Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بنیاد آسیا: خوشبینی مردم به آینده امسال افزایش یافته است

بنیاد آسیا سیزده همین گزارش سالانه اش امروز (سه‌شنبه ۲۳ عقرب) را درباره اوضاع افغانستان پخش کرد.

دراین گزارش آمده است که میزان خوشبینی مردم به آینده امسال درمقایسه به سال گذشته اندکی افزایش یافته است.

اما با این هم یافته های گزارش نشان می دهند که هنوزهم ۶۱ درصد مردمان کشور فکرمی کنند که کشور درمسیرنادرسی به پیش می رود.

دراین گزارش دیده می شود که بیشترین میزان خوشبینی نسبت به آینده، میان پشتون‌های کشور است.

افغانستان در سال ۲۰۱۷ ، سیزدهمین نظرسنجی عمومی سالانه  بنیاد آسیا است.

دراین نظرسنجی دیدگاه های ۱۰۱۲ مرد وزن  در ۳۴ ولایت درباره امنیت، اقتصاد، حکومتداری، انتخابات، رسانه ها ، مسایل زنان، ومسایل دیگر پرسیده شده است.

ازاین میان:

۳۲.۸ درصد مردمان کشور فکرمی کنند که افغانستان درمسیر درستی درحرکت است، درحالی که این آمار درسال ۲۰۱۶،(۲۹.۳ درصد بود.

هرچند میزان خوشبینی مردم امسال درمقایسه به سال پار اندکی بیشتر شده است، اما هنوزهم ۶۱.۲ درصد مردمان کشور فکرمی کنند که افغانستان درمسیر نادرستی به پیش می ورد درحالی که سال پار این درصدی ۶۵.۹ درصد بود.

بیشتر کسانی که به آینده خوشبین استند پشتون ها استند.

بربنیاد این نظرسنجی:

۴۰.۶ درصد پشتون ها،۲۹.۳ درصد تاجیک ها،۲۶.۲ درصد هزاره ها،۲۵.۸درصد ازبیک های کشور نسبت به آینده خشوبین استند.

درهمین حال دراین گزارش، نیروهای مسلح مخالف دولت، به عنوان منبع ترس نزد بسیاری از افغانها شناخته می شود.

ازاین میان  ۹۲.۳ درصد گفته اند از روبرو شدن با طالبان هراس دارند،۹۳.۹ درصد گفته اند ازداعشیان ترس دارند ونیز ۷۸.۶ درصد پاسخ دهنده‌گان گفته اند که ازتشویق کردن نیروهای امنیتی افغان می هراسند.

دربخش اعتماد:

۶۷.۳ درصد گفته اند به رهبران مذهبی اعتماد دارند،اعتماد مردم برسانه ها ۶۵.۷ درصد گفته شده، اعتماد براعضای پارلمان تنها ۳۵.۴  وبر وزیران حکومت ۳۵.۹ درصدهم است.

۶۹.۸ درصد ازپاسخ دهنده گان فساد را بزرگترین مشکل درزنده‌گی روز مره شان گفته اند.

دربخش گفت وگوهای صلح،  تنها نیمی یعنی  ۵۲.۳درصد  ازجمعیت کشور گفته است که گفت وگو با طالبان امکان پذیر است و  ۶۲.۹ درصد افغان‌ها باورمند هستند که مصالحه با طالبان به ثبات کشور  کمک میکند. 

برای تماشای کامل گزارش، به اینجا سربزنید:

بنیاد آسیا: خوشبینی مردم به آینده امسال افزایش یافته است

۴۰.۶دراین سروی گزارش داده شده است که ۴۰.۶ درصد پشتون ها،۲۹.۳ درصد تاجیک ها،۲۶.۲ درصد هزاره ها،۲۵.۸درصد ازبیک های کشور نسبت به آینده خشوبین استند.

Thumbnail

بنیاد آسیا سیزده همین گزارش سالانه اش امروز (سه‌شنبه ۲۳ عقرب) را درباره اوضاع افغانستان پخش کرد.

دراین گزارش آمده است که میزان خوشبینی مردم به آینده امسال درمقایسه به سال گذشته اندکی افزایش یافته است.

اما با این هم یافته های گزارش نشان می دهند که هنوزهم ۶۱ درصد مردمان کشور فکرمی کنند که کشور درمسیرنادرسی به پیش می رود.

دراین گزارش دیده می شود که بیشترین میزان خوشبینی نسبت به آینده، میان پشتون‌های کشور است.

افغانستان در سال ۲۰۱۷ ، سیزدهمین نظرسنجی عمومی سالانه  بنیاد آسیا است.

دراین نظرسنجی دیدگاه های ۱۰۱۲ مرد وزن  در ۳۴ ولایت درباره امنیت، اقتصاد، حکومتداری، انتخابات، رسانه ها ، مسایل زنان، ومسایل دیگر پرسیده شده است.

ازاین میان:

۳۲.۸ درصد مردمان کشور فکرمی کنند که افغانستان درمسیر درستی درحرکت است، درحالی که این آمار درسال ۲۰۱۶،(۲۹.۳ درصد بود.

هرچند میزان خوشبینی مردم امسال درمقایسه به سال پار اندکی بیشتر شده است، اما هنوزهم ۶۱.۲ درصد مردمان کشور فکرمی کنند که افغانستان درمسیر نادرستی به پیش می ورد درحالی که سال پار این درصدی ۶۵.۹ درصد بود.

بیشتر کسانی که به آینده خوشبین استند پشتون ها استند.

بربنیاد این نظرسنجی:

۴۰.۶ درصد پشتون ها،۲۹.۳ درصد تاجیک ها،۲۶.۲ درصد هزاره ها،۲۵.۸درصد ازبیک های کشور نسبت به آینده خشوبین استند.

درهمین حال دراین گزارش، نیروهای مسلح مخالف دولت، به عنوان منبع ترس نزد بسیاری از افغانها شناخته می شود.

ازاین میان  ۹۲.۳ درصد گفته اند از روبرو شدن با طالبان هراس دارند،۹۳.۹ درصد گفته اند ازداعشیان ترس دارند ونیز ۷۸.۶ درصد پاسخ دهنده‌گان گفته اند که ازتشویق کردن نیروهای امنیتی افغان می هراسند.

دربخش اعتماد:

۶۷.۳ درصد گفته اند به رهبران مذهبی اعتماد دارند،اعتماد مردم برسانه ها ۶۵.۷ درصد گفته شده، اعتماد براعضای پارلمان تنها ۳۵.۴  وبر وزیران حکومت ۳۵.۹ درصدهم است.

۶۹.۸ درصد ازپاسخ دهنده گان فساد را بزرگترین مشکل درزنده‌گی روز مره شان گفته اند.

دربخش گفت وگوهای صلح،  تنها نیمی یعنی  ۵۲.۳درصد  ازجمعیت کشور گفته است که گفت وگو با طالبان امکان پذیر است و  ۶۲.۹ درصد افغان‌ها باورمند هستند که مصالحه با طالبان به ثبات کشور  کمک میکند. 

برای تماشای کامل گزارش، به اینجا سربزنید:

هم‌رسانی کنید