تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بیش از ۹۰۰ جوان در دانشگاه نظامی مارشال فهیم آموزش می‌بینند

هم اکنون بیش از ۹۰۰صد جوان دردانشگاه نظامی مارشال فهیم آموزش‌های نظامی می‌بینند.

زکریا میرزاده، معاون دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم می‌گوید که بهترین رهبران جنگی از آکادمی افسران جوان این دانشگاه فارغ می‌شوند.

به گفتۀ مقام‌های  این دانشگاه تاکنون شش هزار افسر از این دانشگاه فارغ شده اند.

نبیله اشرفی، خبرنگار طلوع‌نیوز از ششمین دور آموزش‌های عملی بیش از یک صد دانشجوی این دانشگاه؛ گزارشی آماده کرده است.

فرمانده سه واحد عملیات تصفیه یی امروز چهارشنبه (۲۹ جوزا)، در دانشگاه با نقشه محل عملیات آشنا می‌شوند.

طرح عملیات شب پیش ریخته شده است.

عملیات امروز را دانش جویانی رهبری می‌کند که از ده ماه به این سو آموزش‌های نظامی را  به گونه عملی فرا می‌گیرند.

زکریا میرزاده، معاون دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم گفت:« ده ماۀ را که دوامدار درس می‌خوانند، دراین مدت هشت ماه تمرین دارند و تمرین امروزی این دانش جویان از بهر رشد انکشاف رهبریت، سوق اداره در جنگ و اداره جنگ در اراضی و تمرین امروزی تمرین ششم این دانشجویان است.»

عملیات آغاز گردیده است.

روستایی زیردوربین جنگ افزارهای این دانشجویان قرار دارد که هراس‌افگنان درمیان خانه‌های آن جا به جا شده اند.

پلان امروزی این نظامیان تصفیه این روستا از وجود هراس‌افگان است.

صالحه، دانشجوی اکادمی افسران جوان گفت:« این دانشجویان اکادمی افسران جوان بخشی از درس‌های تکتیک، انداخت، مهندسی، مخابره، لوژستیک و توپوگرافی را ازآموزگاران خارجی فرا گرفته اند»

این دانشجویان اکادمی افسران جوان بخشی از درس‌های تکتیک، انداخت، مهندسی، مخابره، لوژستیک و توپوگرافی را از آموزگاران خارجی فرا گرفته اند.

صفیه، دانشجوی نظامی گفت:« این تمرینان آزمایشی دراین ساحه ما را کمک می‌کنند که در ساحه واقعی جنگ برای نبرد آماده شویم.»

این دانش جویان با کارگیری از مهارت‌های نظامی که تاکنون فراگرفته اند، توانستند روستا را تصفیه کنند.

معاذالله، دانشجوی نظامی گفت:« وظیفه داده شده بود که همین دشمن را در همین روستا از بین ببریم تا این که مردم در فضای امن و مصوون زنده‌گی کنند و ضرر شان به دولت نیز نرسد.»

ذکریا میرزاده، معاون دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم می‌گوید:« همکارهای جهانی که ما و دانش جویان را در آموزش همکاری و کمک می‌کنند و مساعدت می ‌کنند و این کاپی اکادمی نظامی سنهاکس از کشور بریتانیا گرفته شده است که همکاران و استادان آنان دربخش تعلیم و تربیت همکاری کرده اند و واقعا دست آوردهای خوبی استند و موثریت خوبی در ساحه جنگ دارند.»

اکنون در دانشگاه نظامی مارشال فهیم نه صدو سی تن آموزش می بینند. بربنیاد گفته های مسوولان این دانشگاه، بهترین رهبران جنگی در کشور از همین دانشگاه فارغ شده اند.

بیش از ۹۰۰ جوان در دانشگاه نظامی مارشال فهیم آموزش می‌بینند

دانشجویان اکادمی افسران جوان بخشی از درس‌های تکتیک، انداخت، مهندسی، مخابره، لوژستیک و توپوگرافی را از آموزگاران خارجی فرا گرفته اند.

Thumbnail

هم اکنون بیش از ۹۰۰صد جوان دردانشگاه نظامی مارشال فهیم آموزش‌های نظامی می‌بینند.

زکریا میرزاده، معاون دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم می‌گوید که بهترین رهبران جنگی از آکادمی افسران جوان این دانشگاه فارغ می‌شوند.

به گفتۀ مقام‌های  این دانشگاه تاکنون شش هزار افسر از این دانشگاه فارغ شده اند.

نبیله اشرفی، خبرنگار طلوع‌نیوز از ششمین دور آموزش‌های عملی بیش از یک صد دانشجوی این دانشگاه؛ گزارشی آماده کرده است.

فرمانده سه واحد عملیات تصفیه یی امروز چهارشنبه (۲۹ جوزا)، در دانشگاه با نقشه محل عملیات آشنا می‌شوند.

طرح عملیات شب پیش ریخته شده است.

عملیات امروز را دانش جویانی رهبری می‌کند که از ده ماه به این سو آموزش‌های نظامی را  به گونه عملی فرا می‌گیرند.

زکریا میرزاده، معاون دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم گفت:« ده ماۀ را که دوامدار درس می‌خوانند، دراین مدت هشت ماه تمرین دارند و تمرین امروزی این دانش جویان از بهر رشد انکشاف رهبریت، سوق اداره در جنگ و اداره جنگ در اراضی و تمرین امروزی تمرین ششم این دانشجویان است.»

عملیات آغاز گردیده است.

روستایی زیردوربین جنگ افزارهای این دانشجویان قرار دارد که هراس‌افگنان درمیان خانه‌های آن جا به جا شده اند.

پلان امروزی این نظامیان تصفیه این روستا از وجود هراس‌افگان است.

صالحه، دانشجوی اکادمی افسران جوان گفت:« این دانشجویان اکادمی افسران جوان بخشی از درس‌های تکتیک، انداخت، مهندسی، مخابره، لوژستیک و توپوگرافی را ازآموزگاران خارجی فرا گرفته اند»

این دانشجویان اکادمی افسران جوان بخشی از درس‌های تکتیک، انداخت، مهندسی، مخابره، لوژستیک و توپوگرافی را از آموزگاران خارجی فرا گرفته اند.

صفیه، دانشجوی نظامی گفت:« این تمرینان آزمایشی دراین ساحه ما را کمک می‌کنند که در ساحه واقعی جنگ برای نبرد آماده شویم.»

این دانش جویان با کارگیری از مهارت‌های نظامی که تاکنون فراگرفته اند، توانستند روستا را تصفیه کنند.

معاذالله، دانشجوی نظامی گفت:« وظیفه داده شده بود که همین دشمن را در همین روستا از بین ببریم تا این که مردم در فضای امن و مصوون زنده‌گی کنند و ضرر شان به دولت نیز نرسد.»

ذکریا میرزاده، معاون دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم می‌گوید:« همکارهای جهانی که ما و دانش جویان را در آموزش همکاری و کمک می‌کنند و مساعدت می ‌کنند و این کاپی اکادمی نظامی سنهاکس از کشور بریتانیا گرفته شده است که همکاران و استادان آنان دربخش تعلیم و تربیت همکاری کرده اند و واقعا دست آوردهای خوبی استند و موثریت خوبی در ساحه جنگ دارند.»

اکنون در دانشگاه نظامی مارشال فهیم نه صدو سی تن آموزش می بینند. بربنیاد گفته های مسوولان این دانشگاه، بهترین رهبران جنگی در کشور از همین دانشگاه فارغ شده اند.

هم‌رسانی کنید