Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اگر طالبان صلح کنند حکومت خروج نیروهای خارجی را زمان‎بندی می‌کند

شورای عالی صلح، می‏گوید که اگر طالبان تفاهم نامۀ صلح را با حکومت امضا کنند، حکومت جدول زمان‏بندی خروج نیروهای خارجی را از افغانستان آماده خواهد ساخت.

سخن گوی این شور می‏گوید که حکومت افغانستان در گفت وگو با طالبان هیچ پیش شرطی تعیین نکرده است و نباید طالبان نیز در این مورد پیش شرطی تعیین کنند.

سید احسان طاهری در این باره می‏گوید: «این کار روشن است که هیچ کسی نمی‏خواهد که امنیت را خارجیان تأمین کند؛ هنگامی‎که صلح به میان آید و طالبان همه خواسته‏های‎شان را روی میز گفت وگوها مطرح کنند، بدون شک که جدول زمان بندی خروج نیروهای خارجی هم ساخته خواهد شد.»

همزمان با این، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‏گوید که صلح از خواسته های اصلی حکومت و شهروندان کشور است و باید این مهم تأمین شود: «مردم افغانستان ثابت ساخته اند که خواهان صلح در میان خود شان وهمه گروهای درگیر در کشور اند.»

با آن‏که تاکنون حکومت افغانستان پیشنهادهای بی پیشینه یی را برای رسیدن به صلح با طالبان مطرح کرده است، اما معاون مجلس نماینده‏گان رد این پیشنهادها را به معنای مخالفت طالبان با صلح می داند.

امیرخان یار می‎گوید: «این یک فرصت خوب است. طالبان هم باید بیایند و به فراخوان صلح پاسخ دهند؛ زیرا این به سود همه است و باید آنان ثابت کنند که صلح می‎خواهند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان می‎گویند که طالبان باید استقلالیت شان در این روند، نشان بدهند.

خواجه جاوید صدیقی، استاد دانشگاه در این باره می‏گوید: «شکی در این نیست که طالبان برای روی آوردن به صلح آن گونه هم استقلالیت ندارند و باید حکومت با برخی کشورها هم طوری به تفاهم برسد که یک برنامه کامل فراهم سازد تا همه سود شان را در آن ببینند.»

با آن‏که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح گفته اند که در انتظار پاسخ طالبان به بسته های پیشنهادی صلح استند، اما تاکنون رهبری طالبان به این پیشنهادها پاسخ روشنی نداده اند.

اگر طالبان صلح کنند حکومت خروج نیروهای خارجی را زمان‎بندی می‌کند

این در حالی است که گروه طالبان تاکنون به بستۀ پیشنهادی صلح حکومت افغانستان، پاسخ نداده اند.

Thumbnail

شورای عالی صلح، می‏گوید که اگر طالبان تفاهم نامۀ صلح را با حکومت امضا کنند، حکومت جدول زمان‏بندی خروج نیروهای خارجی را از افغانستان آماده خواهد ساخت.

سخن گوی این شور می‏گوید که حکومت افغانستان در گفت وگو با طالبان هیچ پیش شرطی تعیین نکرده است و نباید طالبان نیز در این مورد پیش شرطی تعیین کنند.

سید احسان طاهری در این باره می‏گوید: «این کار روشن است که هیچ کسی نمی‏خواهد که امنیت را خارجیان تأمین کند؛ هنگامی‎که صلح به میان آید و طالبان همه خواسته‏های‎شان را روی میز گفت وگوها مطرح کنند، بدون شک که جدول زمان بندی خروج نیروهای خارجی هم ساخته خواهد شد.»

همزمان با این، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‏گوید که صلح از خواسته های اصلی حکومت و شهروندان کشور است و باید این مهم تأمین شود: «مردم افغانستان ثابت ساخته اند که خواهان صلح در میان خود شان وهمه گروهای درگیر در کشور اند.»

با آن‏که تاکنون حکومت افغانستان پیشنهادهای بی پیشینه یی را برای رسیدن به صلح با طالبان مطرح کرده است، اما معاون مجلس نماینده‏گان رد این پیشنهادها را به معنای مخالفت طالبان با صلح می داند.

امیرخان یار می‎گوید: «این یک فرصت خوب است. طالبان هم باید بیایند و به فراخوان صلح پاسخ دهند؛ زیرا این به سود همه است و باید آنان ثابت کنند که صلح می‎خواهند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان می‎گویند که طالبان باید استقلالیت شان در این روند، نشان بدهند.

خواجه جاوید صدیقی، استاد دانشگاه در این باره می‏گوید: «شکی در این نیست که طالبان برای روی آوردن به صلح آن گونه هم استقلالیت ندارند و باید حکومت با برخی کشورها هم طوری به تفاهم برسد که یک برنامه کامل فراهم سازد تا همه سود شان را در آن ببینند.»

با آن‏که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح گفته اند که در انتظار پاسخ طالبان به بسته های پیشنهادی صلح استند، اما تاکنون رهبری طالبان به این پیشنهادها پاسخ روشنی نداده اند.

هم‌رسانی کنید