تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

برای بررسی اتهام‌های آزار جنسی زنان سکرتریت ویژه ایجاد می‌شود

رییس‌جمهور حکم داده‌است که برای بررسی اتهام‌ها دربارۀ آزار و اذیت جنسی زنان درنهادها، یک «سکرتریت ویژه» ایجاد شود.

ریاست‌جمهوری، می‌گوید که بربنیاد یک حکم رییس‌جمهور، این سکرتریت در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد خواهد شد و تمامی اتهام‌ها دربارۀ آزار و اذیت جنسی زنان در نهادها را در مدت سه ماه بررسی خواهد کرد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «/هدف اساسی این سکرتریت این است که به‌گونه شفاف و عادلانه ادعاهای اخیر مبنی بر آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی مطرح شده‌است، بررسی کند.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید که این نهاد مسؤولیت این سکرتریت را دارد و تمامی اتهام‌ها به شمول اتهام‌های رشوه گیری جنسی و ترویج فحشا را در ارگ ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد.

لطیفه سلطانی، مسؤول بخش زنان و کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«این سکرتریت به‌عنوان یک آدرس مشخص برای زنان افغانستان و کسانی که قربانی همچون قضایایی که چه در داخل ارگ باشد چه در دیگر نهادها می‌توانند به این جا مراجعه کنند.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که باید اعضای این سکرتریت افراد بی‌طرف باشند.

فاظمه عزیز، عضو مجلس نماینده‎گان بیان داشت: «اعضای این سرکرتریت باید مردمان بی‌طرف و شایسته باشند و به‌گونه بی‌طرفانه عمل کنند.»

در حدود دو ماه پیش، یک مشاور پیشین رییس‌جمهور ادعا کرد که در ارگ ریاست‌جمهوری از زنان در بدل مقرری آن‌ها در پست‌های دولتی، رشوۀ جنسی گرفته می‌شود.

پس از آن، گزارش‌هایی دیگری نیز در رسانه‌ها نشر شدند که شماری از زنان گفته بودند که از آنان نیز در حکومت تقاضای جنسی شده‌است.

انوار الحق احدی، عضو دستۀ انتخاباتی ثبات وهم‌گرایی می‌گوید: «من، خودم این را در ارگ دیده‌ام و شنیده‌ام که چهره‌های بزرگ افغانستان در پیش‌روی رییس‌جمهور برایش گفته‌اند که جناب رییس‌جمهور من از شما یک گیله دارم و یک خواهش دارم؛ گیلۀ من این است که در حلقۀ حکومت فحشا بسیار زیاد شده‌است و از این جلوگیری کن ورنه عواقب این بسیار بد خواهد بود هیچ کس از این سوال نکرد.»

پیش از این، ریاست‌جمهوری اتهام‌های وجود آزار و اذیت جنسی بانوان را در حکومت گونه‌یی از توطئه سیاسی در برابر رییس‌جمهور در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گفته‌است.

افغانستان

برای بررسی اتهام‌های آزار جنسی زنان سکرتریت ویژه ایجاد می‌شود

در حدود دو ماه پیش، یک مشاور پیشین رییس‌جمهور ادعا کرد که در ارگ ریاست‌جمهوری از زنان در بدل مقرری آن‌ها در پست‌های دولتی، رشوۀ جنسی گرفته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور حکم داده‌است که برای بررسی اتهام‌ها دربارۀ آزار و اذیت جنسی زنان درنهادها، یک «سکرتریت ویژه» ایجاد شود.

ریاست‌جمهوری، می‌گوید که بربنیاد یک حکم رییس‌جمهور، این سکرتریت در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد خواهد شد و تمامی اتهام‌ها دربارۀ آزار و اذیت جنسی زنان در نهادها را در مدت سه ماه بررسی خواهد کرد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «/هدف اساسی این سکرتریت این است که به‌گونه شفاف و عادلانه ادعاهای اخیر مبنی بر آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی مطرح شده‌است، بررسی کند.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید که این نهاد مسؤولیت این سکرتریت را دارد و تمامی اتهام‌ها به شمول اتهام‌های رشوه گیری جنسی و ترویج فحشا را در ارگ ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد.

لطیفه سلطانی، مسؤول بخش زنان و کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«این سکرتریت به‌عنوان یک آدرس مشخص برای زنان افغانستان و کسانی که قربانی همچون قضایایی که چه در داخل ارگ باشد چه در دیگر نهادها می‌توانند به این جا مراجعه کنند.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که باید اعضای این سکرتریت افراد بی‌طرف باشند.

فاظمه عزیز، عضو مجلس نماینده‎گان بیان داشت: «اعضای این سرکرتریت باید مردمان بی‌طرف و شایسته باشند و به‌گونه بی‌طرفانه عمل کنند.»

در حدود دو ماه پیش، یک مشاور پیشین رییس‌جمهور ادعا کرد که در ارگ ریاست‌جمهوری از زنان در بدل مقرری آن‌ها در پست‌های دولتی، رشوۀ جنسی گرفته می‌شود.

پس از آن، گزارش‌هایی دیگری نیز در رسانه‌ها نشر شدند که شماری از زنان گفته بودند که از آنان نیز در حکومت تقاضای جنسی شده‌است.

انوار الحق احدی، عضو دستۀ انتخاباتی ثبات وهم‌گرایی می‌گوید: «من، خودم این را در ارگ دیده‌ام و شنیده‌ام که چهره‌های بزرگ افغانستان در پیش‌روی رییس‌جمهور برایش گفته‌اند که جناب رییس‌جمهور من از شما یک گیله دارم و یک خواهش دارم؛ گیلۀ من این است که در حلقۀ حکومت فحشا بسیار زیاد شده‌است و از این جلوگیری کن ورنه عواقب این بسیار بد خواهد بود هیچ کس از این سوال نکرد.»

پیش از این، ریاست‌جمهوری اتهام‌های وجود آزار و اذیت جنسی بانوان را در حکومت گونه‌یی از توطئه سیاسی در برابر رییس‌جمهور در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گفته‌است.

هم‌رسانی کنید