف رسیده است که الحمدالله به چهارراهی پیش‌رفت دنیا مقایسه می‌شود و یک دست‌آورد بزرگ برای شهروندان کابل است.»

ضیاءالدین رحمانی باشنده کابل گفت: «امروز چهارراهی پشتونستان افتتاح شده و واقعین ما خوش‌حال هستیم، وقت که وطن ما جور می‌شود بسیار خوب است.»

شهرداری کابل با همکاری یک شرکت خصوصی، چهارراهی پشتونستان و سه هزار و دوصد متر جاده نادر پشتون را بازسازی کرده که حدود بیست میلیون افغانی در آن به مصرف رسیده است.

عبدالسلام حنفی: فساد در کشور خاتمه یافته است

آقای حنفی در برنامه تکمیل کار بازسازی چهارراهی پشتونستان و جاده نادر پشتون افزود که امارت اسلامی برای بازسازی همه شهرها و پیش‌رفت کشور تلاش می‌ورزد.

تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا، می‌گوید که فساد در کشور خاتمه یافته و هیچ فردی نمی‌تواند زورگویی کند.

آقای حنفی در برنامه تکمیل کار بازسازی چهارراهی پشتونستان و جاده نادر پشتون افزود که امارت اسلامی برای بازسازی همه شهرها و پیش‌رفت کشور تلاش می‌ورزد.

معاون اداری ریاست‌الوزرا در این باره گفت: «امارت اسلامی بخاطر ساختن شهرهای خود متعهد است و ما ان شاءالله تلاش می‌کنیم که تمام جاده‌ها و شهرهای کشور را بازسازی کنیم و خواهان یک افغانستان آباد هستیم.»

عبدالسلام حنفی هم‌چنان تاکید می‌ورزد که زمینه خوب برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و از سرمایه‌گذاران می‌خواهد تا در کشور سرمایه‌گذاری کنند.

آقای حنفی افزود: «ما همیشه سکتور خصوصی را حمایت می‌کنیم و در پهلوی امارت اسلامی، سکتور خصوصی، تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند یکجا برای پیش‌رفت افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.»

ولی گل جواد رییس کلتوری شهرداری کابل در این برنامه نقش سکتور خصوصی را در بازسازی و پیش‌رفت کشور مهم می‌داند.

آقای جواد می‌افزاید که شهرداری کابل برای بازسازی و زیبایی شهر کابل متعهد است.

رییس کلتوری شهرداری کابل در این باره گفت: «چهارراهی پشتونستان که در کابل موقعیت دارد، در این چهارراهی صد فیصد یک تفاوت به وجود آمده و یک سرمایه‌ گزاف در آن به مصرف رسیده است که الحمدالله به چهارراهی پیش‌رفت دنیا مقایسه می‌شود و یک دست‌آورد بزرگ برای شهروندان کابل است.»

ضیاءالدین رحمانی باشنده کابل گفت: «امروز چهارراهی پشتونستان افتتاح شده و واقعین ما خوش‌حال هستیم، وقت که وطن ما جور می‌شود بسیار خوب است.»

شهرداری کابل با همکاری یک شرکت خصوصی، چهارراهی پشتونستان و سه هزار و دوصد متر جاده نادر پشتون را بازسازی کرده که حدود بیست میلیون افغانی در آن به مصرف رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره