تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد کابلیان از افزایش جرایم جنایی

باشنده‌گان بخش‌های گونه گون کابل می‌گویند که میزان جرم‌های جنایی به اوج رسیده است و دزدی‌های مسلحانه، آدم ربایی‌ها و قتل‌های هدفمند زنده‌گی را بر آنان تنگ ساخته است.

در همین حال فرمانده تازه پولیس کابل هشدار می‌دهد که هرگاه  میزان  جرم‌های جنایی در هر حوزه امنیتی کاهش نیابد، آمران حوزه‌ها در پست‌های شان باقی نخواهند ماند.

یک خانواده که در منطقه کوته سنگی زنده‌گی می‌کنند می‌گویند که تفنگ‌داران ناشناس دنبال داماد این خانواده آمده بودند.

عزت الله، باشنده کوته سنگی، گفت: «من از میل تفنگچه گرفته بودم و غالمغال ما زیاد شد و همسایه‌ها فکر کردند که کدام گپ معمولی است، ولی وقتی که فیر شد فرار کرد.»

هر گوشه‌یی از پایتخت  گواه  گونه‌یی از جرم‌های جنایی است. به گونه مثال، در منطقه کارته پروان، مردم از دزدی‌های مسلحانه به ستوه آمده اند.

داوود، دکاندار، گفت: «دزدی در این منطقه بسیار زیاد است.»

دزدان حتا دکان‌هایی را دزدی می‌کنند که سرمایه چندانی ندارند.

لالا جان، دکاندار، گفت: «من دکانم را باز کردم و دیدم که هیچ چیز نمانده است. آن‌ها تمام پول را با خود برده بودند.»

بخش‌های دیگر کابل نیز حکایت‌های همسانی دارند. احمد ثناء در قلعه موسی به خانه یکی از نزدیکانش آمده بود که دزدان موترش را در روز روشن دزدیدند.

احمد ثناء، باشنده قلعه موسی، گفت: «نان را خوردیم و پس از ده دقیقه وقتی بیرون برآمدم دیدم که موتر نیست.»

باشنده‌گان این منطقه پولیس این‌جا را به هم دستی با دزدان متهم می‌سازند.

حاجی عبدالحکیم، باشنده قلعه موسی، گفت: «سه روز پیش یک دزد را تسلیم پولیس کردیم و دو روز بعد من همان دزد را در منطقه دیدم.»

با روی کار آمدن رهبری تازه پولیس کابل، مردم انتظار دارند که امنیت کابل بهبود یابد، اما پولیس کابل با این همه چالش چه گونه مبارزه خواهد کرد؟ 

شاه حسین فروغ، فرمانده پولیس کابل، گفت: «ما به حوزه‌های پولیس گفته‌ایم که در هر حوزه که گراف جرم و جنایت بلند برود، آمر حوزه دیگر در وظیفه‌اش باقی نمی‌ماند.»

درکنار رویدادهای جنایی، شهرکابل درهفته‌های اخیر گواه رویدادهای هراس افگنانه نیز بوده است که حمله گروهی برشفاخانه چهارصد بستر محمد داوود مثال برجسته آن است.

انتقاد کابلیان از افزایش جرایم جنایی

در همین حال فرمانده تازه پولیس کابل هشدار می‌دهد که هرگاه  میزان  جرم‌های جنایی در هر حوزه امنیتی کاهش نیابد، آمران حوزه‌ها در پست‌های شان باقی نخواهند ماند

Thumbnail

باشنده‌گان بخش‌های گونه گون کابل می‌گویند که میزان جرم‌های جنایی به اوج رسیده است و دزدی‌های مسلحانه، آدم ربایی‌ها و قتل‌های هدفمند زنده‌گی را بر آنان تنگ ساخته است.

در همین حال فرمانده تازه پولیس کابل هشدار می‌دهد که هرگاه  میزان  جرم‌های جنایی در هر حوزه امنیتی کاهش نیابد، آمران حوزه‌ها در پست‌های شان باقی نخواهند ماند.

یک خانواده که در منطقه کوته سنگی زنده‌گی می‌کنند می‌گویند که تفنگ‌داران ناشناس دنبال داماد این خانواده آمده بودند.

عزت الله، باشنده کوته سنگی، گفت: «من از میل تفنگچه گرفته بودم و غالمغال ما زیاد شد و همسایه‌ها فکر کردند که کدام گپ معمولی است، ولی وقتی که فیر شد فرار کرد.»

هر گوشه‌یی از پایتخت  گواه  گونه‌یی از جرم‌های جنایی است. به گونه مثال، در منطقه کارته پروان، مردم از دزدی‌های مسلحانه به ستوه آمده اند.

داوود، دکاندار، گفت: «دزدی در این منطقه بسیار زیاد است.»

دزدان حتا دکان‌هایی را دزدی می‌کنند که سرمایه چندانی ندارند.

لالا جان، دکاندار، گفت: «من دکانم را باز کردم و دیدم که هیچ چیز نمانده است. آن‌ها تمام پول را با خود برده بودند.»

بخش‌های دیگر کابل نیز حکایت‌های همسانی دارند. احمد ثناء در قلعه موسی به خانه یکی از نزدیکانش آمده بود که دزدان موترش را در روز روشن دزدیدند.

احمد ثناء، باشنده قلعه موسی، گفت: «نان را خوردیم و پس از ده دقیقه وقتی بیرون برآمدم دیدم که موتر نیست.»

باشنده‌گان این منطقه پولیس این‌جا را به هم دستی با دزدان متهم می‌سازند.

حاجی عبدالحکیم، باشنده قلعه موسی، گفت: «سه روز پیش یک دزد را تسلیم پولیس کردیم و دو روز بعد من همان دزد را در منطقه دیدم.»

با روی کار آمدن رهبری تازه پولیس کابل، مردم انتظار دارند که امنیت کابل بهبود یابد، اما پولیس کابل با این همه چالش چه گونه مبارزه خواهد کرد؟ 

شاه حسین فروغ، فرمانده پولیس کابل، گفت: «ما به حوزه‌های پولیس گفته‌ایم که در هر حوزه که گراف جرم و جنایت بلند برود، آمر حوزه دیگر در وظیفه‌اش باقی نمی‌ماند.»

درکنار رویدادهای جنایی، شهرکابل درهفته‌های اخیر گواه رویدادهای هراس افگنانه نیز بوده است که حمله گروهی برشفاخانه چهارصد بستر محمد داوود مثال برجسته آن است.

هم‌رسانی کنید