Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران شناخته شد

سازمان گزارش‌گران بی‌مرز در یک گزارش تازه افغانستان را سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران عنوان کرده است. 

سازمان گزارشگران بی مرز در گزارش امسال این نهاد افغانستان را در میان چهار کشور پرخطر جهان برای خبرنگاران جا داده است.

در این گزارش که امروز سه شنبه پخش شد آمده است که در سال روان میلادی ۶۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در سراسر جهان کشته شده اند و این رقم پایینترین رقم در ۱۴ سال پسین است. 

سازمان گزارش‌گران بی‌مرز می‌گوید که ۶۰ درصد از این افراد به قتل رسانده شده اند.

بر بنیاد این گزارش، سوریه، مکسیکو، افغانستان و عراق پرخطرترین کشورهای جهان برای خبرنگاران گفته شده‌اند.

گزارش می‌افزاید که ۳۲۶ کارمند رسانهیی به شمول ۲۰۲ ژورنالیست مسلکی در سراسر جهان در سال روان بازداشت شده اند. 

گزارش می‌نویسد که از این میان در افغانستان در سال روان دو خبرنگار و هفت همکار رسانه‌ها در چهار حمله جداگانه کشته شدند. 

افغانستان درسال پار میلادی دومین کشور خطرناک برای خبرنگاران شناخته شده بود.

افغانستان سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران شناخته شد

بر بنیاد این گزارش، سوریه، مکسیکو، افغانستان و عراق پرخطرترین کشورهای جهان برای خبرنگاران گفته شده‌اند.

Thumbnail

سازمان گزارش‌گران بی‌مرز در یک گزارش تازه افغانستان را سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران عنوان کرده است. 

سازمان گزارشگران بی مرز در گزارش امسال این نهاد افغانستان را در میان چهار کشور پرخطر جهان برای خبرنگاران جا داده است.

در این گزارش که امروز سه شنبه پخش شد آمده است که در سال روان میلادی ۶۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در سراسر جهان کشته شده اند و این رقم پایینترین رقم در ۱۴ سال پسین است. 

سازمان گزارش‌گران بی‌مرز می‌گوید که ۶۰ درصد از این افراد به قتل رسانده شده اند.

بر بنیاد این گزارش، سوریه، مکسیکو، افغانستان و عراق پرخطرترین کشورهای جهان برای خبرنگاران گفته شده‌اند.

گزارش می‌افزاید که ۳۲۶ کارمند رسانهیی به شمول ۲۰۲ ژورنالیست مسلکی در سراسر جهان در سال روان بازداشت شده اند. 

گزارش می‌نویسد که از این میان در افغانستان در سال روان دو خبرنگار و هفت همکار رسانه‌ها در چهار حمله جداگانه کشته شدند. 

افغانستان درسال پار میلادی دومین کشور خطرناک برای خبرنگاران شناخته شده بود.

هم‌رسانی کنید