تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ادامۀ بررسی پروندۀ فساد در برابر اعضای پیشین نهادهای انتخاباتی

لوی سارنوالی ازنهایی شدن پروندۀ اتهام‌های جرایم انتخاباتی برمقام‌های پیشین انتخاباتی تا پایان همین هفته خبرمی‌دهد.

سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که هیات تحقیق این نهاد، بررسی‌هایش را در پیوند به اتهام‌های جرایم انتخاباتی در برابر دوازده تن ازاعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی تا پایان همین هفته نهایی می سازد و نتایج کار اش را  با مردم درمیان خواهند گذاشت.

بیش از دوماه ازآغاز بررسی‌های  لوی سارنوالی در پیوند به اتهام‌های فساد در برابر اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی سپری می شود.

اکنون لوی سارنوالی می‌گوید که تا دو روز دیگرکاربخشی از این بررسی ها نهایی خواهد شد.

جمشید رسولی - سخنگوی لوی سارنوالی گفته است:«صحبتی را که ما با هیات تحقیق و بررسی کننده قضیه داشتیم اونها گفتند که ما در ارتباط به این قضیه در کل در باره جرایم انتخابات تا یک دو روز دیگر تصامیم خود را نهایی می سازند و در روزهای اول هفته آینده نتایج و یافته های شان و این که تصمیم هیات موظف در زمینه چی است او هم با ملت شریک ساخته خواهد شد.»

در این میان نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که مردم انتظار دارند تا این اتهام ها به گونه درست بررسی شوند.

یوسف رشید- رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت:«هرگاه پیدا می شود که در این بحث جرایم انتخاباتی موضوعاتی است که ارتباط می گیرد به نتایج انتخابات و در این جا حق یک کاندید یا کسی که به اساسی رای مردم برنده شناخته می شد اما متاسفانه به دلایل مختلف او از حقش محروم می شود نمی شود که از او هم چشم پوشی صورت بگیرد، دراین صورت توقع ما این است که زمینه برای مداخله به نهادهای عدلی وقضایی باید نماند.»

از سوی دیگر رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هرگاه اتهام‌های فساد در برابر اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی مشخص شوند، کارکردهای آنان نیز زیرپرسش می روند.

داوود علی نجفی-رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:«اگر به شکایات مردم دقیق بررسی نشود اعتماد به پروسه برنمی گردد، ببنید وقتی که موضوع فساد است ودر یک ولایت به علت فساد یک شماری از وکیلان آمده باشد اگر این بازهم تفکیک نشود همان اعتمادی که نسبت به کمیسیون از دست رفته او اعتماد اعاده نمی شود.»

پیش ازاین لوی سارنوالی هفت  عضو پیشین  کمیسیون مستقل انتخابات وپنج عضو پیشین کمیسیون مستقل رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی را درپیوند به اتهام‌های فساد وبه بحران کشانیدن انتخابات مجلس نماینده‌گان، ممنوع الخروج اعلام کرده است.

افغانستان

ادامۀ بررسی پروندۀ فساد در برابر اعضای پیشین نهادهای انتخاباتی

بیش از دوماه ازآغاز بررسی‌های  لوی سارنوالی در پیوند به اتهام‌های فساد در برابر اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی سپری می شود.

Thumbnail

لوی سارنوالی ازنهایی شدن پروندۀ اتهام‌های جرایم انتخاباتی برمقام‌های پیشین انتخاباتی تا پایان همین هفته خبرمی‌دهد.

سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که هیات تحقیق این نهاد، بررسی‌هایش را در پیوند به اتهام‌های جرایم انتخاباتی در برابر دوازده تن ازاعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی تا پایان همین هفته نهایی می سازد و نتایج کار اش را  با مردم درمیان خواهند گذاشت.

بیش از دوماه ازآغاز بررسی‌های  لوی سارنوالی در پیوند به اتهام‌های فساد در برابر اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی سپری می شود.

اکنون لوی سارنوالی می‌گوید که تا دو روز دیگرکاربخشی از این بررسی ها نهایی خواهد شد.

جمشید رسولی - سخنگوی لوی سارنوالی گفته است:«صحبتی را که ما با هیات تحقیق و بررسی کننده قضیه داشتیم اونها گفتند که ما در ارتباط به این قضیه در کل در باره جرایم انتخابات تا یک دو روز دیگر تصامیم خود را نهایی می سازند و در روزهای اول هفته آینده نتایج و یافته های شان و این که تصمیم هیات موظف در زمینه چی است او هم با ملت شریک ساخته خواهد شد.»

در این میان نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که مردم انتظار دارند تا این اتهام ها به گونه درست بررسی شوند.

یوسف رشید- رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت:«هرگاه پیدا می شود که در این بحث جرایم انتخاباتی موضوعاتی است که ارتباط می گیرد به نتایج انتخابات و در این جا حق یک کاندید یا کسی که به اساسی رای مردم برنده شناخته می شد اما متاسفانه به دلایل مختلف او از حقش محروم می شود نمی شود که از او هم چشم پوشی صورت بگیرد، دراین صورت توقع ما این است که زمینه برای مداخله به نهادهای عدلی وقضایی باید نماند.»

از سوی دیگر رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هرگاه اتهام‌های فساد در برابر اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی مشخص شوند، کارکردهای آنان نیز زیرپرسش می روند.

داوود علی نجفی-رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:«اگر به شکایات مردم دقیق بررسی نشود اعتماد به پروسه برنمی گردد، ببنید وقتی که موضوع فساد است ودر یک ولایت به علت فساد یک شماری از وکیلان آمده باشد اگر این بازهم تفکیک نشود همان اعتمادی که نسبت به کمیسیون از دست رفته او اعتماد اعاده نمی شود.»

پیش ازاین لوی سارنوالی هفت  عضو پیشین  کمیسیون مستقل انتخابات وپنج عضو پیشین کمیسیون مستقل رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی را درپیوند به اتهام‌های فساد وبه بحران کشانیدن انتخابات مجلس نماینده‌گان، ممنوع الخروج اعلام کرده است.

هم‌رسانی کنید