تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ادامۀ پیکارهای انتخاباتی؛ شهاب حکیمی بر تأمین صلح تأکید کرد

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی‌اش امروز (جمعه، ۱ سنبله) به قرغه و پغمان رفت و پیکارهای انتخاباتی‌اش را درمیان کسانی که سرگرم تفریح و سرگرمی بودند ادامه داد.

آقای حکیمی، در میان مردم در پغمان و قرغه، گفت که با این حرکت خواسته است دیدگاه‌های مردم را دربارۀ برگزاری انتخابات و روند صلح بداند.

او در این باره افزود: «همرای باشنده‌گان پغمان، همرای دکانداران، همرای همه صحبت کردیم؛ ما دریافتیم که مردم افغانستان تشنه صلح استند.»

آقای حکیمی، در بخش دیگر از سخنان امروزش، هرچند بر برگزاری انتخابات تأکید کرد، اما گفت که اولویت او رسیدن به صلح است: «کاری را که مردم افغانستان ضرورت دارد و منتج به یک برنامه مورد قبول شود، اورا کمیسیون نمی‌تواند. وقتی‌که نمی‌تواند، ما کمیسیون را دربارۀ‌اش بسیار تشویش داریم.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان قرغه و پغمان که با آقای حکیمی گفت‌وگو کردند، می‌گویند که آن‌ها نیز به صلح اولویت می‌دهند.

شماری از باشنده‌گان این مناطق کابل، می‌گویند که حتا نمی‌دانند که انتخابات ریاست‌جمهوری چه زمانی برگزار می‌شود.

احمد میلاد، باشنده ولسوالی پغمان گفت: «زیادتر مردم بخاطر این‌که در انتخابات تقلب و این چیزها شده، خیلی نمی‌خواهند که رأی بدهند.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. پیکارهای انتخاباتی نامزدان، به تاریخ ششم ماه اسد رسمأ آغاز شدند، اما تاکنون شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، پیکارهای شان را آغاز نکرده‌اند.

افغانستان

ادامۀ پیکارهای انتخاباتی؛ شهاب حکیمی بر تأمین صلح تأکید کرد

پیکارهای انتخاباتی نامزدان، به تاریخ ششم ماه اسد رسمأ آغاز شدند، اما تاکنون شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، پیکارهای شان را آغاز نکرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی‌اش امروز (جمعه، ۱ سنبله) به قرغه و پغمان رفت و پیکارهای انتخاباتی‌اش را درمیان کسانی که سرگرم تفریح و سرگرمی بودند ادامه داد.

آقای حکیمی، در میان مردم در پغمان و قرغه، گفت که با این حرکت خواسته است دیدگاه‌های مردم را دربارۀ برگزاری انتخابات و روند صلح بداند.

او در این باره افزود: «همرای باشنده‌گان پغمان، همرای دکانداران، همرای همه صحبت کردیم؛ ما دریافتیم که مردم افغانستان تشنه صلح استند.»

آقای حکیمی، در بخش دیگر از سخنان امروزش، هرچند بر برگزاری انتخابات تأکید کرد، اما گفت که اولویت او رسیدن به صلح است: «کاری را که مردم افغانستان ضرورت دارد و منتج به یک برنامه مورد قبول شود، اورا کمیسیون نمی‌تواند. وقتی‌که نمی‌تواند، ما کمیسیون را دربارۀ‌اش بسیار تشویش داریم.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان قرغه و پغمان که با آقای حکیمی گفت‌وگو کردند، می‌گویند که آن‌ها نیز به صلح اولویت می‌دهند.

شماری از باشنده‌گان این مناطق کابل، می‌گویند که حتا نمی‌دانند که انتخابات ریاست‌جمهوری چه زمانی برگزار می‌شود.

احمد میلاد، باشنده ولسوالی پغمان گفت: «زیادتر مردم بخاطر این‌که در انتخابات تقلب و این چیزها شده، خیلی نمی‌خواهند که رأی بدهند.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. پیکارهای انتخاباتی نامزدان، به تاریخ ششم ماه اسد رسمأ آغاز شدند، اما تاکنون شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، پیکارهای شان را آغاز نکرده‌اند.

هم‌رسانی کنید