Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احدی: بحران امنیتی در کشور بقای حکومت را با خطر روبرو کرده‎است

تنها کابل، در کمتر از ده روز گذشته گواه سه حملۀ پیچیده و خونین بوده است - حمله هایی که نزدیک به چهارصد کشته و زخمی به جا گذاشته اند.

اکنون، انوارالحق احدی، رهبر جبهۀ نوین ملی افغانستان، در واکنش به افزایش حمله های هراس افگنانه، حکومت را در جلوگیری از این گونه حمله ها ناکام می داند و می گوید که این حمله ها به اندازۀ جدی استند که می توانند بقای حکومت را در خطر بیاندازند: «بحران موجودیت دولت را در خطر انداخته است و در سرحدی رسیده است که هیچ کس در امن نیست و حکومت توان مندی حل مشکلات را ندارد.»

اما، حکومت به این باور است که ادامۀ این گونه حمله ها، راه گفت وگو با طالبان را پیچیده تر خواهد ساخت. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور در این باره می گوید: «آن ها از خط سرخ عبور کرده اند و حکومت به این تصمیم رسیده است که از تمامی گزینه ها در برابر آنان استفاده کند.»

با این همه، افزایش حمله های هراس افگنانه به ویژه در پایتخت، واکنش اسلام آباد در برابر راهبرد تازۀ امریکا در بارۀ افغانستان و جنوب آسیا دانسته می شود.

میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان می گوید:: «فشارها بر پاکستان بیشتر شده است و می کوشند که حملات را به شهرها بکشانند و از مردم بیچاره افغانستان بخاطر استراتیژی امریکا قربانی بگیرند.»

تنها کابل نه، بل حمله های هراس افگنانه آرامش هلمند، کندهار و ننگرهار را نیز در این ده روز گرفته است.

از این میان به روز چهار شنبه، حملۀ تهاجمی داعشیان بر دفتر حمایت از کودکان در ننگرهار سبب به تعلیق در آمدن فعالیت های این نهاد در افغانستان شد - رویدادی که به موجب آن، چهار کارمند این نهاد دو تن دیگر جان باختند و بیش از بیست تن دیگر زخمی شدند.

احدی: بحران امنیتی در کشور بقای حکومت را با خطر روبرو کرده‎است

رهبر جبهه نوین ملی افغانستان، می گوید که افزایش حمله های هراس افگنانه و بحران امنیتی در کشور به حدی جدی شده اند که حتا بقای حکومت را با خطر رو به رو ساخته اند.

تصویر بندانگشتی

تنها کابل، در کمتر از ده روز گذشته گواه سه حملۀ پیچیده و خونین بوده است - حمله هایی که نزدیک به چهارصد کشته و زخمی به جا گذاشته اند.

اکنون، انوارالحق احدی، رهبر جبهۀ نوین ملی افغانستان، در واکنش به افزایش حمله های هراس افگنانه، حکومت را در جلوگیری از این گونه حمله ها ناکام می داند و می گوید که این حمله ها به اندازۀ جدی استند که می توانند بقای حکومت را در خطر بیاندازند: «بحران موجودیت دولت را در خطر انداخته است و در سرحدی رسیده است که هیچ کس در امن نیست و حکومت توان مندی حل مشکلات را ندارد.»

اما، حکومت به این باور است که ادامۀ این گونه حمله ها، راه گفت وگو با طالبان را پیچیده تر خواهد ساخت. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور در این باره می گوید: «آن ها از خط سرخ عبور کرده اند و حکومت به این تصمیم رسیده است که از تمامی گزینه ها در برابر آنان استفاده کند.»

با این همه، افزایش حمله های هراس افگنانه به ویژه در پایتخت، واکنش اسلام آباد در برابر راهبرد تازۀ امریکا در بارۀ افغانستان و جنوب آسیا دانسته می شود.

میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان می گوید:: «فشارها بر پاکستان بیشتر شده است و می کوشند که حملات را به شهرها بکشانند و از مردم بیچاره افغانستان بخاطر استراتیژی امریکا قربانی بگیرند.»

تنها کابل نه، بل حمله های هراس افگنانه آرامش هلمند، کندهار و ننگرهار را نیز در این ده روز گرفته است.

از این میان به روز چهار شنبه، حملۀ تهاجمی داعشیان بر دفتر حمایت از کودکان در ننگرهار سبب به تعلیق در آمدن فعالیت های این نهاد در افغانستان شد - رویدادی که به موجب آن، چهار کارمند این نهاد دو تن دیگر جان باختند و بیش از بیست تن دیگر زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید