Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد وزارت دفاع از مخالفان راهبرد امریکا در بارۀ افغانستان

وزارت دفاع ملی از مخالفان داخلی راهبرد امریکا دربارۀ افغانستان انتقاد می کند و این راهبرد را واقع بینانه می داند.

تمیم عاصی، معاون پالیسی و راهبردی وزارت دفاع ملی در دومین روز نشست «گفت وگوهای امنیتی هرات» از کشورهای منطقه نیز می خواهد که از این راهبرد پشتیبانی کنند.

وی افزود: «برخی از سیاست گران نخبه، مخالف این کار استند. این بیشتر دربارۀ نگرانی های آنان است. اگر ما به این نگرانی ها رسیده گی کنیم، من فکر می کنم که این سیاست گران نیز طرف ما خواهند شد.»

گاتم موخو پادیایا، سفیر پیشین هند در کابل نیز در این باره بیان داشت: «امریکا برای پیروزی می جنگد. نخست برای امنیت خودش؛ اما برای این هم که به قربانی های نزدیک به دو هزار سرباز امریکایی تا کنون، ارج گذاشته شود. دوم این که خروج پر شتاب، خلایی را به وجود خواهد آورد که هراس افگنان، آن را بی درنگ پر خواهند ساخت؛ همان گونه که در سال ۲۰۱۱ در عراق انجام دادند.»

با این همه، پاکستان و ایران در بارهۀ این راهبرد واکنش های منفی دارند و این راهبرد را یک برنامه جنگی می دانند.

حسین ملایک، معاون مرکز مطالعات استراتیژیک ایران گفت: «این راهبرد، از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول، بررسی ایران است. دوم، یافتن یک جای گزین برای کشورهای آسیای میانه تا اداره و نفوذ بر این منطقه از دست چین و روسیه،  بیرون کشیده شود.»

جمعه خان صوفی، استاد دانشگاه پشاور بیان داشت: «برای صلح، سایه یی وجود ندارد. این یک سیاست جنگی و نظامی است. این یک پالیسی است که از سوی پنتاگون، دیکته شده است.»

همزمان با این، چین و امریکا از ادامه کمک ها به روند صلح به رهبری افغانستان اطمینان می دهند.

سوجی، رییس انستیتیوت مطالعات جهانی چین تصریح کرد: «چین همواره یک همسایه و دوست افغانستان بوده است و به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور حرمت می‎گذارد. چین حاضر است که با تمامی اعضای جامعه جهانی برای تأمین صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان کار کند.»

برایان تود، استاد دانشگاه دفاع ملی امریکا اظهار داشت: «ما هنوز هم با جنبه های اداری این راهبرد درگیر استیم که چگونه می توانیم فراتر از جنگ های نظامی در این کشور دخیل باشیم. می خواهم به مخاطبان افغان بگویم که راهبرد نظامی ایالات متحده، مهم نیست. این راهبرد مهم نیست؛ زیرا بارها تاکید شده است که راه حل نظامی، وجود ندارد.»

ششمین نشست گفت وگوهای امنیتی هرات امروز به پایان رسید و یکی از هدف های مهم این نشست، ایجاد همکاری های منطقه یی به نیروهای دولتی افغانستان است.

انتقاد وزارت دفاع از مخالفان راهبرد امریکا در بارۀ افغانستان

در همین حال، معاون مرکز مطالعات استراتیژیک ایران از راهبرد امریکا انتقاد می کند و این راهبرد را هدفی برای زیرنظر گرفتن ایران می داند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی از مخالفان داخلی راهبرد امریکا دربارۀ افغانستان انتقاد می کند و این راهبرد را واقع بینانه می داند.

تمیم عاصی، معاون پالیسی و راهبردی وزارت دفاع ملی در دومین روز نشست «گفت وگوهای امنیتی هرات» از کشورهای منطقه نیز می خواهد که از این راهبرد پشتیبانی کنند.

وی افزود: «برخی از سیاست گران نخبه، مخالف این کار استند. این بیشتر دربارۀ نگرانی های آنان است. اگر ما به این نگرانی ها رسیده گی کنیم، من فکر می کنم که این سیاست گران نیز طرف ما خواهند شد.»

گاتم موخو پادیایا، سفیر پیشین هند در کابل نیز در این باره بیان داشت: «امریکا برای پیروزی می جنگد. نخست برای امنیت خودش؛ اما برای این هم که به قربانی های نزدیک به دو هزار سرباز امریکایی تا کنون، ارج گذاشته شود. دوم این که خروج پر شتاب، خلایی را به وجود خواهد آورد که هراس افگنان، آن را بی درنگ پر خواهند ساخت؛ همان گونه که در سال ۲۰۱۱ در عراق انجام دادند.»

با این همه، پاکستان و ایران در بارهۀ این راهبرد واکنش های منفی دارند و این راهبرد را یک برنامه جنگی می دانند.

حسین ملایک، معاون مرکز مطالعات استراتیژیک ایران گفت: «این راهبرد، از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول، بررسی ایران است. دوم، یافتن یک جای گزین برای کشورهای آسیای میانه تا اداره و نفوذ بر این منطقه از دست چین و روسیه،  بیرون کشیده شود.»

جمعه خان صوفی، استاد دانشگاه پشاور بیان داشت: «برای صلح، سایه یی وجود ندارد. این یک سیاست جنگی و نظامی است. این یک پالیسی است که از سوی پنتاگون، دیکته شده است.»

همزمان با این، چین و امریکا از ادامه کمک ها به روند صلح به رهبری افغانستان اطمینان می دهند.

سوجی، رییس انستیتیوت مطالعات جهانی چین تصریح کرد: «چین همواره یک همسایه و دوست افغانستان بوده است و به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور حرمت می‎گذارد. چین حاضر است که با تمامی اعضای جامعه جهانی برای تأمین صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان کار کند.»

برایان تود، استاد دانشگاه دفاع ملی امریکا اظهار داشت: «ما هنوز هم با جنبه های اداری این راهبرد درگیر استیم که چگونه می توانیم فراتر از جنگ های نظامی در این کشور دخیل باشیم. می خواهم به مخاطبان افغان بگویم که راهبرد نظامی ایالات متحده، مهم نیست. این راهبرد مهم نیست؛ زیرا بارها تاکید شده است که راه حل نظامی، وجود ندارد.»

ششمین نشست گفت وگوهای امنیتی هرات امروز به پایان رسید و یکی از هدف های مهم این نشست، ایجاد همکاری های منطقه یی به نیروهای دولتی افغانستان است.

هم‌رسانی کنید