Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ رای‌زنی‌ها از بهر اعلام آتش‌بس در روزهای عید

حکومت هنوزهم در باره چه‌گونه‌گی اعلام آتش‌بس در روزهای عید با طالبان سرگرم رای‌زنی‌ها است.

شورای عالی صلح می‌گوید که آنان در بیش از یک ماه گذشته دیدگاه‌های شهروندان افغانستان را در باره آتش‌بس گردآوری کرده‌اند و فشرده آن را به رییس جمهور فرستاده‌اند.

سخنگوی شورای عالی صلح می‌گوید که نظر سنجی‌های آنان نشان می‌دهند که تمامی شهروندان کشور، خواهان اعلام یک آتش‌بس همیشگی هستند.

سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، گفت: «برنامه‌های آتش‌بس که مشورت با مردم افغانستان بود نهایی ساختیم، خواست مردم افغانستان این است که آتش‌بس موقت نه، بلکه دوام‌دار باشد تا این که زمینه ساز باشد برای اعتماد سازی میان دو طرف و آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود.»

اما در صورت اعلام آتش‌بس از سوی دو طرف، آیا نسبت به عید رمضان تفاوتی خواهد داشت؟

سید اکبر آغا، رهبر پیشین گروه جیش محمد، گفت: «اگر این آتش‌بس احتمالی اعلام هم شود، من فکر نمی‌کنم که این بار طالبان بار دیگر به شهرها بیایند، هرکس در بخش‌های خودشان می‌باشد.»

حکومت افغانستان از دو روز بدینسو رای‌زنی‌ها را در باره اعلام آتش‌بس با طالبان آغاز کرده است.

سید علی کاظمی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «این آتش‌بس باید دو طرفه باشد و تضمین شده باشد، این آتش‌بس باید زمینه یک آتش‌بس دوام‌دار را به میان آورد.»

منابعی در حکومت می‌گویند که به نیروهای دولتی دستور داده شده است که در روزهای عید نیز حالت آماده باش داشته باشند.

در همین ریاست جمهوری گفته است که نشست‌های مشورتی با مردم در این باره برگزار شده است و حکومت به زودی موقف‌اش را اعلام خواهد کرد.

پیش از این در عید رمضان پس از هفده سال، سه روز افغانستان در آتش‌بس و به دور از خشونت به سر برد.

ادامۀ رای‌زنی‌ها از بهر اعلام آتش‌بس در روزهای عید

با اوج گرفتن آتش نبرد در میدان‌های جنگ، انتظار می‌رود که روز عرفه و روزهای عید بهانه‌یی شوند که کم از کم چهار روز به آتش جنگ، آب ریخته شود و نیروهای دولتی و طالبان بار دیگر از آماج قرار دادن یک دیگر دست بردارند.

تصویر بندانگشتی

حکومت هنوزهم در باره چه‌گونه‌گی اعلام آتش‌بس در روزهای عید با طالبان سرگرم رای‌زنی‌ها است.

شورای عالی صلح می‌گوید که آنان در بیش از یک ماه گذشته دیدگاه‌های شهروندان افغانستان را در باره آتش‌بس گردآوری کرده‌اند و فشرده آن را به رییس جمهور فرستاده‌اند.

سخنگوی شورای عالی صلح می‌گوید که نظر سنجی‌های آنان نشان می‌دهند که تمامی شهروندان کشور، خواهان اعلام یک آتش‌بس همیشگی هستند.

سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، گفت: «برنامه‌های آتش‌بس که مشورت با مردم افغانستان بود نهایی ساختیم، خواست مردم افغانستان این است که آتش‌بس موقت نه، بلکه دوام‌دار باشد تا این که زمینه ساز باشد برای اعتماد سازی میان دو طرف و آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود.»

اما در صورت اعلام آتش‌بس از سوی دو طرف، آیا نسبت به عید رمضان تفاوتی خواهد داشت؟

سید اکبر آغا، رهبر پیشین گروه جیش محمد، گفت: «اگر این آتش‌بس احتمالی اعلام هم شود، من فکر نمی‌کنم که این بار طالبان بار دیگر به شهرها بیایند، هرکس در بخش‌های خودشان می‌باشد.»

حکومت افغانستان از دو روز بدینسو رای‌زنی‌ها را در باره اعلام آتش‌بس با طالبان آغاز کرده است.

سید علی کاظمی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «این آتش‌بس باید دو طرفه باشد و تضمین شده باشد، این آتش‌بس باید زمینه یک آتش‌بس دوام‌دار را به میان آورد.»

منابعی در حکومت می‌گویند که به نیروهای دولتی دستور داده شده است که در روزهای عید نیز حالت آماده باش داشته باشند.

در همین ریاست جمهوری گفته است که نشست‌های مشورتی با مردم در این باره برگزار شده است و حکومت به زودی موقف‌اش را اعلام خواهد کرد.

پیش از این در عید رمضان پس از هفده سال، سه روز افغانستان در آتش‌بس و به دور از خشونت به سر برد.

هم‌رسانی کنید