تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انجلینا جولی: حقوق زنان در روند صلح حفاظت شود

انجلینا جولی، بازیگر هالیوود و نماینده ویژه سازمان ملل، در یک پیام به مناسب روز جهانی همبستگی زنان، می گوید که حمایت او با زنان افغانستان است که حقوق و آزادی های شان که به دشواری به دست آمده معلق مانده اند و با زنان دیگر کشورها که به حقوق شان کم رسیده گی می شود و یا در تهدید است.

او می گوید چند روز پیش یک یک توافق میان حکومت ایالات متحده امریکا و طالبان امضا شد که بدون شامل ساختن زنان در باره آن توافق شد، از حقوق زنان در چوکات قانون اساسی افغانستان در آن تذکر نشد، و در رابطه با حمایت از حقوق زنان در گفتگوهای میان افغانان که برگزار می شوند، هیچ تعهدی نشد.

به گفته او،‌ همه می خواهند که صلح در افغانستان بیاید. اما صلحی که به قیمت حقوق زنان به دست بیاید به هیچ صورت صلح نیست، تنها خشونت و ظلم به معناهای مختلف است.

بانو جولی می گوید که این خیانت به قربانی های کلان افغانان و نیروهای افغان و همکاران بین المللی آنان است. تاما حکومت ها، به شمول ایالات متحده، باید روی شمولیت کامل زنان در مرحله بعدی مذاکرات تأکید کنند، و این را واضح بسازند که از توافق صلحی که حقوق زنان را تحت تأثیر قرار می دهند و نهادهای دیموکراتیک را سوال برانگیز می سازد، حمایت نکنند.

بانو جولی در پایان می نویسد: «و من آرزو دارم که همه کسانی که خودشان را بخشی ازحرکت جهانی حقوق زنان می دانند، همبستگی و حمایت شان را برای زنان افغان نشان دهند و کمک کنند تا صدای آنان هیچگاهی خاموش نشود. شمار زیاد زنان افغان جان های شان را به خطر انداخته اند – و یا از دست داده اند – تا به آزادی های کلان تر برسند. آنان نباید فراموش شوند و در این موقع حساس در کشور تاریخ کشور شان، آنان تنها گذاشته نشوند.»

انجلینا جولی: حقوق زنان در روند صلح حفاظت شود

انجلینا جولی می گوید صلحی که به قیمت حقوق زنان به دست بیاید به هیچ صورت صلح نیست، تنها خشونت و ظلم به معناهای مختلف است.

Thumbnail

انجلینا جولی، بازیگر هالیوود و نماینده ویژه سازمان ملل، در یک پیام به مناسب روز جهانی همبستگی زنان، می گوید که حمایت او با زنان افغانستان است که حقوق و آزادی های شان که به دشواری به دست آمده معلق مانده اند و با زنان دیگر کشورها که به حقوق شان کم رسیده گی می شود و یا در تهدید است.

او می گوید چند روز پیش یک یک توافق میان حکومت ایالات متحده امریکا و طالبان امضا شد که بدون شامل ساختن زنان در باره آن توافق شد، از حقوق زنان در چوکات قانون اساسی افغانستان در آن تذکر نشد، و در رابطه با حمایت از حقوق زنان در گفتگوهای میان افغانان که برگزار می شوند، هیچ تعهدی نشد.

به گفته او،‌ همه می خواهند که صلح در افغانستان بیاید. اما صلحی که به قیمت حقوق زنان به دست بیاید به هیچ صورت صلح نیست، تنها خشونت و ظلم به معناهای مختلف است.

بانو جولی می گوید که این خیانت به قربانی های کلان افغانان و نیروهای افغان و همکاران بین المللی آنان است. تاما حکومت ها، به شمول ایالات متحده، باید روی شمولیت کامل زنان در مرحله بعدی مذاکرات تأکید کنند، و این را واضح بسازند که از توافق صلحی که حقوق زنان را تحت تأثیر قرار می دهند و نهادهای دیموکراتیک را سوال برانگیز می سازد، حمایت نکنند.

بانو جولی در پایان می نویسد: «و من آرزو دارم که همه کسانی که خودشان را بخشی ازحرکت جهانی حقوق زنان می دانند، همبستگی و حمایت شان را برای زنان افغان نشان دهند و کمک کنند تا صدای آنان هیچگاهی خاموش نشود. شمار زیاد زنان افغان جان های شان را به خطر انداخته اند – و یا از دست داده اند – تا به آزادی های کلان تر برسند. آنان نباید فراموش شوند و در این موقع حساس در کشور تاریخ کشور شان، آنان تنها گذاشته نشوند.»

هم‌رسانی کنید