Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال امارت اسلامی از تعیین سفیر نیکاراگوئه برای افغانستان

وزارت خارجه امارت اسلامی از تعیین سفیر غیر مقیم نیکاراگوئه برای افغانستان استقبال می‌کند.

در خبرنامه این وزارت آمده است که امارت اسلامی ایجاد روابط دیپلماتیک با نیکاراگوئه را پیشرفت مثبتی می‌داند و امیدوار است روابط دوجانبه میان دو کشور گسترش یابد.

بر بنیاد خبرنامه، این وزارت به سفارت امارت اسلامی در چین هدایت داده است تا با سفارت نیکاراگوئه در بیجینگ روابط نزدیک کاری داشته باشد.

در بخشی از خبرنامه وزارت خارجه آمده است: «وزارت خارجه ایجاد روابط دیپلوماتیک با جمهوری نیکاراگوا را پیشرفتی مثبت می‌داند و امیدوار است روابط دوجانبه در بخش‌های مورد علاقه میان دو کشور گسترش بیش‌تر یابد.»

پیش از این، رسانه‌های نیکاراگوئه گزارش داده‌اند که این کشور مایکل کمپل را به عنوان سفیر غیر مقیم خود در افغانستان معرفی کرده است.

روزاریو موریلو معاون رییس‌جمهور نیکاراگوئه معرفی سفیر این کشور را تایید کرده و افزوده است که سفیر کنونی در چین، امور مربوط به افغانستان را از بیجینگ پیش خواهد برد.

معاون رییس‌جمهور نیکاراگوئه گفت: «ما از مردم افغانستان و حکومت امارت اسلامی که با معرفی مایکل کمپل رضایت خود نشان دادند سپاس‌گزاریم.»

عزیز معارج دیپلومات پیشین گفت: «هر کشور که روابط دیپلماتیک برقرار می‌کند به نفع افغانستان است. با وجودی که نیکاراگوئه کدام کشور موثری نیست، همان‌قدر تاثیر خواهد داشت که دیگر کشورها هم روابط برقرار کنند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی تعیین سفیر نیکاراگوئه برای افغانستان را برای تعامل بیش‌تر با کشورها و رسمیت شناختن امارت اسلامی مهم می‌دانند.

ادریس خان زازی آگاه مسایل سیاسی گفت: «هر کشوری از هر براعظمی که برای افغانستان سفیر بگزیند، یا سفیر افغانستان را در کشور خود بپذیرد، به این معنی است که به نحوی با افغانستان تعامل می‌کند.»

معین گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی گفت: «کشورهای که ما در طول تاریخ با آنان روابط دایمی داشتیم، بخاطری که افغانستان از جمله نخستین کشورهای بنیان‌گذار ملل متحد است می‌تواند با افغانستان تعامل کند.»

نیکاراگوئه از نظر مساحت بزرگ‌ترین کشور امریکایی مرکزی است و پایتخت این کشور ماناگوا است. این کشور نخستین بار است که سفیر غیر مقیم خود در افغانستان را معرفی می‌کند.

استقبال امارت اسلامی از تعیین سفیر نیکاراگوئه برای افغانستان

در خبرنامه این وزارت آمده است که امارت اسلامی ایجاد روابط دیپلماتیک با نیکاراگوئه را پیشرفت مثبتی می‌داند و امیدوار است روابط دوجانبه میان دو کشور گسترش یابد.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امارت اسلامی از تعیین سفیر غیر مقیم نیکاراگوئه برای افغانستان استقبال می‌کند.

در خبرنامه این وزارت آمده است که امارت اسلامی ایجاد روابط دیپلماتیک با نیکاراگوئه را پیشرفت مثبتی می‌داند و امیدوار است روابط دوجانبه میان دو کشور گسترش یابد.

بر بنیاد خبرنامه، این وزارت به سفارت امارت اسلامی در چین هدایت داده است تا با سفارت نیکاراگوئه در بیجینگ روابط نزدیک کاری داشته باشد.

در بخشی از خبرنامه وزارت خارجه آمده است: «وزارت خارجه ایجاد روابط دیپلوماتیک با جمهوری نیکاراگوا را پیشرفتی مثبت می‌داند و امیدوار است روابط دوجانبه در بخش‌های مورد علاقه میان دو کشور گسترش بیش‌تر یابد.»

پیش از این، رسانه‌های نیکاراگوئه گزارش داده‌اند که این کشور مایکل کمپل را به عنوان سفیر غیر مقیم خود در افغانستان معرفی کرده است.

روزاریو موریلو معاون رییس‌جمهور نیکاراگوئه معرفی سفیر این کشور را تایید کرده و افزوده است که سفیر کنونی در چین، امور مربوط به افغانستان را از بیجینگ پیش خواهد برد.

معاون رییس‌جمهور نیکاراگوئه گفت: «ما از مردم افغانستان و حکومت امارت اسلامی که با معرفی مایکل کمپل رضایت خود نشان دادند سپاس‌گزاریم.»

عزیز معارج دیپلومات پیشین گفت: «هر کشور که روابط دیپلماتیک برقرار می‌کند به نفع افغانستان است. با وجودی که نیکاراگوئه کدام کشور موثری نیست، همان‌قدر تاثیر خواهد داشت که دیگر کشورها هم روابط برقرار کنند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی تعیین سفیر نیکاراگوئه برای افغانستان را برای تعامل بیش‌تر با کشورها و رسمیت شناختن امارت اسلامی مهم می‌دانند.

ادریس خان زازی آگاه مسایل سیاسی گفت: «هر کشوری از هر براعظمی که برای افغانستان سفیر بگزیند، یا سفیر افغانستان را در کشور خود بپذیرد، به این معنی است که به نحوی با افغانستان تعامل می‌کند.»

معین گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی گفت: «کشورهای که ما در طول تاریخ با آنان روابط دایمی داشتیم، بخاطری که افغانستان از جمله نخستین کشورهای بنیان‌گذار ملل متحد است می‌تواند با افغانستان تعامل کند.»

نیکاراگوئه از نظر مساحت بزرگ‌ترین کشور امریکایی مرکزی است و پایتخت این کشور ماناگوا است. این کشور نخستین بار است که سفیر غیر مقیم خود در افغانستان را معرفی می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره