Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد نماینده‎گان از تأخیر در معرفی نامزد وزیران به مجلس

هرچند ریاست جمهوری تعهد سپرده است که به روز شنبۀ آینده، نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی خواهد کرد، اما معاون نخست مجلس نماینده گان می گوید که آنان تاکنون فهرست نامزد وزیران تازه را دریافت نکرده اند.

این در حالی است که با گذشت بیشتر از سه سال از عمر حکومت وحدت ملی، هنوز هم نیمی از وزارت خانه ها از سوی سرپرستان اداره می شوند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان در این باره گفت: «تا جای که خبر دارم وعده حکومت تا روز شنبه است، اما وعده های حکومت وعده های دورغین است شاید معرفی نشود.»

حدود پنج ماه پیش، حکومت عبدالطیف روشان را به وزارت تحصیلات عالی معرفی کرد، اما وی پیش از آن که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان برود، از سمتش برکنار شد.

برخی از سیاست گران، رهبران حکومت را به نداشتن ثبات سیاسی متهم می کنند و می گویند که به علت اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی، کابینۀ این حکومت تا پایان دوره قانونی اش، کامل نخواهد شد.

محمد امیرآخندزاده، آگاه مسایل سیاسی اظهار داشت: «رهبران حکومت بالای یک دگرشان اعتماد ندارند؛ چنانچه می بینیم که این ها یک کار نادر انجام داده اند، وزیری را که معرفی کردند هنوز به مجلس نماینده گان نرسیده است، دوباره برکنار می شود.»

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمانیده گان، نیز می گویند که رهبران حکومت دیدگاه های متفاوتی دارند و به نمی توانند روی یک تصمیم بزرگ، به ساده گی توافق کنند.

فوزیه کوفی، اظهار داشت: «متأسفانه در شرایط فعلی، اکثر کسانی که به پست های سیاسی معرفی می شوند، هیچ نوع مصونیت شغلی و وظیفوی ندارند، تصامیم در دقایق اخیر تغییر می کند.»

برخی از منابع می گویند که در فهرست تازۀ نامزد وزیران، تغییراتی به میان آمده اند. هرچند جزییات کامل این تغییرات روشن نیست، اما رییس جمهور دیروزعبداللطیف روشان نامزد وزیر تحصیلات عالی  را از سمت اش برکنار وبه جای او  نجیب الله خواجه عمری را چون نامزد وزیرتازه معرفی کرد.

انتقاد نماینده‎گان از تأخیر در معرفی نامزد وزیران به مجلس

در حالی که ریاست جمهوری می گوید روز شنبۀ هفتۀ آینده نامزد وزیران تازه را به مجلس نماینده گان معرفی خواهد کرد، اما شماری از نماینده گان می گویند که حکومت هنوز فهرست این نامزد وزیران را برای آنان نفرستاده است و این به این معنا است که حکومت در گفته هایش صادق نیست.

Thumbnail

هرچند ریاست جمهوری تعهد سپرده است که به روز شنبۀ آینده، نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی خواهد کرد، اما معاون نخست مجلس نماینده گان می گوید که آنان تاکنون فهرست نامزد وزیران تازه را دریافت نکرده اند.

این در حالی است که با گذشت بیشتر از سه سال از عمر حکومت وحدت ملی، هنوز هم نیمی از وزارت خانه ها از سوی سرپرستان اداره می شوند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان در این باره گفت: «تا جای که خبر دارم وعده حکومت تا روز شنبه است، اما وعده های حکومت وعده های دورغین است شاید معرفی نشود.»

حدود پنج ماه پیش، حکومت عبدالطیف روشان را به وزارت تحصیلات عالی معرفی کرد، اما وی پیش از آن که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان برود، از سمتش برکنار شد.

برخی از سیاست گران، رهبران حکومت را به نداشتن ثبات سیاسی متهم می کنند و می گویند که به علت اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی، کابینۀ این حکومت تا پایان دوره قانونی اش، کامل نخواهد شد.

محمد امیرآخندزاده، آگاه مسایل سیاسی اظهار داشت: «رهبران حکومت بالای یک دگرشان اعتماد ندارند؛ چنانچه می بینیم که این ها یک کار نادر انجام داده اند، وزیری را که معرفی کردند هنوز به مجلس نماینده گان نرسیده است، دوباره برکنار می شود.»

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمانیده گان، نیز می گویند که رهبران حکومت دیدگاه های متفاوتی دارند و به نمی توانند روی یک تصمیم بزرگ، به ساده گی توافق کنند.

فوزیه کوفی، اظهار داشت: «متأسفانه در شرایط فعلی، اکثر کسانی که به پست های سیاسی معرفی می شوند، هیچ نوع مصونیت شغلی و وظیفوی ندارند، تصامیم در دقایق اخیر تغییر می کند.»

برخی از منابع می گویند که در فهرست تازۀ نامزد وزیران، تغییراتی به میان آمده اند. هرچند جزییات کامل این تغییرات روشن نیست، اما رییس جمهور دیروزعبداللطیف روشان نامزد وزیر تحصیلات عالی  را از سمت اش برکنار وبه جای او  نجیب الله خواجه عمری را چون نامزد وزیرتازه معرفی کرد.

هم‌رسانی کنید