تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ کار بررسی‌های‌ فنی‌ و اقتصادی پروژۀ راه آهن پنج‌جانبه

مسوؤلان ادارۀ راه آهن افغانستان می‌گویند که ۸۸۰ کیلومتر این راه آهن درافغانستان ازشمال به غرب کشور ساخته می‌شود.

مقام‌های سفارت ایران در کابل می‌گویند که این کشور از احداث این پروژه میان کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان ، قرغیزستان و چین حمایت می‌کند.

قرار است این راه آهن در نهایت به بندر چابهار و بندر عباس ایران امتداد یابد. 

بربنیاد توافقنامه روی ایجاد راه آهن پنج جانبه میان افغانستان تاجیکستان، قزغزستان،ایران وچین، این کشورها باید تا پنج سال آینده ۲۱۰۰ کیلومتراین راه آهن را درکشورهایشان ایجاد نمایند. 

ادارۀ ملی راه آهن می‌گوید که ازاین میان ۸۸۰ کیلومتر راه آهن  درخاک افغانستان ساخته می‌شود واین  اداره تا کنون بررسیهای فنی برای ساخت  بیش ازشش صد کیلومترآنرا تمام کرده است.

باری صدیق، رییس ادارۀ ملی  راه آهن کشور گفته است":این پروژه برای وصل منطقه یی بسیار مهم است وما تلاش داریم که با تمام کردن کارهای اولیه کاراین پروژه را آغازکنیم."

درهمین حال مسوؤلان سفارت ایران درکابل می‌گویند که ایران ازاین پروژه حمایت می‌کند وبرای تکمیل شدن هرچه زودترپروژه راه آهن پنج جانبه تلاش ها آغازشده اند.

صدیق قاسمی زاکری، مستشاراقتصادی سفارت ایران درکابل گفت:" این پروژه را حمایت میکنیم چون برای عملی شدن آن ازپیش کارها آغازشده اند وامید وارهستیم که تمام کشورهای منطقه وشامل این پروژه برای این پروژه کارکنند."

راه آهن پنج جانبه که به جز ازافغانستان درچهارکشور دیگرکه شامل این پروژه هستند پیش ازاین بخش های مهم آن ساخته شده اند وگفته می‌شود که با تکمیل شده بخش افغانستان، به ساده گی این راه آهن ایجاد خواهند شد.

دهلیزراه آهن  مشترک افغانستان،تاجیکستان،قرغزستان ،ایران وچین ازطرح‌های مهم برای گسترش راه آهن درمنطقه است وگفته می‌شود که با درنظرداشت علاقمه‌مندی چین به بازارهای منطقه یی،این کشور تلاش دارد سهم بیشتری درساخت این  راه آهن  داشته باشد.
 

ادامۀ کار بررسی‌های‌ فنی‌ و اقتصادی پروژۀ راه آهن پنج‌جانبه

باری صدیق، رییس ادارۀ ملی  راه آهن کشور گفته است":این پروژه برای وصل منطقه یی بسیار مهم است وما تلاش داریم که با تمام کردن کارهای اولیه کاراین پروژه را آغازکنیم."

Thumbnail

مسوؤلان ادارۀ راه آهن افغانستان می‌گویند که ۸۸۰ کیلومتر این راه آهن درافغانستان ازشمال به غرب کشور ساخته می‌شود.

مقام‌های سفارت ایران در کابل می‌گویند که این کشور از احداث این پروژه میان کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان ، قرغیزستان و چین حمایت می‌کند.

قرار است این راه آهن در نهایت به بندر چابهار و بندر عباس ایران امتداد یابد. 

بربنیاد توافقنامه روی ایجاد راه آهن پنج جانبه میان افغانستان تاجیکستان، قزغزستان،ایران وچین، این کشورها باید تا پنج سال آینده ۲۱۰۰ کیلومتراین راه آهن را درکشورهایشان ایجاد نمایند. 

ادارۀ ملی راه آهن می‌گوید که ازاین میان ۸۸۰ کیلومتر راه آهن  درخاک افغانستان ساخته می‌شود واین  اداره تا کنون بررسیهای فنی برای ساخت  بیش ازشش صد کیلومترآنرا تمام کرده است.

باری صدیق، رییس ادارۀ ملی  راه آهن کشور گفته است":این پروژه برای وصل منطقه یی بسیار مهم است وما تلاش داریم که با تمام کردن کارهای اولیه کاراین پروژه را آغازکنیم."

درهمین حال مسوؤلان سفارت ایران درکابل می‌گویند که ایران ازاین پروژه حمایت می‌کند وبرای تکمیل شدن هرچه زودترپروژه راه آهن پنج جانبه تلاش ها آغازشده اند.

صدیق قاسمی زاکری، مستشاراقتصادی سفارت ایران درکابل گفت:" این پروژه را حمایت میکنیم چون برای عملی شدن آن ازپیش کارها آغازشده اند وامید وارهستیم که تمام کشورهای منطقه وشامل این پروژه برای این پروژه کارکنند."

راه آهن پنج جانبه که به جز ازافغانستان درچهارکشور دیگرکه شامل این پروژه هستند پیش ازاین بخش های مهم آن ساخته شده اند وگفته می‌شود که با تکمیل شده بخش افغانستان، به ساده گی این راه آهن ایجاد خواهند شد.

دهلیزراه آهن  مشترک افغانستان،تاجیکستان،قرغزستان ،ایران وچین ازطرح‌های مهم برای گسترش راه آهن درمنطقه است وگفته می‌شود که با درنظرداشت علاقمه‌مندی چین به بازارهای منطقه یی،این کشور تلاش دارد سهم بیشتری درساخت این  راه آهن  داشته باشد.
 

هم‌رسانی کنید