Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک جهانی: نشست ژنیو برای تداوم کمک‌ها به افغانستان مهم است

بانک جهانی، نشست ژنیو را برای تداوم کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان در سال‌های آینده، بسیار مهم می‌داند.

شبهام چودری، رییس این بانک در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز، می‌گوید که در این نشست روی کارکردهای سال‌های گذشتۀ حکومت وحدت ملی و برنامه ریزی‌ها برای بهبود وضیعت اقتصادی کشور درسال‎‌های آینده گفت‌وگو خواهد شد: «نشست ژنیو برای تنظیم برنامه‌های حکومت افغانستان در سال‌های آینده کمک خواهد کرد و در این نشست زمینۀ گفت‌وگوها میان کمک کننده گان و حکومت وحدت ملی فراهم خواهد شد تا برنامه‌های سال‌های گذشته بررسی و روی برنامه‌های حکومت در سال‌های آینده تصمیم گرفته شود و در این نشست، روشن خواهد شد که کمک کننده‌گان چگونه به افغانستان در سال‌های آینده کمک کنند.»

اما، اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید که با وجود تعهدات گستردۀ حکومت برای توسعۀ فعالیت‌های بخش خصوصی در کشور، تا کنون زمینه‌ها در این بخش فراهم نیستند.

خانجان الکوزی، معاون این اتاق می‌گوید که ناامنی‌ها و آدم ربایی‌ها در بخش خصوصی، نبود زیرساخت‌ها، دشواری‌ها در قوانین و فساد اداری در نهادهای دولتی، از بزرگترین چالش‌ها فراراه کار بخش خصوصی در افغانستان استند.

پیش از این، نمایندۀ ویژه سازمان ملل در افغانستان، از حکومت وحدت ملی خواسته است که  تا برگزاری نشست ژنیو، گذشته از برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر، قوانین رُشد سرمایه گذاری‌ها را درکشور توشیح و برای مبارزه با فساد گام‌های برجسته بردارد.

قرار است نشست ژنیو تا بیش از دوماۀ دیگر د رشهر ژنیو سویس با اشتراک نماینده‌گان ده‌ها کشور کمک کننده به افغانستان و نماینده‌گان حکومت وحدت ملی برگزار شود.

بانک جهانی: نشست ژنیو برای تداوم کمک‌ها به افغانستان مهم است

قرار است نشست ژنیو تا بیش از دوماۀ دیگر د رشهر ژنیو سویس با اشتراک نماینده‌گان ده‌ها کشور کمک کننده به افغانستان و نماینده‌گان حکومت وحدت ملی برگزار شود.

Thumbnail

بانک جهانی، نشست ژنیو را برای تداوم کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان در سال‌های آینده، بسیار مهم می‌داند.

شبهام چودری، رییس این بانک در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز، می‌گوید که در این نشست روی کارکردهای سال‌های گذشتۀ حکومت وحدت ملی و برنامه ریزی‌ها برای بهبود وضیعت اقتصادی کشور درسال‎‌های آینده گفت‌وگو خواهد شد: «نشست ژنیو برای تنظیم برنامه‌های حکومت افغانستان در سال‌های آینده کمک خواهد کرد و در این نشست زمینۀ گفت‌وگوها میان کمک کننده گان و حکومت وحدت ملی فراهم خواهد شد تا برنامه‌های سال‌های گذشته بررسی و روی برنامه‌های حکومت در سال‌های آینده تصمیم گرفته شود و در این نشست، روشن خواهد شد که کمک کننده‌گان چگونه به افغانستان در سال‌های آینده کمک کنند.»

اما، اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید که با وجود تعهدات گستردۀ حکومت برای توسعۀ فعالیت‌های بخش خصوصی در کشور، تا کنون زمینه‌ها در این بخش فراهم نیستند.

خانجان الکوزی، معاون این اتاق می‌گوید که ناامنی‌ها و آدم ربایی‌ها در بخش خصوصی، نبود زیرساخت‌ها، دشواری‌ها در قوانین و فساد اداری در نهادهای دولتی، از بزرگترین چالش‌ها فراراه کار بخش خصوصی در افغانستان استند.

پیش از این، نمایندۀ ویژه سازمان ملل در افغانستان، از حکومت وحدت ملی خواسته است که  تا برگزاری نشست ژنیو، گذشته از برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر، قوانین رُشد سرمایه گذاری‌ها را درکشور توشیح و برای مبارزه با فساد گام‌های برجسته بردارد.

قرار است نشست ژنیو تا بیش از دوماۀ دیگر د رشهر ژنیو سویس با اشتراک نماینده‌گان ده‌ها کشور کمک کننده به افغانستان و نماینده‌گان حکومت وحدت ملی برگزار شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره