تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آمار جان باخته‌گان حملۀ انتحاری دیروز کابل به ۱۷ تن افزایش یافت

مقام‌های وزارت انکشاف دهات می‌گویند که چند تن از زخمیان حملۀ انتحاری دیروز در شفاخانه‌ها جان باخته‌اند و شمار تلفات به هفده تن افزایش یافته است. 

این وزارت می‌گوید که نزدیک به چهل تن در این حملۀ انتحاری زخم برداشته‌اند و حالت شماری از این زخمیان نیز نگران کننده است.

در همین حال خانواده‌های قربانیان این حملۀ انتحاری رهبران حکومت وحدت ملی را بی کفایت می‌گویند و جان باختن غیرنظامیان را برای این رهبران یک شرم بزرگ می‌دانند
.
تمامی قربانیان حملۀ انتحاری روز دو شنبه در کابل کارمندان وزارت انکشاف دهات بودند. 

عبیدالله که از هفت سال بدینسو در این وزارت راننده بود یکی از قربانیان این حملۀ انتحاری است. همسر عبیدالله که حامله است از دو روز بدینسو در بی هوشی به سر می برد، از عبید الله دو کودک برجا مانده است.

سبحان، پسر عبیدالله گفت:«اینجایش خون پر بود در پایش مرمی خورده بود.»

عبیدالله در خانۀ کرایی زنده‌گی می کرد و شش هزار افغانی تنخواه داشت. یک تلفون شکسته، ساعت و شش صد افغانی تنها چیز هایی استند که در جیب های عبیدالله بودند.

حامد بقایی دوست عبیدالله گفت:«چهارده پاس بود مکتب را خلاص کرده بود یک ادم بسیار لایق بود از مجبوری امده بود اینجا راننده شده بودهمه گی دوستش داشتند.»

خانواده‌هایی قربانیان این حملۀ انتحاری رهبران حکومت وحدت ملی  را به ناتوانی در تامینامنیت شهروان کشور متهم می سازند  و اعلام اتش بس حکومت افغانستان را در برابر طالبان انتقاد می کنند.

عبدالباقی، کاکای عبیدالله گفت:«بس است بس است دیگه این جنگ را جلو اش را بگیرید این چی رقم آتش بس است که در برابر آتش بس تو امروز جواب ات را با این رقم خون ریزی می دهند.»

محمدد ابراهیم، از نزدیکان عبیدالله گفت:«در قصر های فولادی استند آنان چی خبر دارند که چی حال است چقدر بیوه چی قدر یتیم:»

محمد علی شریعتی که کارمند مجلس سنا است نیز همسر و خواهر همسرش را که در کودکستان وزارت انکشاف دهات کار می کردند، از دست داده است. وی می گوید دختر شش ماهه اش که در آغوش همسرش بود به سختی زخم برداشته است.

محمد علی شریعتی  کارمند مجلس سنا گفت:«وقتی که ما احساس امن نکنیم این صلح ما با یک جناحی که نتواند ما را به صلح و ارامش برساند برای ما قابل قبول نیست. »

" وزارت انکشاف دهات در جاده یی قراردارد که یک راه ان به سوی سرک دارالامان است و دروازۀ دیگر ان که در سمت غرب این جاده است در روز دو بار یکی صبح  هنگامی که کارمندان به دفتر می ایند باز می شود و بار دیگر پیشین هنگامی که آنان رخصت می شوند این در باز می وشند و انتحار کننده نیز هنگام رخصتی کارمندان از این دروازه داخل می رود و مواد همراهش را در میان کارمندان وزارت انکشاف دهات منفجر می سازد."

آمار جان باخته‌گان حملۀ انتحاری دیروز کابل به ۱۷ تن افزایش یافت

در همین حال خانواده‌های قربانیان این حملۀ انتحاری رهبران حکومت وحدت ملی را بی کفایت می‌گویند و جان باختن غیرنظامیان را برای این رهبران یک شرم بزرگ می‌دانند

Thumbnail

مقام‌های وزارت انکشاف دهات می‌گویند که چند تن از زخمیان حملۀ انتحاری دیروز در شفاخانه‌ها جان باخته‌اند و شمار تلفات به هفده تن افزایش یافته است. 

این وزارت می‌گوید که نزدیک به چهل تن در این حملۀ انتحاری زخم برداشته‌اند و حالت شماری از این زخمیان نیز نگران کننده است.

در همین حال خانواده‌های قربانیان این حملۀ انتحاری رهبران حکومت وحدت ملی را بی کفایت می‌گویند و جان باختن غیرنظامیان را برای این رهبران یک شرم بزرگ می‌دانند
.
تمامی قربانیان حملۀ انتحاری روز دو شنبه در کابل کارمندان وزارت انکشاف دهات بودند. 

عبیدالله که از هفت سال بدینسو در این وزارت راننده بود یکی از قربانیان این حملۀ انتحاری است. همسر عبیدالله که حامله است از دو روز بدینسو در بی هوشی به سر می برد، از عبید الله دو کودک برجا مانده است.

سبحان، پسر عبیدالله گفت:«اینجایش خون پر بود در پایش مرمی خورده بود.»

عبیدالله در خانۀ کرایی زنده‌گی می کرد و شش هزار افغانی تنخواه داشت. یک تلفون شکسته، ساعت و شش صد افغانی تنها چیز هایی استند که در جیب های عبیدالله بودند.

حامد بقایی دوست عبیدالله گفت:«چهارده پاس بود مکتب را خلاص کرده بود یک ادم بسیار لایق بود از مجبوری امده بود اینجا راننده شده بودهمه گی دوستش داشتند.»

خانواده‌هایی قربانیان این حملۀ انتحاری رهبران حکومت وحدت ملی  را به ناتوانی در تامینامنیت شهروان کشور متهم می سازند  و اعلام اتش بس حکومت افغانستان را در برابر طالبان انتقاد می کنند.

عبدالباقی، کاکای عبیدالله گفت:«بس است بس است دیگه این جنگ را جلو اش را بگیرید این چی رقم آتش بس است که در برابر آتش بس تو امروز جواب ات را با این رقم خون ریزی می دهند.»

محمدد ابراهیم، از نزدیکان عبیدالله گفت:«در قصر های فولادی استند آنان چی خبر دارند که چی حال است چقدر بیوه چی قدر یتیم:»

محمد علی شریعتی که کارمند مجلس سنا است نیز همسر و خواهر همسرش را که در کودکستان وزارت انکشاف دهات کار می کردند، از دست داده است. وی می گوید دختر شش ماهه اش که در آغوش همسرش بود به سختی زخم برداشته است.

محمد علی شریعتی  کارمند مجلس سنا گفت:«وقتی که ما احساس امن نکنیم این صلح ما با یک جناحی که نتواند ما را به صلح و ارامش برساند برای ما قابل قبول نیست. »

" وزارت انکشاف دهات در جاده یی قراردارد که یک راه ان به سوی سرک دارالامان است و دروازۀ دیگر ان که در سمت غرب این جاده است در روز دو بار یکی صبح  هنگامی که کارمندان به دفتر می ایند باز می شود و بار دیگر پیشین هنگامی که آنان رخصت می شوند این در باز می وشند و انتحار کننده نیز هنگام رخصتی کارمندان از این دروازه داخل می رود و مواد همراهش را در میان کارمندان وزارت انکشاف دهات منفجر می سازد."

هم‌رسانی کنید